SAL7711, Act: V°20.1-R°21.1 (9 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°20.1-R°21.1  
Act
Date: 1406-08-29

Transcription

2020-04-26 by Marijke Gevaert
Cont sij alle(n) dat vrouwe marie gesellinne he(re)n jans wile(n) van diedeghe(em)/
ende vranc van wynegheem van bruessele hebbe(n) gegeve(n) ende bekent dat/
gegeve(n) hebbe(n) ja(n)ne/
It(em) cont sij alle(n) lieden dat h(er) wout(er) [vacat] die/
ov(er)mids macht scepen(en) brieve van bruessele come(n) es hen bekent/
van vrouwe marie(n) gesellinne(n) wile(n) he(re)n jans van diedegheem/
come(n) es tot den goede(n) d(er) selv(en) vrouwe marie(n) ende oic de vors(creven)/
vrouwe marie in jegewordicheide(n) d(er) scepen(en) van lovene gestaen/
hebbe(n) gegheve(n) ende bekent dat sij (et)c(etera) ja(n)ne diedericx sone wilen/
symoen diederix de goede van raesborne beleghe(n) inde p(ro)chie/
van eghenhove mette(n) huyse(n) hove(n) wynnende lande beemde en(de)/
eeusele(n) en(de) met allen hoe(re)n toebehoerte(n) gelijc als de vors(creven) en(de) alsoe v(er)re/
die vors(creven) jan diederix die goede in tide(n) voerlede(n) gehoude(n) heeft/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynnene van half m(er)te naest comende/
tot ene(n) t(er)mine van xvi ja(r)en lanc deen nae dand(er) staphans volghende/
dats te wete(n) de wynnende lande elx jaers hie(re)n binne(n) op lx/
op lix mudde rogs ende een mudde taruwe(n) d(er) mate(n) van lovene/
goit ende payabel met wa(n)ne ende met vede(re)n [ende oic op een sist(er) ev(enen)? en(de) een sist(er) saets] te sente andries/
misse apostels te betaelne en(de) te raesborne in tvors(creven) hof te leve(re)n/
alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de) (et)c(etera) en(de) elke(n) als v(er)volghde schout/
It(em) sal de vors(creven) ja(n) jaerlex gheve(n) de beemde en(de) eeusele(n) aldair jairlex/
hie(re)n binne(n) o(m)me xvi gulde(n) hollansche goit te kerssavonde te betale(n)/
alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mine dueren(de) (et)c(etera) en(de) elke(n) als v(er)volghde schout/
Voert sal de vors(creven) ja(n) int vors(creven) hof jaerlex hie(re)n binne(n) leve(re)n lx/
mandele(n) stroes [walme(re)n] goit en(de) custbaer o(m)me die huysinge daer mede te/
decke(n) Ende soe wa(n)neer men die aldair verdecke(n) daer af sal de/
wynne de den decke(r) de cost gheve(n) ende de vors(creven) vrouwe marie/
ende vranc de dahu(r)edachue(re) en(de) voert van allen ande(re)n decke(n) plecke(n)/
ocht ande(re)n werke waert dat mens daer meer behoefde daer af sal/
de vors(creven) wynne ongehoude(n) sijn Oic sal de vors(creven) wynne alle opgaende/
houte [selven] truncke(n) op de vors(creven) goede staende trucke moghe(n) ten meeste(n)/
te behoerleke(n) tide Ende de elsbroec aldair sal de selve wynne te/
tijtverdichlec houwe(n) moghe(n) (et)c(etera) It(em) fo es vorwarde dat de vors(creven)/
wynne een grecht ut(er) dyle(n) aldair grave(n) [sal op elc side met tweesslippe(n)] ende die leyde(n) doe(r) de beemd/
aldair dan ende die[r] grecht oic aen elc syde twee slippe(n) gheve(n)/
der beemde meest p(ro)fijt ende
te(n) meeste(n) p(ro)fijt Welc grecht hi als(oe)/
ses jae(r) dee de vors(creven) wynne sal moete(n) doen make(n) binne(n) dese(n) yerste(n)/
twee ja(r)en ende die alsoe voert houde(n) ses ja(r)en lanc op dat mi [de vors(creven)] vrou(we)?/
marie en(de) vranc den vliet daer af gecryghe(n) co(n)nen
//
En(de) waert dat de vors(creven) wynne he(m) binne(n) sine(n) vors(creven) t(er)mine ent aen de/
in de vors(creven) goede eneghe scade name van ghemeyne(n) orloghe ocht tempeeste/
daer af sele(n) [hem] de vors(creven) vrouwe marie (et) vranc rastoe(r) doen gelijc dat/
and(er) he(re)n hoe(re)n pacht(er)en bove(n) en(de) benede(n) aldair doen sele(n) Ende de vors(creven)/
wynne sal de vors(creven) lande wynne(n) w(er)ve(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflec gelijc/
sine(n) r(e)genote(n) bove(n) ende benede(n) Ende die late(n) te(n) te eynde vande(n) vors(creven)/
t(er)mine gelijc hier nae volght dats te wete(n) dbloc acht(er) den wijngart/
met den lande op tot dien aerde behoe(re)nde besayt met rogghe op/
vier voe(re)n en(de) voert de stort ende brake sal hi late(n) [ghehert] soe hi die sculdich/
es te late(n)
Oic waert [alsoe] dat op die [vors(creven)] goede eneghe wyleghe verdroeghde/
die sal de vors(creven) wynne hebbe(n) en(de) daer voe(r) sal hi wed(er) twee poete(n) sette(n)/
Ende de vors(creven) vrouwe marie en(de) vranc sele(n) den vors(creven) wynne alle ja(r)e/
den vors(creven) t(er)mine dueren(de) gheve(n) vier elle(n) will wullens lakens tot ene(n)/
rocke Ende alle dese vorwarde geloefte(n) en(de) condicie(n) bove(n) bescreve(n)/
hebbe(n) geloeft de vors(creven) vrouwe marie ende vranc ende de vors(creven) wynne/
deen den ande(re)n vast en(de) gestede te houde(n) en(de) te voldoen talle(n) tide(n) als/
sij val vallen sele(n) als v(er)volghde schout borch(oven) rogge xxix aug(usti)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt