SAL7723, Act: V°251.1 (172 of 249)
Search Act
previous | next
Act V°251.1  
Act
Date: 1430-02-23

Transcription

2022-11-14 by Jan Boncquet
It(em) jan van laethem sone daneels wilen van laethem in jegenwor/
dicheyt d(er) scepen(en) va(n) loeven gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi/
gegeve(n) heeft [va(n) hem en(de) sine(n) erfgename(n) en(de) nacom(elingen)] philipse van madegheem sine(n) oir en(de) nacomelinghe(n)/
de [goede en(de) erfpachte hier na bescr(even) Inden yersten de] twee derde gedeelte vanden goeden vand(er) to(m)men en(de) van/
sceplaken mette(n) huysen hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele/
tsijse renten erfpacht en(de) mette(n) heerscap manscap en(de) recht d(aer) toe/
horende en(de) m(et) allen ande(re)n ha(r)en toebehoirte(n) inde p(ro)chie van/
grymb(er)ghen gelege(n) Hier in uutgenome(n) de twee gedeelten vande(n)/
slote van sciplake(n) mett(er) grecht en(de) valbrugge(n) d(aer) toe horende/
daer in de voirs(creven) philips gheen recht hebben en sal Te ho/
[It(em) derthien [de helecht van sessen(de)twintich] sack tarwen d(er) mate(n) van thiene(n) jaerlex en(de) erflex pachts ts(in)te andries misse apostels te betale(n) die den selven janne toecome(n) en(de) v(er)sterve(n) sele(n) na doet joffr(ouwen) marien van eleshem sijnre moeder aen [en(de)] op alle de goede des voirs(creven) philips en(de) joffr(ouwen) agnezen sijns wijfs zust(er) des selv(er) joffr(ouwen) marien gelegen tot h eleshem] erflic te houden en(de) te besitte(n) om alle de(n) trecht en(de) co(m)mer daer/
voirmaels uutgaende ten gewoenlike(n) tide te betale(n) En(de) voertaen/
op tweeen(de)neghentich gulden te weten xl pl(a)c(ken) payments voe(r)/
elke(n) gulden [voirs(creven)] gerekent jaerlik(er) en(de) erfrenten [rente(n)] en(de) hondert gulden/
voirs(creven) jaerliker lijfpensien ten live des voirs(creven) jans van/
laethem half tot kersmisse en(de) half ts(in)te jans misse bap(tis)[te]/
te betalen te wete(n) de voirs(creven) xcii gulden den voirs(creven) janne/
en(de) sine(n) nacomelingen erflic en(de) de voirs(creven) hondert gulden(en)/
alle jae(re) also langhe als si de selve jan leven sal en(de)/
niet langhe(r) En(de) heeft geloeft de voirs(creven) jan de(n) voirs(creven) philipse/
tot sijnre mae(n)nissen altijt genoech te doen vanden voirs(creven)/
goeden voe(r) hof en(de) he(re) daerme(n) de voirs(creven) goede af/
houdende is opten cost des selfs philips also dat den/
selve(n) philipse en(de) sine(n) erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) vast/
en(de) seke(r) sijn sal rike lombart febr(uarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt