SAL7695, Act: V°257.1-V°259.1 (91 of 135)
Search Act
previous | next
Act V°257.1-V°259.1  
Act
Date: 1789-04-30
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-09 by Arthur Magister
Renten bij opdracht van/
195 gul(den)s ende van 70 g(u)l(den)s/
sjaers d'eerste voor den eerw(eerden)/
heere franciscus van elst/
en de tweede aenden heere/
winandus goelens/
(versus)/
s(ieu)[r] norbertus marnef tot/
thienen/
In de tegenwoordigheijd der h(e)ren/
meijer e(nde) schepen(en) der hooftstad loven/
hier onder te noemen gestaen jo(ann)es/
bapt(ist)[a] josephus moermans als off(iciae)[l] van/
d'eerste s(e)c(reta)rie camere der selve stad om den/
naervolgenden acte notariael alhier/
wetttel(ijck) te vernieuwen e(nde) herkennen als/
thoonder van den selven gecons(titueer)[t] sijnde/
ingevolge d'onwederroepel(ijcke) pr(ocura)tie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als volght e(nde)/
welckers teneur luijd aldus:/
Op heden desen 6[en] meert 1789 voor/
mij not(ari)s bijden souv(ereijnen) raede van b(ra)b(ant) geadmitteert/
tot thienen residerende e(nde) inde pr(ese)ntie der/
naer te noemen getuijgen, comp(a)reerde/
s(ieu)[r] norbertus marnef ingesetenen borgher/
deser stad, welcken comp(a)r(an)[t] bekent bij desen/
ontfangen te hebben uijt handen vanden/
eerw(eerden) heere franciscus van elst pastor/
in neerhespen de so(mm)e van drij duijsent/
g(u)l(den)s b(ra)b(an)ts cour(an)[t] geldt en uijt handen van/
den heere winandus goelens regerenden/
borgherm(eeste)[r] deser stadt de so(mm)e van twee/
duijsent g(u)l(den)s eensgel(ijx) b(ra)b(an)ts cour(an)[t] geldt als de/
voor[s(chreven)] resp(ectiv)[e] sommen in pr(ese)ntie mijns not(ari)s/
en getuijgen getelt sijnde, dien ende dese/
dienaengaende voor quitt(anti)[e] sonder van voordere/
ofte andere te moeten doceren ter zaecke/
van welcke so(mm)e geloeft den voor(schreven) comp(a)r(an)[t]/
aen en ten behoeve van de voor(schreven) rentschieters/
alhier pr(ese)nt e(nde) alsoo accepterende te sullen/
gelden e(nde) precies te betaelen een rente van/
hondert vijff en seventigh g(u)l(den)s s'jaers en/
alsoo tegens drij en half parcent te weten/
aen den eerw(eerden) h(e)re pastor de so(mm)e van hondert/
/ vijff g(u)l(den)s e(nde) aen den voorn(oemden) heere borgherm(eeste)[r]/
goelens de so(mm)e van seventigh g(u)l(den)s e(nde) dat vrij van/
alle lasten e(nde) exactien het zij x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penn(ingen), beden, subsidien contributien/
ingevalle als van alle andere iegewelcke lasten/
e(nde) crijghsimpositien alreede gesteldt als de/
gene hier naermaels te stellen geene uijtgenomen/
ofte gereserveert, niettegenstaende eenige placcaerten/
van sijne maj(esteij)[t] ofte uijtsendingen der h(e)ren staeten/
hier aen c(ont)rarie, aen alle welcke den rent-/
gelder wel expressel(ijck) is renuntierende/
bij desen cours e(nde) inganck nemende de selve/
rente op heden date deser waer van alsoo/
het eerste jaer interest vallen e(nde) verscheijnen/
sal op gelijken 6en meert vanden toekomenden/
jaere 1790 en soo voorts jaerel(ijx) te continueren/
tot de effective quijtinge toe die altoos sal/
vermoegen te geschieden in vier rijsen/
te weten de twee duijsent g(u)l(den)s van hen h(e)re/
borgherm(eeste)[r] ider reijse met duijsent g(u)l(den)s de/
drij duijsent g(u)l(den)s van den heere pastor ider/
reijse met vijfthien hondert g(u)l(den)s e(nde) interesse a/
rate des tijdts, obligerende den rentgelder tot/
asseurantie dier sijnen persoon erffg(ena)men int'/
besonder e(nde) goederen meub(elen) e(nde) imm(eubelen) pr(ese)nt e(nde)/
toecomende e(nde) tot meerdere verseekeringe e(nde)/
corroboratie van allen het gene voor(schreven) is, sijn/
alhier mede gecompareert s(ieu)[r] henricus mertens/
beneffens s(ieu)[r] henricus marnef bijde borgers/
deser stadt thienen vader e(nde) schoon vader des/
rentg(e)ld(e)rs dew(elcke) hebben verclaert soo sij sijn/
doende bij desen, sig voor den voor(schreven) rentg(e)ld(e)[r]/
e(nde) aloo tot asseurantie der voormelde capitaele/
sommen met den intereste dier te stellen als/
borge e(nde) cautionaris in solidum en als/
p(rinci)pael met renuntiatie aen het beneficie/
ordinis, et exc(lusivium) et div(isum) van den effecte dier/
door mij not(ari)s onderricht sijnde, verclaerende/
boven dien den voor(schreven) s(ieu)[r] mertens tot specialen/
pandt e(nde) hijpotheq(ue) der voor(schreven) twee duijsent/
g(u)l(den)s van den h(e)re borgh(e)rm(eeste)[r] goelens te verbinden/
e(nde) oppignoreren sekere drij dagm(ael) wijde gelegen/
onder holeden tot gelberghen reg(enoten) het gelberghen/
veldt, de representanten peeter rockaerts/
s(ieu)[r] guillielmus crampen uxoris no(min)e e(nde) de/
taefel van hoeleden aen hem competerende/
bij coop tegens dionisius van der moelen/
volgens acte gepasseert voor den not(ari)s p.j./
raijemaeckers tot thienen residerende in/
date 19 meij 1770 e(nde) opgevolghde goedenisse voor/
schepen(en) van holeden de date 25 meij 1770 alhier/
in originali gesien./
/ Item onderhalf dagm(ael) landts oock gelegen inder hoeleden/
opt' voor(schreven) geltbergenvelt reg(enoten) den selven mertens mevr(ouw)e/
de douariere del escaille en mevr(ouw)e festraets vr(ouw)e van/
suerbemden los goet aen hem competerende bij coop/
tegens franciscus leonardus tuteliers e(nde) cath(arin)a/
dewil gehuijss(chen) volgens publique conditien gehouden/
voor den not(ari)s mattele in date 7[e] april 1772 en/
op gevolgde goed(eniss)[e] voor schepen(en) van holeden/
de date 30 april 1772 alhier gesien./
Item sekere ses dagm(ael) en half weijde ofte soo de/
selve onbegrepen der maete gelegen is/
onder holeden, reg(enoten) de straete ter i[e] en/
janssens ex bunsbeeck ter ii[e] en de wed(uw)[e]/
hinnendaels ter iiie los goet vrij en onbelast/
aen hem competerende bij coop tegens de/
eersaeme jo(ann)a hutteleers wed(uw)[e] wijlen jo(ann)es/
vander weijer volgens acte daer over gepasseert/
voor den not(ari)s j.b. marnef tot thienen in date/
28 (novem)ber 1768 en opgevolge goed(eniss)[e] voor schepen(en)/
van holeden de date 20 april 1769 alhier gesien/
En den voor(schreven) s(ieu)r henricus marnef verclaert/
tot specialen pandt e(nde) hijpotheque der voor(schreven)/
drij duijsent g(u)l(den)s van den voormelden eerw(eerden) h(e)re/
pastor te verbinden e(nde) oppignoreren./
Eerst een half boinder landts gelegen onder/
heijlissem achter gilis bals reg(enoten) roelant bausens/
ter i[e], de tafel van goidtsenhoven ter iie de/
tafel van heijlissem ter iiie en herman tibaure/
ter iiiie seijde los goet./
Item sekere half boinder landts onder heijlissem/
inden braeccauter reg(enoten):/
Item vijfthien groot roeden lants onder heijlissem/
inden braeccauter reg(enoten) ter i[e] d'abdije van/
floon, den h(e)re de brabant met het wedergedeelte/
de repres(entanten) van den h(e)re brekman de schoer ter/
iiie e(nde) godgaf smedts ter iiiie seijde aen hem/
competerende bij coop tegens s(ieu)[r] charel joseph/
de brabant en den eerw(eerden) h(e)re peeter albert/
de brabant bij publicke conditie gehouden/
door den not(ari)s j.p. deshaeijs e(nde) sekere getuijgen/
tot thienen residerende in date 11 meert 1760/
en opgevolgde goed(eniss)[e] voor schepen(en) van heijlissem/
de date 11 april 1760 en de voor(schreven) twee eerste/
parceelen hem competerende bij deijlinge/
tusschen hem e(nde) wijlen sijnen oom hendrick/
marnef aengegaen voor den not(ari)s g.h./
michiels en(de) sekere getuijgen tot thienen/
residerende in date i[e] anni 1748/
Item seker dagm(ael) lants onder neerheijlissem/
inden braccauter reg(enoten) n. carlens/
bij hem in coop vercregen tegens n. coomans/
tot scherpenheuvel/
/ Item een boinder landts gelegen onder woomersem/
reg(enoten) jo(ann)es hinnendaels ter ie chantrain ter iie het/
clooster van oplinter ter iiie en de repres(entanten) van wijlen/
het beggijnken landeloos ter iiiie seijde los goet aen hem/
competerende bij coop tegens de representanten van/
der haegen volgens publieke conditien daer over/
gehouden voor den not(ari)s g.j.bernardin tot thienen/
residerende in date 23 (septem)ber 1760 en op gevolge goed(eniss)[e]/
van schepen(en) van wommersom bij overdrachte/
aen schepen(en) van thienen de date 21 (novem)ber 1760/
onder verbant van altoos ter maenisse e(nde) contentemente des/
rentheffers naedere panden e(nde) hijpotheque sonder eenige/
preallable discussie der voorgaende te sullen stellen e(nde)/
designeren faute dier de voormelde capitaele so(mm)en e(nde)/
intereste dier te sullen restitueren met onwederroepel(ijcke)/
constitutie op alle thoonders deser ofte dobbn des/
selfs dobbel auth(entiqu)[e] om in hunnen naem e(nde) twegen/
te comp(are)ren soo voor schepen(en) van hoeleden/
neerheijlissem wommersom als elders voor rechter/
competent en aldaer te consenteren dat de voor(schreven) panden/
tot asseurantie der voormelde capitaele sommen/
en intereste dier wettel(ijck) sullen worden verbonden/
en geoppignoreert bij gichte e(nde) goed(eniss)[e] in forma,/
condescenderende eensgel(ijx) de voor(schreven) resp(ectiv)[e] comp(a)r(an)ten in cas/
van eenige faute ofte gebreeck int'precies volbrengen/
en achtervolgen vanden geheelen inhaut deser inde/
condemnatie voluntair te decreteren soo inden souv(ereijnen)/
raede van b(ra)b(ant) als elders voor rechter competent met/
constitutie als voren gelovende e(nde) verbindende (etcetera)/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen thienen ten dage maende e(nde) jaere/
voor(schreven) ter p(rese)ntie van s(ieu)[r] jo(ann)es paulus coenen e(nde) van s(ieu)[r] livinus michiels/
getuijgen hiertoe aensocht sijnde d'originele minute deser/
becleedt met seg(e)l van ses g(u)l(den)s onder(teecken)[t] n. marneff h./
mertens henricus marneff f. van elst pas(tor) in/
neerhespen yss.w. goelens, i p. coenen l. michiels,/
et a me notario leeger staet quod attestor sign(atum)/
j.n. mattheus not(ari)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent den voorens[t(aende)]/
acte notariael door den voorn(oemden) gecons(titueer)[t] in alle e(nde)/
iegewelke sijne pointen clausulen e(nde) ar(ticu)len/
denw(elcke) diens volgens ter maenisse des here meijers/
e(nde) naer voorgaende weijsdomme der hier onder/
te noemene h(e)ren schepen(en) heeft opgedraegen/
met behoorel(ijcke) verteijdenisse Eerst voor e(nde) van/
wegens s(ieu)[r] henricus mertens de drij daghm(ael)/
weijde, het onderhalff daghm(ael) lands en de ses/
dagm(ael) en half weijde alle onder hoeleden/
Item voor van wegens dito, s(ieu)[r] henricus marneff/
[Eerst een half boinder lands item] een half boinder lands en vijfthien groot roeden/
lands alle onder heijlissem Item een daghm(ael)/
lands onder neerheijlissem e(nde) een boinder/
lands onder wommersom alle in hunne/
resp(ectiv)[e] reg(enoten) e(nde) situatien naerder gedesigneert/
e(nde) gespecificeert e(nde) e(nde) daer uijt in den/
naem sijnder constituanten behoorel(ijck)/
ontgoeijt e(nde) onterft sijnde soo is in de/
opgedraegene wegens s(ieu)[r] mertens/
behoorel(ijck) gegoeijt gevest e(nde) geerft den voorn(oemden)/
heere winandus goelens dat om te comen/
tot vastigheijd e(nde) verhael der rente van/
seventig gul(den)s e(nde) in degene wegens s(ieu)[r] henricus/
marneff den voorn(oemden) eerw(eerden) h(e)re francicus van/
franciscus van elst pastor (etcetera) om te comen/
tot vastigheijd der rente van een hondert/
en vijff g(u)l(den)s bijde hier voren ook breeder/
gemeld den off(iciae)[l] thibaut alhier pr(ese)nt e(nde) des/
soo voorden eenen als den anderen resp(ectiv)[e] accepterende/
et idem eadem bona reddidit op den/
/ last der voor(schreven) renten et satis et waras/
prout latius in dicto pr(ocura)t(o)rio coram jon(ke)[r] ger(ardus)/
fran(ciscus) xav(erius) baron de herckenrode e(nde) h(e)[r] e(nde) m(eeste)[r]/
guill(ielmus) de vienne schepen(en) hac 30 april 1789
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer