SAL7695, Act: R°88.2-V°88.1 (34 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°88.2-V°88.1  
Act
Date: 1789-02-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-10 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van drij sillen lands/
onder bunsbeeck/
voor/
den edelen h(e)re de marq de/
tiege/
In de tegenwoordigheijd der h(e)ren/
meijer (ende) schepen(en) der hooftstad loven hier/
onder te noemen gestaen jo(ann)es bap(tis)[ta] josephus/
moermans als off(iciae)[l] van d'eerste s(e)c(reta)rie camere/
der selve stad, denw(elcken) - uijt crachte (ende) naer/
vermoegen der onwederroepel(ijcke) pr(ocura)tie geinsereert/
in sekere publieque conditien gehouden/
van wegens francis peeters (ende) barbara/
costermans gehuijss(chen) tot s(in)[t] mertens vissenaecken/
door den not(ari)s h.j. raeijmaeckers binnen/
thienen residerende pr(ese)nt getuijgen/
ten huijse (ende) herberge van franciscus de la/
caille binnen de selve stad den tweeden/
(ende) lesten sitdaege in dato 10 febr(uar)ii 1789 -/
heeft opgedraegen met behoorelijcke/
verteijdenisse drij sillen lands onder/
bunsbeeck tot paemelen reg(enoten) anthoen van/
kuijck gilis van goetsenhoven, librecht/
/ sondervorst (ende) het straetken loopende naer/
gelabbeeck waer van twee daghm(aelen) belast/
in den boeck van heijlissem met ontrent de/
vijfthien st(uijve)rs cheijns s'jaers (ende) een daghm(ael)/
met vijfthien st(uijve)rs cheijns s'jaers inden boeck/
vanden h(eiligen) geest van loven, soo (ende) gelijck/
t'selve ten voor(schreven) sitdaege als hooghsten (ende)/
lesten verdierder met den uijtganck der/
brandende keirsse is verbleven aen/
den edelen h(e)re p.h. de marq de tiege/
voor (ende) mits de so(mm)e van twelff hondert seven/
en dertigh g(u)l(den)s wesende de coopso(mm)e (ende)/
hoogen allles in conformiteijt der voor-/
beroepene conditien waer toe word/
gerefereert (ende) degene men brevitatis causa/
is houdende voor in alle haere pointen/
clausulen (ende) ar(tucu)len hier inne geinsereert/
(ende) gerepeteert (ende) daer uijt inden naem sijnder/
constituanten behoorel(ijck) ontgoeijt (ende) onterft/
sijnde soo is daer inne ter maenisse des/
heere meijers (ende) naer voorgaende weijsdomme/
der hier onder te noemene h(e)ren schepen(en)/
behoorel(ijck) gegoeijt gevelt (ende) geerft dito edelen/
h(e)re p.j. de marq de tiege den off(iciae)[l]/
thibaut alhier pr(ese)nt (ende) des voor (ende) ten behoeve/
van den selven accepterende, alles naer dien/
den voorn(oemden) gecons(titueer)[t] voor (ende) inde zielen der/
[ver]cooper (ende) h(e)re cooper hadde gereitereert den/
eede door de selve gepresteert dat dit/
vercoop (ende) coop geensints en is gebeurt ten/
behoeve van eenige doode hand sive tegens/
den sin van haere maj(estij)ts placcaert van/
den 15 (septem)ber 1753 et satis et waras prout/
latius in dictis conditionibus et p(rocu)r(a)t(o)rio/
in iis inserto coram h(ee)[r] (ende) m(eeste)[r] guill(ielmus) de/
vienne (ende) s(ieu)[r] liv(inus) lints schepen(en) hac/
26 feb(rua)rii 1789
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer