SAL7697, Act: R°75.2-V°76.1 (31 of 117)
Search Act
previous | next
Act R°75.2-V°76.1  
Act
Date: 1790-02-18
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-23 by Arthur Magister
Goed(eniss)[e] van vijff vierendeelen/
lands tot velthem/
voor/
jo(ann)es willems cum sua/
aldaer/
In de tegenwoordigheijd der h(e)ren meijer/
(ende) schepen(en) der hooftstad loven hier onder te/
noemen gestaen jo(ann)es bap(tis)[ta] josephus/
moermans als off(iciae)[l] van d'eerste s(e)c(reta)rie camere/
der selve stad om den naervolgenden acte/
notariael alhier wettel(ijck) te vernieuwen (ende)/
herkennen als thoonder vanden selven/
gecons(titueer)[t] sijnde ingevolge d'onwederroepel(ijcke)/
pr(ocura)tie daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght (ende) welckers teneur luijd aldus:
//
Op heden desen 3 feb(rua)rii 1790/
comp(a)reerde voor mij openbaer not(ari)s geadmit-/
teert bij den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant) binnen/
de hooftstad loven residerende (ende) inde pr(ese)ntie/
van die getuijgen naergenoemt guilliam stroobants/
(ende) cath(arin)[a] schoetens gehuijsschen inneg(esetenen) van/
winxele, welcke comp(a)r(an)ten samender/
hand (ende) ider van hun int'particulier verclaeren/
verkocht, gecedeert (ende) getransporteert te/
hebben soo sij vercoopen cederen (ende)/
transporteren bij desen aen (ende) ten behoeve/
van jo(ann)es willems inng(esetene) van velthem hier/
pr(ese)nt soo voor hem als des selfs huijsvr(ouw)e barbara/
stroobants in coop accepterende te weten,/
vijff vierendeelen der maete onbegrepen/
landts gelegen onder velthem reg(enoten) het/
clooster op de half straete tot loven in/
twee zijden den h(e)re van velthem en s(ieu)[r]/
willemaers saemen ter iiie de baene op/
volvoorden ter iiiie, belast aen dabdije van/
s(in)te geertruijden tot loven met twee/
halsteren koren s'jaers sonder voorders/
daervorens guarand gelovende in forma/
aen de transp(o)r(tan)ten competerende uijt den/
hoofde der transportante ouders/
geschiedende dese cessie (ende) transport boven/
de twee halsteren koren om en voorde/
so(mm)e van vijff hondert en vijffenseventigh/
g(u)l(den)s b(ra)b(an)ts cou[r(an)t] geld welcken [somme] de transp(o)r(tan)ten/
uijt handen der accep(tan)ten verclaeren/
ontfangen te hebben dese daer over/
dienende voor quit(tan)tie sonder van andere/
te moeten doceren/
Item alsoo den acceptant het getransporteert/
goed heeft op mangelinge tegens sekere/
achten negentig roeden lands gelegen/
onder winxele int'gebruijck bij de transpor-/
tanten soo verclaeren zij transportanten/
die achten negentig roeden landts te sullen/
abandonneren soo haest de terwe daer/
actuelijck op staende sal wesen geschuert/
Item sullen de twee halsteren coren te/
verscheijnen kersmisse eerstcomende/
aen d'abdije van s(in)[t] geertruijden door den/
accep(an)[t] worden gedraegen (ende) betaelt
//
Mits welcke verclaeren zij transp(o)r(tan)ten/
aent'getransprteert goed geen de minste/
actie, recht ofte pretentie meer te/
hebben nochte te behouden directel(ijck) ofte/
indirectel(ijck) dan den cooper te stellen (ende)/
te surrogeren in hunne plaetse, stede/
(ende) gerechtigheden eodem iure met/
consent in dontgoed(eniss)[e] (ende) goed(eniss)[e] te gebeuren/
voor h(e)ren meijer (ende) schepen(en) van loven/
wethouderen van velthem (ende) alomme/
elders daer het de accep(tan)ten goed/
duncken (ende) gelieven sal, mitsg(a)d(e)rs in/
d'annotatie der zelve daer (ende) alsoo/
sonder voorgaende dagem(en)[t]/
Ten effecte (ende) tot achtervolginge van allent'/
gene voor(schreven) staet verobligeren de comp(a)r(an)ten/
hunne resp(ectiv)[e] persoonen (ende) goederen soo/
meub(elen) als imm(eubelen) pr(ese)nt (ende) toecomende/
met submissie (ende) renuntiatie als naer/
rechte met onwederroepel(ijcke) constitutie/
op een ieder thoonder deser [vacat] ofte/
copije auth(entiqu)[e] der zelve om te comp(are)ren/
voor den souv(erijnen) raede van b(ra)b(ant) h(e)ren meijer/
(ende) schepen(en) van loven (ende) alomme/
elders daer des van noode wesen sal/
om den inhoude deser aldaer te laeten/
vernieuwen (ende) herkennen Consenterende/
aldaer inde gewillige condemnatie/
parate (ende) reele ex(ecu)tie alles sonder/
voorgaende dagem(en)[t] met voordere/
constitutie op een ieder thoonder/
deser ofte dobbel auth(entiqu)[e] dier om te/
comp(are)ren voor heer (ende) hof competent/
(ende) aldaer inde zielen der transp(o)r(tan)ten (ende)/
accep(tan)ten te vernieuwen (ende) reitereren/
den eede in handen mijns not(ari)s gepresteert/
conform den 15 art(ikel) vant placcaert/
van den 15 (septem)ber 1753 annopende d'acquisitie/
van immeubele goederen bijde doode/
handen, gelovende verbindende (ende)/
reuntierende als naer rechte de suranneringe/
niettegenstaende,
//
Aldus gedaen (ende) gepasseert binnen winxele/
ten daege maende (ende) jaere voor(schreven) ter pr(ese)ntie/
van jacobus emanuel brems en peeter/
hennes als getuijgen sijnde d'originele/
minute deser becleed met zeg(e)l van/
negen st(uijve)rs volgens regl(e)m(en)[t] onder(teecken)[t] gilliam/
stroobants met het handmerck van catharina/
schoetens (ende) van jo(ann)es willems beijde int'/
forme van een cruijs verclaerende niet/
te connen schrijven j.e.brems met/
het handmerck van peeter hennes/
int'forme (ende) verclaerende als voor et/
a me notario Leeger staet quod attestor/
sign(atum) j.h.de cock not(ariu)s pub(licu)s 1790/
Aldus vernieuwt (ende) herkent den/
voorens[t(aende)] acte notariael door den voorn(oemde)/
gecons(titueer)[t] in alle (ende) iegewelke sijne pointen/
clausulen (ende) ar(ticu)len, denw(elcke) diens volgens ter/
maenisse des h(e)re meijers (ende) naer voorgaende/
weijsdomme der hier onder te noemene/
h(e)ren schepen(en) heeft opgedraegen met/
behoorel(ijcke) verteijdenisse de vijff vierendeelen/
landts gelegen onder velthem hier vorens/
in sijne resp(ectiv)[e] reg(enoten) (ende) situatien naerder/
gedesigneert (ende) gespecificeert (ende) daer uijt in/
den naem sijnder constituanten behoorel(ijck)/
ontgoeijt (ende) onterft sijnde soo sijn daer/
inne met alle solemniteijten van rechtswegen/
daer toe gerequireert behoorel(ijck) gegoeijt gevest (ende)/
geerft jo(ann)es willems (ende) barbara stroobants/
gehuijss(chen) voor(schreven) den off(iciae)[l] thibaut alhier pr(ese)nt (ende)/
des voor (ende) ten behoeve van de selve accepterende/
alles naer dien den voorn(oemden) gecons[t(itueerden)] inden naemen/
(ende) zielen der vercoopers (ende) coopers hadde/
gereitereert den eede door hun gepresteert dat/
dit vercoop (ende) coop geensints en is gebeurt/
ten behoeve van eenige doode handt sive/
tegens den sin van haere maj(esteij)ts placcaert/
van den 15 (septem)ber 1753 et satis et waras/
prout latius in dicto pr(ocura)t(o)rio coram h(ee)[r] (ende)/
m(eeste)[r] guill(ielmus) de vienne (ende) s(ieu)[r] guill(ielmus) homble/
schepen(en) hac 18 feb(rua)rii 1790
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2022-06-30 by kristiaan magnus