SAL7712, Act: R°406.1-V°406.1 (100 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°406.1-V°406.1  
Act
Date: 1414-03-01

Transcription

2020-02-21 by Marijke Gevaert
Cond si alle(n) lieden dat jan vande(n) royele van nethene(n)/
die men heet van royele in jegenwordich(eit) der scepen(en)/
van loeven gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n)/
heeft gheerde de baets [foet] van thiene(n) thof des vorscr(even) jans gelege(n)/
te gottekeem mette(n) huyse hove(n) wy(n)nende lande(n) en(de) beemde(n)/
daer toe hoe(re)nde uutgesceide(n) een boende(r) beemts gelege(n) bi grave(n)/
daer de vorscr(even) wynne gheen recht in behoude(n) sal [(en)de uutgenome(n) ene(n) solde(r) staende naest der poirt(e) thof tduyfhuys de groet came(r) in dwoenhuys en(de) den kelde(r) daer in de vo die de vors(creven) jan tot sine(n) p(ro)fite behouden sal] Te houden/
te hebbe(n) en(de) te wynen van half m(er)te naest comende tot ene(n)/
t(er)mine van seve(n) ja(r)en lanc deen na dande(r) staphans volghende elx/
jaers hier en bynne(n) op achthien mudde taruwe(n) en(de) achtendertich/
mudde rox beyds corens goit en(de) payabel dats te wete(n) alsulx/
core(n)s als daer deen pachtene(n) den d ande(re) inde p(ro)chie van/
gottekeem mede betaelt met wa(n)ne en(de) met vedere(n) wael/
bereit der mate(n) van loeve(n) te sente andries misse apostels/
te betale(n) en(de) te loeven te leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de)/
[en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde scout] En(de) alle dat stroe dat vande(n) vors(creven) goede(n) s come(n) sal dat sal de/
vors(creven) wynne in tvors(creven) hof brenge(n) en(de) mi mest daer af make(n)/
en(de) dat wed(er) op tvors(creven) lant vuere(n) slands meest p(ro)fite en(de)/
nergens elde(r) Oec sal de vors(creven) wynne jaerlex den vors(creven) t(er)mine/
dueren(de) int vors(creven) hof leve(re)n acht hondert walme(re)n goit/
en(de) custbair om die huysinge daer mede te decke(n) En(de) soe/
wa(n)neer men daer plect of dect dan sal jan de dachue(re)n/
betale(n)
de vorscr(even) wynne den wercliede(n) den cost gheve(n)/
en(de) de jan de dachue(re)n En(de) alle doeft dat inde(n) boegart ald(aer)/
wassen sal suele(n) suele(n) de vorscr(even) jan en(de) wynne half en(de) half/
deylen hebbe(n) en(de) de vors(creven) wynne sal den vorscr(even) ja(n)ne sijn/
helicht te loeve(n) leve(re)n En(de) de vors(creven) wynne sal oec den vors(creven)/
t(er)mine duerende hebbe(n) de twee wy(n)nende hove gelege(n) neve(n)/
tvors(creven) hof daer af hi den vors(creven) ja(n)ne jaerlex gheve(n) sal drie?/
molevate erwite(n) drie molevate bone(n) en(de) drie molevate/
raepsats Oes Oec sal de vors(creven) jan jaerlex hebben
//
twelf roede(n) rapen vande(n) rape(n) die de vors(creven) wynne aldaer/
sayen sal daerse de vors(creven) jan kyesen sal En(de) de vorscr(even)/
wynne sal jaerlex den vors(creven) ja(n)ne sayen twee molevate/
lijnsaets daer toe de selve jan de(n) vors(creven) wynne den zaet/
leve(re)n noch sal de vors(creven) wynne den vors(creven) ja(n)ne jaerlex/
houde(n) en(de) herden twee verke(n) die hem de vors(creven) jan/
leve(re)n sal En(de) de vors(creven) wynne sal de vors(creven) lande wynne(n)/
w(er)ven en(de) meste(n) gelijc sine(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) die laten ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mine(n) gelijc dat hi se/
vijnt tot sine(n) income(n) dats te wete(n) den groete(n) art/
besayt met wynt(er)core(n) op vier tideghe vore(n) [en(de)] den zom(er) art en(de)/
alle dande(r) lants eens omgedaen En(de) wat willighe dat /
op tvors(creven) goet verdroeghe(n) sal die sal de vors(creven) wynne hebbe(n)/
en(de) twee pote(n) daer voe(r) wed(er) sette(n) Hier af sijn borghe(n) des/
vors(creven) gheerts [alse p(ri)ncipael schulden(er) en(de) ongescheide(n) en(de) elc voir al] jan en(de) pet(er) fote sijn sone ten yerste(n) uut/
des vors(creven) sijns [hoers] vaders broede gedaen [Hier ov(er) wa(r)en] Cor(am) sw(er)tvege(re)/
muilke [soen? va(n) ..] fe m(ar)tii p(ri)ma gegeve(n) int jair
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt