SAL7695, Act: R°83.2-V°84.1 (29 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°83.2-V°84.1  
Act
Date: 1789-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-09 by kristiaan magnus
Goed(eniss)[e] bij evictie van twee/
boinderen 45 r(oeden) heijde tot/
werchter voor/
d'heer augustinus louijs/
de waijnesse/
Alle de gene die dese letteren/
sullen sien ofte hooren lesen saluijt/
Wij jon(ke)[rs] gerardus franciscus xaverius/
de herkenrode, ludovicus jo(ann)es bap(tis)[ta] de/
gaethovius h(e)re van holsbeeck, heer e(nde)/
m(eeste)[r] guillielmus de vienne e(nde) s(ieu)[r] livinus/
lints als schepen(en) der hooftstad loven/
doen cond e(nde) te weten met kennisse der/
waerheijd dat alsoo wijlen jacobus/
vanderveken e(nde) anna barbara gulentots/
gehuijss(chen) waeren tot werchter verbonden/
stonden aen petrus van de ven e(nde) maria cath(arin)[a]/
sioive, gehuijss(chen) binnen dese stad, bij schepene/
brieven deser stad de date 1[a] junii 1781 in 3[a]/
in eene rente van twelf gul(den)s s'jaers uijt crachte/
van welcke schepeneb(rief) aen dito vande/
ven cum sua verleent sijn gew(ees)[t] deser/
stads opene brieven van m(ain)mise opde/
goederen der voor(schreve) verobligeerde dew(elcke)/
oock op den 5 junii 1781 sijn ter executie/
gestelt door den bode gerardus wagemans/
denw(elcke) in den naem van onsen genaedighsten/
h(e)re die keijser e(nde) coninck als hertoghe/
van b(ra)b(ant) e(nde) in deser stads handen ten behoeve/
der voor(schreve) imp(et)r(an)ten genomen heeft de/
goederen in de voor(schreven) b(rieve) van m(ain)mise e(nde)/
naementlijck onder andere twee bunderen/
vijff en viertigh roeden soo land als heijde/
onder werchter reg(enoten) de straete naer de/
schricksche landen oost de straete vande/
nederbollen naer cruijs zuijd jo(ann)es van/
leemputten west de gemeijnte van schrieck/
noord, de voor[s(chreven)] impetranten tot het selven/
goed oock behoorelijk geleijd volgens den/
relaese staende in fine der voor(schreve) b(rieve) van/
m(ain)mise welcke op den 9 junii 1781 sijn/
gedecreteert geworden e(nde) verclaert ex(ecutori)[al]/
ende faute van betaelinge der voors(chreve)/
/ rente e(nde) mits de suranneringe van den/
decrete op die voor(schreve) b(rieve) van m(ain)mise/
gevolght soo sijn die voor(schreve) imp(et)r(an)ten/
genootsaeckt geweest die voorn(oemde) anna/
barbara hulentots wed(uw)e van dito jacobus/
vander veken e(nde) hunne dochter tot/
werchter te doen daegen bij condbrieve/
deser stad geexploiteert door den bode/
guillielmus van der linden om de voor(schreve) b(rieve) v(an)/
m(ain)mise te comen sien anderwerf decreteren/
e(nde) verclaeren ex(ecutori)al ofte om hem daer tegen/
te opponeren ut idem hic presens retuli(t)/
welcke b(rieve) van m(ain)mise mits geene vold(oend)[e]/
comparitie nochte oppositie der becondig(ing)/
op den 11 aug(us)ti 1787 anderwerf sijn/
gedecreteert geworden e(nde) verclaert/
ex(ecutori)[al] faute van betaelinge als voor/
Welcken volgens sijn aen de voorn(oemde) imp(et)r(an)te/
verleent gew(ees)[t] voordere b(rieve) van executorien/
dew(elcke) oock ter behoorel(ijcke) executie sijn/
gestelt gew(ees)[t] door dito bode van der linden/
met affixie van biljetten binnen den/
dorpe van werchter inhoudende den voor(schreve)/
pand met assignatie van plaetse e(nde) tijde/
waer en(de) wanneer den selven soude/
worden vercocht soo sijn uijt cracht/
als voor binnen werchter ten huijse e(nde)/
herberge van den meijer van aldaer/
over het voor(schreve) goed gehouden twee/
distincte sitdaegen van vierthien/
tot vierthien daege te weten de/
14 ende 28 aug(us)ti 1787 als wanneer het/
voor(schreve) parceel goed van twee bunderen/
vijffenviertig roeden hier vooren in/
reg(enoten) breeder gedesigneert op den voor(schreve)/
28 aug(us)ti met den uijtganck der/
brandende keirsse als hooghsten e(nde)/
lesten verdierder is verbleven aen/
dito bode van der linden voor e(nde) in/
den naem des executanten voor e(nde)/
mits de so(mm)e van twee hondert vijftig/
gul(den)s wisselgeld welcke executanten/
naer nominatie van dito van der/
linden e(nde) hunne acceptatie door hun/
/ in pede der selve conditien, daer/
naer in date 9 febr(ua)rii 1789 uyt crachte/
dier voor cooper in hunne plaetse voorts/
gedenomineert e(nde) gesurrogeert d'heer/
augustinus louijs de waijnesse denw(elcke) aldaer/
pr(ese)nt e(nde) in plaetse van restitutie van den/
coopprijs e(nde) des daer aenclevende heeft/
geconstitueert e(nde) aen hun bekent te/
sullen gelden e(nde) betaelen eene voortaene/
rente bij reserve op den selven pand van/
twelff gul(den)s s'jaers ten penninck xxv/
cours e(nde) inganck nemende op dato 9 febr(uar)ii/
1789 voor(schreve) dus de quijten met drijhondert/
gul(den)s cour(an)[t] e(nde) welck door hun hinc inde alsoo/
is gestipuleert e(nde) geaccepteert oock in pede/
der selve conditien van evictie gehouden/
door den off(iciae)[l] j(oannes) b(aptista) j(osephus) moermans die alhier in/
originali beneffens alle de voor(schreve) bescheeden/
gesien in dese gehouden worden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert./
Welckenvolgens sijn die voor(schreve) anna barbara/
hulentots e(nde) haere dochter anderwerf gedaegt/
gew(ees)[t] ten eynde om over die voor(schreve) vercoopinge/
te comen sien e(nde) hooren interponeren den/
decrete van goed(ing)[e] ofte om hun daer teghens/
alnog t'opponeren door den selven bode/
guiilielmus vander linden ut relulit./
Doen te weten dat bij ons schepen(en) boven genoemt/
int lange oversien sijnde de voor(chreve) procedure/
vercoopinge e(nde) allent gene daer uijt is gevolght,/
procederende alsoo tot d'interpositie vanden/
voor(schreve) decretel(ijck) mits geene comparitie ofte/
oppositie van imanden's hebben wij ter maenisse/
des h(e)re meijers daerover staende e(nde) van wegens/
haere coninckijke e(nde) kijserlijke maj(estij)t als hertoghe/
van b(ra)b(ant) e(nde) van haer recht van naerderschap/
verteijdende bij onsen vonnisse geauthoriseert e(nde)/
authoriseren allent gene uyt crachte als voor/
daer inne is gedaen gew(ees)[t] e(nde) voorts tegens alle/
de gene behoorel(ijck) voorts geroepen sijnde e(nde)/
niemand comp(a)rerende, deffaut e(nde) contumatie/
gevende e(nde) voort' proffijt van dien alle de selve/
secluderende van alsulken recht actie e(nde) gerechtighijd/
/ als hun aen e(nde) tot het selven goed soude/
mogen competeren hebben wij die voor(schreve)/
twee bunderen vijffenviertig roeden goed/
aengewesen en(de) aenwijsen bij desen aenden/
voor(schreve) d'heer augustinus louijs waijenesse en(de)/
is den selven op last van die voormelde rente/
van twelff gul(den)s s'jaers daer inne behoorel(ijck)/
gegoeijt gevest e(nde) geerft met alle solemniteijten/
van rechtswegen gerequireert omt' selve goed/
bij hem gebruijckt e(nde) geprofiteert te worden/
gelijck alle andere sijne wel vercregene/
goederen pr(ese)nt den off(iciae)[l] thibout e(nde) t'selve/
alsoo ten behoeve van den selven accepterende/
alles naer dien dito off(iciae)[l] moermans voor e(nde)/
in den naem des dito h(e)re acquirants hadde/
gepresteert den eede in de ziele des heere/
acquirants dat dese acquisitie niet en is/
gebeurt ten behoeve van eenige doode hant/
sive tegens den sin van haere maj(estey)ts/
placcaert van den 15 (septem)ber 1753 wegens der/
selven daer toe geconstitueert sijnde inde et/
satis et warans prout latius in dicto/
pr(ocura)torio lata 13[e] febr(ua)rii 1789
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer