SAL7724, Act: R°106.2-V°106.1 (71 of 247)
Search Act
previous | next
Act R°106.2-V°106.1  
Act
Date: 1430-11-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-06 by Willy Stevens
Cond sij allen liede(n) dat willem van b(er)ghen bastart in jegenwor/
dicheyt d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat/
hi gegheve(n) heeft reyne(re)n van arscot die men heet moens thof/
des vors(creven) willems gelege(n) te meldert mette(n) huyse(n) hove(n) [bog(ar)de] wynnende(n) lande/
beemde en(de) eeusele(n) en(de) met alle(n) sine(n) toebehoirte(n) te houden te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) van half meye naest voirleden ene(n) t(er)mijn va(n) nege(n)/
jaer(re)n lanc deen na dand(er) staphans volgende op also so wie van hen/
beyde(n) scheyden wilt dat hij dat sal mogen doen ten yerste(n) sesse/
jae(re) en(de) so wie van hen beyde(n) scheyde(n) wilt die salt de(n) ande(re)n een/
jae(r) te vore(n) late(n) wete(n) elx jaers daer en bynne(n) op de helecht/
vande(n) core(n) en(de) vrucht die daer op wassen sal en(de) toeghst als de/
vors(creven) vrucht tijt verdich sal sijn so sal de vors(creven) wyn des vors(creven)/
willems helecht in de schuer vueren eer hi tsijn sal moge(n) ruere(n)/
en(de) de vors(creven) wyn sal ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn de vors(creven) goede/
laten gelijc hi die vant te sine(n) income(n) Dats te wete(n) den wynt(er)aert/
houdende xiiii dachmael en(de) een half met wynt(er)coren also goet als/
melderts pacht besayt op vier getidege vore(n) den zom(er) aert houden(de)/
elf dachmael en(de) een half besayt met goed(er) corter evenen ende/
de brake houdende tussche(n) xi en(de) xii dachmael eens o(m)megedaen/
It(em) sal de vors(creven) wyn de vors(creven) lande wael en(de) loflic wynnen werve(n)/
en(de) mesten [gelijc] sine(n) reengenote(n) bove(n) en(de) beneden It(em) mach de selve willem/
sijn helecht vanden vors(creven) core(n) doen dersschen so wanneert hem gelieve(n)/
sal daer toe d hi op sinen cost daer af de voirs(creven) wyn niet/
meer hebbe(n) noch behoude(n) en sal dan caf en(de) stroe en(de) de selve wyn/
den vors(creven) willem sijn coren d(aer) af tot loeven leve(re)n sond(er) willems cost/
It(em) selen de voirs(creven) willem en(de) de wyn jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende/
copen iii[c] stroes te wete(n) de vors(creven) willem ii[c] en(de) de wyn i[c] dwelc/
de voirs(creven) wyn met sine(n) wage(n) en(de) p(er)den halen sal en(de) dat int/
vors(creven) hof brenghe(n) en(de) daer in [mette(n) ande(re)n stroe daer in wesende] etten en(de) slite(n) met sine(n) beeste(n) en(de)/
mest d(aer) af maken en(de) dat opt vors(creven) lant vuere(n) slants meeste(n) p(ro)fijt/
/ It(em) sal de vors(creven) wyn [wel] gevreedt laten den bogart en(de) dlant d(aer) aen/
liggende gelijc hi dat vant van aen dbachuys ald(aer) tot henrics/
wynnen toe langs ter straten gaende van thiene(n) te wavre w(er)t/
It(em) en sal de vors(creven) wyn negheen recht hebben int groet/
[huys] aldaer dat int vors(creven) hof staet mer de selve willem sal/
dat alleen behouden en(de) alle dande(r) huysinghe selen ond(er) hen/
beyden gemeyn sijn It(em) sal de vors(creven) wyn hebben en(de) alleen/
behouden de(n) bogart al(aer) en(de) de weye daer toehorende daer/
voer hi den voirs(creven) wille(m)me jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende/
geven en(de) betalen sal sesse gulden te wete(n) xl pl(a)c(ken) payments/
voe(r) elke(n) gulden gerekent tsente mertens messe te betalen/
En(de) waert also dat de vors(creven) wyn e(n)nige wende met sine(n) beeste(n)/
brake aende vors(creven) huysinghe dat sal de vand(er) und(er)ster rikelen/
ned(er)wart dat sal de vors(creven) wyn wed(er) make(n) sond(er) cost des vors(creven)/
willems It(em) sal de vors(creven) wyn de boem ald(aer) ten behoirlike(n)/
tide mogen truncken en(de) de poten dair af comende opt vors(creven)/
goet sette(n) en(de) poten ten meesten p(ro)fijte It(em) en(de) waert also/
dat de vors(creven) wyn e(n)nige crocken of pasture sayde daer/
voe(r) sal de vors(creven) willem van des vors(creven) wynne(n) gedeelte/
also vele zom(er)corens wed(er) hebbe(n) ende alle dese vorw(er)de(n)/
etc(etera) heeft geloeft de wyn vast (et)c(etera)
en(de) als de vors(creven)/
wyn des vors(creven) willems coren tot loeven brengt so/
sal hem de selve willem den montcost gheven/
en(de) alle de (etcetera) g(ra)ven ouderogghe no(vembris) x ix
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-16 by Inge Moris