SAL7711, Act: R°334.1 (99 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°334.1  
Act
Date: 1409-12-17

Transcription

2021-02-10 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat geweest heeft en(de) es tusschen he(re)n willeme/
den deelbroec ridde(r) en(de) gheerde van diest bastaert van acht(er)stelle alse/
vand(er) duwarie(n) die joffrou alijt wed werdinne des vors(creven) gheerts heeft/
eysschende es den vors(creven) he(re)n willeme Soe sijn de vors(creven) p(ar)tyen des/
bleve(n) in segge(re)n en(de) vriendel(ecke) yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) her willem in/
vrancken vander hofstat ende staesse van boeschot en(de) de vors(creven) wille gheert/
in diederke plissijs rentmeest(er) des he(re)n van dieste en(de) ja(n)nes van boeslynte(r) in/
deser voege(n) dat de vors(creven) segge(re)n hier op v(er)gade(re)n selen [te betekeem] des sondaeghs nae/
kersdach naest comende daer si aenhoe(re)n selen elk(er) p(ar)tyen besceit en(de) dan daer/
af hoe(r) segge(n) ute(n) en(de) segge(n) vand(er)? vors(creven) sake binne(n) xiiii
nachte(n) nae den vors(creven) dach/
[ende dat gheaenhoert soe? sele(n) si hue(r)? segge(n) d(aer)af segge(n) op den selve(n) dach op dat si des eens gesijn co(n)nen]/
op dat si des van accorde gesijn conste(n) en(de) soe waer si des niet eens gewesen/
en conste(n) soe sele(n) die vors(creven) vier segge(re)n binne(n) den vors(creven) xiiii nachte(n) elk(er) p(ar)tyen/
besceit b(re)nge(n) voe(r) scepen(en) van lovene en(de) hale(n) des een hoetvo(n)nis gelijc ocht/
men des nae vorme(n) van recht gedingt In voege(n) soe wae(r) enich vande(n) iiii/
p(ar)tye(n) eneghe segg(er) gebrake dat hi ene(n) ande(re)n in die stat (et)c(etera) Gelovende/
beide de vors(creven) p(ar)tie(n) vast rogge maes dec(embris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt