SAL7697, Act: R°59.1-V°62.1 (27 of 119)
Search Act
previous | next
Act R°59.1-V°62.1  
Act
Date: 1790-02-15
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-09 by Arthur Magister
Goedenisse van landt onder/
overijssche/
voor/
guiliam bogaert cum sua aldaer/
In de tegenwoordighijdt der heeren meijer ende/
schepenen der hooftstat loven hier naer te noemen,/
gestaen den notaris pierre robert quirini officiael/
der eerste secretarie camere deser voormelde stat, om/
den naervolgenden contracte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende herkennen, als/
thoonder van den selven geconstitueert sijnde/
ingevolge d'onwederroepelijke procuratie daer inne/
geinsereert, heeft dat gedaen in der voegen en(de) maniere/
naervolgende, ende welckers teneur is luijdende aldus:/
Op heden desen 27 januarii 1790 compareerde voor/
mij judocus josephus van de velde als openbaer/
notaris bij den souv(erijnen) raede van brabant gead(mitteer)[t], binnen/
de vrijhijdt van overijssche resid(erend)[e], ende in de presentie/
van de getuijgen naergen(oem)[t], in propre persoonen thomas/
bogaerts innegesetene der voors(creven) vrijhijdt ter eendere. Item/
anna catherine bogaerts ten desen geassisteert van/
mattheus sprecitels haeren man ende momboir/
die alhier present mede comparerende sijne huijsvrouwe/
ten effecte naerbes(chreven) volcomentlijck is authoriserende/
bij desen innegesetene van tombeek onder overijssche/
ter tweedere, welcke voors(chreven) comparanten hebben/
verclaert soo sij doen bij desen onwederroepelijck/
vercogt, gecedeert ende vrijwilligh met wettige
//
verthijdenisse getransporteert te hebben aen ende/
ten behoeve van guiliam bogaerts hunnen broeder/
insgelijckx ingesetene te vlierbeek onder overijssche/
die alhier present mede comparerende ende de/
naerbes(chreven) partijen van goederen t'sijnen behoece in coop/
is accepterende, des te weten den eersten comparant/
het sevenste paert van seker block gelegen onder/
overijssche te vlierbeeck, deel maeckende van het/
hoff te vlierbeeck, onbegrepen der juste maete, soo het/
selve is afgeteekent ende gesepareert met staecken,/
regenoten van dit paert guiliam blanpain ter 1[e]/
christiaen van achter ter 2[e] die crappen bosch ter 3[e]/
het sesde paert ten deele gevallen aen barbara/
bogaerts ter 4[e] sijden, voor vrij, suijver en(de) onbelast,/
Item de tweede comparante het vijfde paert aen het/
voors(chreven) block lands gelegen ende deelmaeckende/
als voor, insgelijckx onbegrepen der juste maete, soo het/
selve is afgeteeckent ende gesepareert met staecken,/
regen(oten) van dit vijfde paert den acceptant met het/
vierde paert van dese geschijden ter 1[e], guiliam blanpain/
ter 2[e] de voors(chreven) barbara bogaerts met het sesde paert/
ter 3[e] den crappenbosch ter 4[e] sijden, opden last van/
drij guldens des jaers voor het leven gedurende/
van anna verheijden moeder der transportante/
sonder voorder,/
Soo ende gelijcker wijs de voors(chreven) twee paerten ende/
deelen op de twee transportanten sijn verstorven/
ende gesuccedeert uijt den hoofde van wijlen/
sebastiaen bogaerts vader der transportanten/
ende aen hun transportanten aengeschreven
//
ende te deele gevallen volgens lotinge, schijdinge/
en(de) dijlinge met hunnen consorten aengegaen en(de) gepass(eer)[t]/
voor mij notaris present getuijgen opden 3[e] januarii/
lestleden./
Geschiedende het voors(chreven) transport ten opsighte/
vanden eersten transportant om ende mits de/
somme van twee hondert guldens courant/
Item ten opsichte der tweede transportante om ende/
mits de somme van hondert vijf en seventigh/
guldens courant, welcke repective coopsommen de/
transportanten uijt handen des acceptants alsnu in/
clinckende en(de) blinckende present mij notaris bekennen/
ontfangen te hebben, ende daer van t'hunnen/
vollen contentemente voldaen te sijn, dienende/
dese dienaengaende voor volle ende absolute/
quittantie, sonder van voordere ofte andere ter/
naermaels te moeten doen blijcken/
Verclaerende de transportanten mits dijen/
aen de voors(chreven) goederen geen recht ofte actie/
meer te hebben ofte behouden in eeniger/
maniere, gelovende tot dien aen den acceptant/
over alles guarrand ende waerschap in forma/
Constituerende tot dijen onwederroepelijck mits/
desen [vacat] ende alle thoonders deser/
ofte van het dobbel auth(entique), om in hunnen/
naeme ende van hunnen t'wegen
//
te gaen ende compareren voor schepenen/
der vrijhijdt van overijssche ende/
alomme elders voor heer ende hoff/
competent ende aldaer den inhoude/
deser vernieuwende ende herkennende/
den acceptant in de voors(chreven) goederen/
wettelijck te goeden, vstigen ende/
erfven met observantie van alle solem-/
nitijten van rechten daer toe gere-/
quireert, mitsgaeders om te gaen/
ende compareren voor den voors(chreven)/
raede van brabant, heeren/
wethouderen der stadt brussel, overijs-/
sele ende elders, ende aldaer/
den inhoude deser insgelijckx ver-/
nieuwende ende herkennende/
de comparanten tot voloen ende/
volbrengen van den inhoude/
deser volontairelijck te doen/
ende laeten condemneren met costen/
sonder voorgaende dagement./
Hebbende de transportanten
//
ende acceptant alsnu in handen mijns/
notaris gepresteert den eedt dat desen coop/
directelijck nogte indirectelijck niet en is/
gebeurt ten behoeve van enighe doode/
handt ende geensints contrarie aen den/
inhoudt van het placcaert van den/
xv september 1753 con-/
stituerende een ieder thoonder deser/
om te gaen ende compareren/
als voor ende aldaer den selven/
eede in hunne ziele te vernieuwen/
ende reitereren in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen overijssche dato et anno ut/
supra, ter presentie van joannes/
vanden schrieck ende jose-/
phus verheijten als getuijgen/
hier toe aensocht, sijnde de minute/
deser becleedt met segel in forma/
bij de transportanten, acceptant/
ende getuijgen beneffens mij notario/
onderteeckent, onder stondt
//
ende geteeckent j.j.van de velde/
not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent den/
voorenstaenden contracte notariael/
door den voorn(oemde) geconstitueerde/
in alle ende iegewelcke sijne/
pointen, clausulen ende articulen,/
denwelcken dijensvolgens met/
behoorelijcke verthijdenisse ende/
renuntiatie heeft opgedraegen/
in handen van den voors(chreven) heere/
meijer als in s'heeren handen/
Dats te weten: het sevenste/
paert van seker block gelegen/
onder overijssche te vlierbeeck,/
deelmaeckende van het hoff/
te vlierbeeck, onbegrepen der juste/
maete, zoo het selve is afge-/
teeckent en(de) gesepareert met staecken,
//
Item het vijfde paert van het voors(chreven) block/
lands, gelegen ende deel maeckende/
als voor, insgelijckx onbegrepen der/
juste maete, zoo het selve is af-/
geteeckent ende gesepareert met staecken,/
respective ten voorenstaenden/
contracte notariael in regenoten/
naerder gespecificeert ende gedesig-/
neert, ende mits d'ordon-/
nantien van rechten den/
voornoemden gecon-/
stitueerden in den naeme/
sijnder constituanten daer/
uijt ter maenisse des/
voors(chreven) heere meijers/
ende wijsdomme der/
hier naer te noemene heeren/
schepenen behoore-/
lijck ontgoeijt ende
//
onterfft sijnde, zoo sijn daer inne/
met alle solemnitijten van rechts-/
wegen daer toe gerequireert,/
behoorelijck gegoeijt, gevest ende/
geërft guiliam bogaerts ende anna/
catharina van den daelen gehuijsschen/
innegesetene van vlierbeeck onder/
overijssche, den officiael thibaut alhier/
present ende het selve voor, in den naeme/
ende ten behoeve der selve gehuijsschen,/
hunne wettige hoirs ofte actie hebbende/
accepterende, naer dijen den voornoemden/
geconstitueerden in den naeme ende ziele/
der vercoopers ende coopers hadde gedaen ende/
gereïtereert den eede dat de voors(chreven) vercoopinghe/
ende coope geensints en is geschiet ten behoeve/
van eenige doode handt, conform den 15 art(ikel) van/
het placcaert van den 15 (septem)ber 1753, et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram jon(ke)[r]/
gerardus fran(ciscus) xav(erius) de herckenrode erfvoegt van/
raetshoven ende d'h(ee)[r] livinus lints schepenen/
desen 15[e] februarii 1790
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus