SAL7696, Act: R°189.2-V°191.1 (65 of 104)
Search Act
previous | next
Act R°189.2-V°191.1  
Act
Date: 1789-09-01
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-20 by Arthur Magister
Rente bij m(ainm)ise van/
10 g(u)l(den)s s'jaers ende in cas/
van precise betaelinge te/
gestaen met/
voor/
maria anna vanderlinden/
(versus)/
petrus bernard cum sua/
tot wesemael./
In de tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
der hoofstad loven hier onder te noemen gestaen/
godefridus dusart officiael der eerste secretarie/
camere der selve stad om den naervolgenden acte/
notariael alhier wettelijck te vernieuwen ende/
herkennen als thoonder van den selven geconstitueert/
sijnde ingevolge d'onwederroepelijcke procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen als volght/
/ ende welckers teneur luijd aldus/
Op heden desen xxiv[en] augusti 1789 compareerde/
voor mij als openbaer notaris geadmitteert in den souve-/
rijnen raede van b(ra)bant binnen de stad loven residerende/
ter presentie van de getuijgen hier onder te noemen/
petrus bernard in houwelijck met joanna neefs in-/
negesetenen van wesemael, welcke comparanten/
bekennen in klinckende ende blinckende in onse/
presentie getelt ende bij hun opgetrocken ontfangen/
te hebben van maria anna vanderlinden bejaerde/
dochter ende actuelijck woonende binnen de stadt/
loven de somme van twee hondert guldens wis-/
selgelt den schellinck gerekent aen ses st(uijve)rs ende soo/
voorts van d'andere specien der munten naer ad-/
venant, dese daer over dienende voor volle ende/
absolute bekentenisse sonder van andere te moeten/
doceren, ter saecke van welcke somme onder ge-/
lofte van desen act te sullen doen lauderen ende/
approberen door sijne gemelde huijsvrouw tusschen/
heden ende acht eerstcomende daegen gelooft hij/
comparant van te sullen gelden ende betaelen aen de/
gesegde maria vanderlinden, de selve/
alhier present ende het ghene naerbes(chrev)[e] accepterende/
eene voortaene rente van thien guldens courant/
gelt s'jaers a rate van vijff guldens courant/
van wissel par cento behoudelijck ende wel ver-/
staende nochtans dat mits precise betaelinge/
ofte uijtterlijck binnen de ses weken naer den/
valdagh den rentgelder alsdan sal gestaen met te/
/ betaelen negen guldens courant gelt s'jaers ende/
alsoo a vier guldens thien st(uijve)rs courant van wissel/
par cento, de selve rente op dien voet cours ende/
inganck nemende date deser, ende alvolgens voor/
den eersten jaere te verschijnen op den xxiv[sten]/
augusti van den toecomenden jaere 1790 los ende/
vrij van alle lasten ende exactien 'tzij van x xx/
meerdere ofte mindere penn(ingen) contributien ende/
generalijck van alle andere geene uijtgenomen/
nochte gereserveert van wat specie ofte nature/
die souden mogen wesen present ende toecomende/
niettegenstaende eenige placcaerten van de majesteijt/
uijtsendingen der heeren staeten van brabant,/
ofte van alle andere mogentheden hier aen eenigh-/
sints ter contrarie souden mogen wesen, waer aen/
den rentgelder wel expresselijck is dereogerende ende/
renuntierende van als nu tegens alsdan bij desen,/
ende soo voorts van jaere te jaere tot d'effective/
quijtinge toe die ten allen tijde sal vermogen/
te geschieden als't aen den rentgelder gelieven/
sal in eene reijse met des gelijcke somme van/
twee hondert guldens wisselgelt als voor met/
betaelinge van den intrest dier a rate van/
tijde verschenen beneffens oock de costen hier/
ende daer van dependerende/
Gelovende hij comparant rentgelder soo in/
sijnen naem als in den naem van sijne gemelde/
huijsvrouwe dese rente alle jaeren t'elcker/
/ verscheijn dage aen de rentheffersse exactelijck te/
sullen betaelen obligerende ten dien eijnde sijnen/
persoon de gene van sijne gemelde huijsvrouwe dese/
rente alle jaeren t'elcker verschijndaege aen de rent-/
heffersse exactelijck te sullen betaelen obligerende te/
dien eijnde
beneffens alle ende iegewelcke hunne/
goederen soo meubelen als immeubelen haeven ende/
erfven als naementlijck soo tot assurantie ende ver-/
hael van het geseijt capitael als jaerelijckxsche ver-/
schijnen interesten dier verklaert optedraegen ende te/
verobligeren voor specialen pand als te weten seker/
huijs hoff schuere stallinge backhuijs met ap(pendentien) ende/
dependentien van dien groot ontrent een half/
daghmael onbegrepen der maete gestaen ende gele-/
gen onder de barronnie van wesemael in deckt/
reg(eno)ten de oude baene van loven ter i[re] tosseijn/
michiels ter iire den voetweg van loven ter iiire/
ende hendrick kest ter iiiire zijden, belast met/
cheijns aen den heere hertog van ursel ende oock/
aen den h(eijligen) geest van wesemael ende daer en boven/
alnoch belast met eene rente van hondert guldens/
courant aen den h(eijligen) geest van wesemael de welcke/
uijt dese penningen dal gequeten worden, sijnde het/
selven huijs cum annexis aen den comparant/
toegecomen ende competerende bij successie ab intes-/
tato uijt den hoofde ende bij doode van wijlen sijne/
ouders als eenighste kind ende erfgenaem van de/
selve soo hij verclaert bij desen./
Guarranderende hij comparant het voors(chrev)[e] huijs cum/
/ annexis aen hem te competeren in vollen eijgendom/
van vrije ende libere dispositie op den voet als boven/
als mede voor niet voorders nochte andersints te/
sijn belast als hier voren staet uijtgedruckt, daer over/
ten allen tijde waerschap ende guarrand gelovende bij/
desen, met voordere gelofte die den comparant alnoch/
is doende van ten allen tijde des aensocht sijnde te/
sullen stellen ende laeten affecteren naerderen reelen/
pand op d'eerste vermaeninge daer toe aen hem te/
doen ten vollen contentemente der rentheffersse/
andersints dese rente instantelijck te sullen moeten/
rembourserten met den intrest dier a rate van tijde/
verschenen beneffens de costen hier ende daer van depen-/
derende./
Ende om de rentheffersse nogh te beter te versekeren/
soo van de capitaele somme als interesten dier als/
mede tot het volbrengen van den geheelen inhoude deser/
acte i alhier mede gecompareert jacobus van in/
thoudt moederlijcken oom des comparant rentgelder,/
den welcken verclaert voor allen't ghene voors(chrev)[e] hem/
voor den selven te stellen als borge ende cautionaris/
principael, renuntierende ten dien eijnde aen alle/
middelen, privilegien ende exceptien van rechten/
dese eenighsints contrarierende, als namentlijck re-/
nuntierende wel expresselijck aen't beneficie van/
ordre ende excussie van welckers effect hij door mij/
notaris genoeghsaem onderricht is geweest soo hij/
verclaert bij desen./
Consenterende hij comparant rentgelder in d'affectatie/
deser rente op het voors(chrev)[e] goet't zij bij mainmise/
decreet ende herdecreet der heeren schepenen der/
hoofstad loven ofte andersints bij opdracht ende/
realisatie volgens gelufte der rentheffersse te ope-/
reren soo voor heeren wethouderen voors(chrev)[e] als alomme/
elders constituerende ten dien eijnde onwederroepe-/
lijck een ieder thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)[e] dier/
/ dier als mede omte compareren soo in den souv(erijnen) rade van/
b(ra)bant heeren meijer ende schepenen van loven als elders/
ten eijnde om ingevalle van eenig gebreck in het ghene/
voors(chrev)[e] den inhout deser aldaer vernieuwende ende/
herkennende te consenteren in't decreet van gewillige/
condemnatie parate ende reele executie tot respective/
volbrenginge ende achtervolginge van allen't ghene voort/
sonder voorgaende dagement de surranneringe niettegen-/
staende./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van petrus josephus dewaersegger ende van/
joannes franciscus landeloos als getuijgen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser bekleet met eenen segel van/
vieren halven [negen stuijvers] onderteeckent met het handmerck van petrus/
bernard in forme van een cruijs verclaerende niette connen/
schrijven, met het handmerck van jacobus van inthoudt/
in forme van een cruijs verclaerende niette connen schrijven/
maria anna vanderlinden, p.j.dewaersegger testis j.f./
landeloos testis 1789 leeger staet mij present onderteeckent/
j.b.heijlighen not(ariu)s noch leeger staet./
De onderget(eeckend)[e] joanna neefs huijsvrouwe van petrus bernard/
visie ende lecture gehad hebbende der voorenstaende acte/
verclaert den geheelen inhoude dier t'aggreeren t'approbe-/
ren ende te ratificeren in alle sijne pointen clausulen/
ende artikelen alles conform den selven acte als onder ver-/
band submissie ende verband als naer rechten Actum/
desen 25 aug(us)ti 1789 onderteeckent met het handmerck van/
joanna neefs bij forme van een cruijs verclaerende niette con-/
nen schrijven. Leeger staet mij present onderteeckent g.wa-/
gemans voorders leeger staet/
De quijtinge der rente van een hondert guldens in dese ver-/
melt is gedaen volgens acte daer over gepasseert voor den/
voors(chrev)[e] notaris den 25 aug(us)ti 1789 memorie. Onderstaet con-/
cordantiam attestor onderteeckent j.b.heijlighen not(ariu)s./
Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaenden/
acte notariael door den voornoemden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke sijne pointen clausulen ende/
artikelen, consenterende in't slaen van mainmise ende/
voorts meer als bij den selven acte./
Coram jon(ke)[r] gerardus franciscus xaverius deherc-/
kenrode de raetshoven ende heer ende meester/
guillielmus devienne schepenen hac 1 (septem)ber 1789
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer