SAL7711, Act: V°158.5-R°159.1 (50 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°158.5-R°159.1  
Act
, en de 3 volgende lijnen
Date: 1408-08-25

Transcription

2020-10-28 by Marijke Gevaert
It(em) want stote en(de) tebat opgestaen es en(de) was tussche(n) gorde ve(r)naede(n)/
en(de) ja(n)ne ve(r)naede(n) sine(n) sone op deen side en(de) gorde ve(r)naede(n) den/
jonge(n) [oic] sone des vors(creven) gords op dand(er) side van alrehande haefleke(n)/
ende erfleken goeden die si in beyden side(n) meyne(n) dat deen den/
ande(r) onthoude(n) soude hebben Soe sijn de selve p(ar)tyen come(n) voe(r)/
scepen(en) van loven(e) en(de) sijn des bleve(n) [en(de) van ande(re) stote die si deen tot de(n) ande(re)n te segge(n) hebben] in segge(re)n en(de) vriendelec iffene(re)n/
te wete(n) in willeme ut(er)helicht arnde den bardmake(re) ja(n)ne vande(n)/
meersb(er)ghe en(de) ja(n)nise van boeslynte(r) alle voerspreke(n) en(de) hebben/
geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tyen vast en(de) gestede te houde(n) [op de sake verlo(r)en] soe wes de/
vors(creven) iiii segge(re)n [ocht de drie van hen] hier af eendrechtichlic segge(n) en(de) t(er)mine(re)n selen/
in deser voerge(n) dat de voerg(enoemde) gord ve(r)naede(n) de jonge sijne(n) eysch/
en(de) allet dat hi tot den voerg(enoemde) gorde ja(n)ne sine(n) vader en(de) ja(n)ne sine(n)/
brued(er) [te segge(n) heeft] ov(er)geve(n) sal in gescrifte in twee vande(n) vors(creven) p(ar)tyen [den segge(re)n] ocht/
den p(ar)tyen tusschen dat [tusschen dit] en(de) van morge(n) in viii dage(n) naest comende/
en(de) dat des gelijx oic de voirg(enoemde) gord de vad(er) en(de) jan sijn sone oic/
hoe(re)n eysch ov(er) en(de) allet dat si [tot] den selve(n) gorde den jonge(n) te segge(n) hebb(en)/
binne(n) den vors(creven) dage ind(er) vors(creven) maniere(n) ov(er)geve(n) selen En(de) dat alsoe
//
gesciet dat elc vande(n) vors(creven) p(ar)tyen op den eysch die tot hen w(er)t gedaen/
sal sijn sijn v(er)antworde(n) maken selen [sal] en(de) dien oic ov(er)geve(n) [ten met eyssche] den segge(re)n binne(n)/
viii dage(n) nae den vors(creven) dach Ende beyde vors(creven) eyssche en(de) v(er)antworden dan/
op vande(n) vors(creven) segge(re)n gehadt dat dan de vors(creven) segge(re)n hoe(r) segge(n) dair af/
ute(n) en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n selen tusschen den vors(creven) p(ar)tyen binne(n) eenre maent die/
staphans volghe(n) sal nae den vors(creven) lesten dach vors(creven) op dat si des van/
accorde gesijn conste(n) En(de) soe wj [wae(r) si] des niet van accorde gewesen en consten dat/
de vors(creven) p(ar) vier segge(re)n beyde eysschen v(er)antworden en(de) alle des dat dair af/
voir hen come(n) sal binne(n) acht dage(n) nae alle dese vors(creven) daghe brenge(n) sele voir/
scepen(en) van lovene en(de) halen dair af wittege vo(n)nis gelijc ocht si des nae vorme(n)/
van rechte gedingt hadde rike juede aug(usti) xxv[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt