SAL7724, Act: R°269.1-R°272.1 (174 of 247)
Search Act
previous | next
Act R°269.1-R°272.1  
Act

Transcription

2014-05-12 by Willy Stevens
Cond zij allen lieden dat willem sceepman wonen(de) te harke es comen in /
jegewordich(eit) d(er) scepen(en) van loven(en) ende heeft genomen en(de) bekent dat/
hij genomen heeft van h(e)r(e)n robbeerte van beerthem biden/
gedoige ons hee(re)n [abdt des godshuys van vliederbeke] inden name ende van weghen des voirs(creven) cloest(er)s/
thoff des selfs cloesters geheten van beetse met allen sinen [den] toebehoirte(n)/
gelegen te beetse den selven hove aldaer toebehoe(re)nde ende mett(er)/
molen des voirs(creven) cloesters te beetse [gelege(n)] uytgenomen de goede der pyeta(n)chien/
en(de) costerien van vlied(er)beke toebehoe(re)nde den tsijs aenden prochiaen te beetse/
den bosch aldaer ende den beempt geheten roelants boender de goede/
diemen namaels vercrigen mach ende tpontgelt tsijs capuyne coren/
ende heerscap vanden mannen van leen te houden te hebben ende/
te wynnen van halfmerte [nu neestcomen(de)] dat sijn sal int jae(r) ons hee(re)n m cccc/
ende xxx
eenen t(er)mijn van xii jae(re)n langc due(re)nde deen na/
dander daer na staphans volgende elx jaers de(n) voirs(creven) t(er)mijn van/
xii jae(re)n due(re)nde om xxx l(i)b(ra) ouder groete turnoyse van goet/
ende gheeve te weten xx gulden rijnsche [der coervorst(er) mu(n)ten voe(r) datu(m) des briefs gemunt] van goude goet/
ende gheve voer [elc] elke der voirs(creven) l(i)b(ra) [groet vors(creven)] gherekent oft de weerde/
daer aff in ande(re)n goeden [goude gelde] gelde ende om i l(i)b(ra) was diests/
gewichte goet ende nuwe te sente remeys misse [den vors(creven) t(er)mijn dur(ende)] elx jaers/
de voirs(creven) xii jae(re) langs der came(re)n des voirs(creven) mijns hee(re)n dsabs/
te betalen ende te leve(re)n [en(de) telke(n) t(er)mijn als v(er)volghde schout] Ende es te weten dat de voirs(creven) wynne/
alle den gront tsijs in ghelde in corne in capuynen uyt den voirs(creven)/
goeden gaende te behoirliken tiden betalen sal den voirscr(even) t(er)mijn/
due(re)nde sonder afslach der voirs(creven) sommen welke xxx l(i)b(ra) ouder/
g(r)[o]te de voirs(creven) wynne betalen sal ende geloeft heeft te betalen/
alle jae(re) de voirscr(even) [t(er)mijn] xii jae(re) langc due(re)nde elx jaers te iiii t(er)minen/
ende int voirs(creven) cloester oft inden stat wissel van loven(en) op sinen/
cost te leve(re)n te weten viii l(i)b(ra) g(r)[o]te daer aff te sente jans misse/
viii l(i)b(ra) g(r)[o]te d(aer) aff te sente remeys misse viii l(i)b(ra) g(r)[o]te daer aff/
tot onser vrouwen daege lichtmisse ende vi l(i)b(ra) g(r)[o]te daer aff/
te halfmerte ende also voert van jare te jare de(n) voirs(creven)/
xii jae(re) langc [t(er)mijn] due(re)nde [en(de)] telken jae(re) xxx l(i)b(ra) gr ouder groete [t(er)mijn als vervolghde schout]
//
Item sal de voirs(creven) wynne de woenyngen vanden voirs(creven) hove van beetse/
met allen den huysen daer aen staende ende tot den voirscr(even) hove/
hoe(re)nde wel ende loflic op sinen cost houden van wande ende van dake/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende de voirs(creven) abdt en(de) convent selen se/
houden van g(r)[o]ter nuwer ty(m)meringen Oec so en mach noch en sal/
de voirs(creven) wynne niet tymme(re)n inden voirs(creven) hove van beetse sonder weten/
des voirs(creven) abd Item en sal de voirs(creven) wynne negheen boeme ald(aer)/
moegen truncken noch afhouwen uutgenomen popele(re)n willigen en(de)/
ande(re) boeme diemen gewoenlic is te truncken die sal hij moegen/
truncken te behoirliken tide de voirs(creven) goede mede te beheymen Ende/
waert dat sake dat aldaer inden voirs(creven) hove e(n)nige boeme/
v(er)droeghden oft uytwaeydden vanden wynde die sal de voirscr(even)/
wynne hebben ende voer elc stucke ii die(r) geliken weder/
planten en(de) setten Ende daer toe sal de selve wynne den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde elcs jaers inden voirs(creven) hove c goeder/
custbae(re) poten setten ende planten Voert met alzulker/
condicien ende vorwerden dat de voirs(creven) wynne inden drien/
lesten jae(re)n vanden voirs(creven) t(er)mine niet meer dan een boender tsjaers/
en sal moegen hoervruchten ende de voirs(creven) lande ten eynde va(n)den/
voirs(creven) t(er)mine als hij uyten voirscr(even) hove vae(re)n sal besaeyt laten/
en(de) ghewonnen inder manie(re)n als h(ier) nae volght dats te weten/
xx boenre welc ende loflic besaeyt ghemest ende ghewonnen/
op sijn tidege voren met wynt(er)coren de storte eens om gedaen/
ende de brake geheel Item dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
tot den hove hoe(re)nde ende de beemde aldaer sal wel begrecht/
laten Item hij en sal op dleste jaer gheen tuyne staende/
op de voirs(creven) goede afbreken oft afdoen Item es te weten waert/
dat zake dat inden voirscr(even) hove brant geviele oft geschiede/
dat god verhueden moet van des voirs(creven) abs en(de) convents/
weghen dat sal sijn in hae(r) schaden Waert oec dat zaken/
datter brant geviele mids ocsuyne des voirs(creven) wynnen
//
dat dat sijn soude in schaden des selfs wynnen ende die schade/
sal hij sculdich sijn op te richten den abdt en(de) convente voirs(creven) Waert/
oec dat zake datter brant geviele en(de) men gheen van desen/
gheprueven en conde so soude elc p(ar)tie hoe(r) scade draghen ende/
dat soude staen [ten ter taxacien van eerdwynne(n) en(de) ande(r) goed(er) liede die he(n) des v(er)staen] tot wiser liede seggen ende ter goeder waerh(eit)/
Item dat de voirs(creven) abdt hebben ende behouden sal inden voirs(creven) hove/
sijn gijste ende ligghen iiii werven tsjaers van allen [en(de) yegewelken] goeden ende/
yegewelken alsmen gewoenlic heeft gheweest op tvoirs(creven) wynnen cost/
en(de) expens Eest oec dat zake dat den voirs(creven) abdt dicker ghevelt/
daer te comen dat sal oec sijn op des voirs(creven) wynnen cost en(de) expens/
wijn en(de) wassen kerssen altijt uyt genomen Oec sal de voirs(creven) wynne/
ontfaen de moincke ende gheseinde des voirs(creven) cloesters also dicke/
als sij daer inden voirs(creven) hove comen sullen ende oec op des selfs/
wynnen cost uytgenomen van wijne ende in dien dat sij in/
hoe(re)n abbite ende met orlove hoers overste(n) inden voirs(creven) hove/
comen Item sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) xii den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde betalen xv gulden rijnsche swaer van gewichte tot den/
houden behoeff ons genedichs hee(re)n van brabant sonder afslach/
den voirs(creven) sommen Oec sal de selve wynnen alle ande(re) carweyden/
doen en(de) sculdich sijn te doen diemen vanden voirs(vreven) hove sculdich is/
also men tot heer toe geploghen heeft Ende sal voert de/
voirs(creven) wynne de brec alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houden/
enen hont oft te twee jae(re)n twee oft sij daer gheseint worden/
van ons gened(ichs) hee(re)n wegen voirs(creven) Waer oec dat zake dat/
inden voirs(creven) hove e(n)nige ongewoenlike corweyden vielen te doen/
van ons genedichs hee(re)n weghen van brabant mids ocsuyne des/
voirs(creven) abds en(de) convents des niet sijn en moet van sulken corweyden/
selen de voirs(creven) abdt en(de) convent den voirs(creven) wynne co(m)merloes ende/
schadenloes houden Item gevielt oec also dat yemand van
//
ons gened(ichs) hee(re)n wegen e(n)nich peert oft beesten hebben oft halen/
woude inden voirs(creven) hove alst gheen ghemeyn orloge en wae(re)/
dats te weten op reysen geheten sprinck reysen ende de voirs(creven)/
wynne daer e(n)nich schade bij name die sal mijn hee(re) dabt en(de)/
tconvent den voirs(creven) wynne op richten ter taxacien van goeden/
mannen Item van [gemeynen] tempeesten ende gemeynen orlogen oft die/
gevielen dat god verhueden wille so selen de voirs(creven) abdt en(de)/
convent den voirs(creven) wynne redelic versien gelijc ande(re) hee(re)n en(de)/
p(re)laten hoe(re)n wynnen gewoenlic sijn te doen ende also men aldaer/
pleeght te doen also verre alst minen hee(re) den abdt en(de) (con)ve(n)te/
voirs(creven) goets tijts gecondicht wae(r) worde Waert oec dat zake/
dat hagelslach gheviele dat coren verslagen worde dat souden/
de abdt en(de) convent den wynne oprichten na goeder lude/
taxacien Ende waert dat zake dat de beemde overvloten/
met eerden dat souden dabdt en(de) convent den voirs(creven) wynne/
afcorten ter goeder lude taxacien IEnde de selve wynne sal/
de dijcke daer scloest(er)s erve aen de gheete leegt also houden/
dat den beemde(n) doer scloest(er)s dijcke gheen scade en(de) geschiede/
Item es vorwerde dat de voirs(creven) wynne de dijcke vand(er) gheeten/
jaerlix ende de grecht geheten de middelste grecht ende alle/
ande(re) grechten en(de) weeghe aen svoirs(creven) cloest(er)s erve gelegen jaerlix/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel ende loflic vaghen ruymen en(de)/
maken sal op sinen cost Ende gevielt datmen gebode de gheete/
ende de middelste grecht te vaghen so sal de wynne die also/
vaghen en(de) ruymen op sinen cost dat daer aff den cloeste(r) gheen/
schade noch becroen en come Ende waert dat zake dat/
gheviele dat abdt ende convent daden ty(m)me(re)n inden hove oft/
graven oft wat werck dabdt en(de) convent ald(aer) te doen hadden/
daer van sal de wynne den wercluden hoe(re)n montcost gheven
//
en(de) dabdt en(de) convent sullen de dachue(re)n betalen Ten wae(re)/
dat m(ijn) hee(re) dabdt en(de) convent daer e(n)nige nuwe huyse oft/
schue(re) oft ande(re) groete nuwe ty(m)meringe daer souden mijn hee(re)/
dabdt en(de) convent den wercluden beyde cost en(de) dachue(re)n betalen/
Item sal de voirs(creven) wynne hebben en(de) houden den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
de molen des voirs(creven) cloesters ten compenrode elx jaers om iii mudde/
ende twee halster corens onsen [des voirs(creven) cloest(er)s] boschvorste(r) van cortenaken oft dient/
m(ijn) hee(re) den abdt genuegen sal te betalen ende op den erfpacht/
die jaerlix uut der voirs(creven) molen gaende is den welken pacht ende/
erfpacht de selve wynnen betalen sal jaerlix sonder afslach der/
voirs(creven) sommen Item sal de voirs(creven) wynne de huyse vanden voirs(creven) molenen/
te weten vanden molen(en) van compenrode en(de) vand(er) molen te beetse/
houden wel ende loflic van wande ende van dake den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde Ende dat hij oec de voirs(creven) twee molenen van yse(re)n wercke/
houden sal in goeden pointe den selven tijt due(re)nde Ende is te/
weten dat de voirs(creven) molenen den voirgenoemden wynne ghelev(er)t/
sijn ende ghetaxeert dats te weten de molen van compenrode/
uyt gescheiden dmolenhuys en(de) molen steyne [steen] lxv gulden hollantsche/
twee cronen goet van goude en(de) swaer van gewichte voer iii/
der voirs(creven) gulden(en) gherekent Item inde selve molen van compenrode/
hen ghelevert van molensteenen xiii duymen graens ander/
naecs steens Item des voirs(creven) cloesters gedeelte vander sluysen/
te beetse hen ghelevert en(de) ghetaxeert op iiii(½) l(i)b(ra) oud(er) groete/
xv oude scilde voer tpont g(r)[o]te gherekent Item de molen te/
beetse hen ghelevert en(de) ghetaxeert uytgenomen dmolenhuys/
en(de) de molen steene op lxviii gulden hollantsche ghevaluert/
als voe(r) Item den wynne voirs(creven) ghelevert inde selve molen van/
beetse van molensteenen viii duymen en(de) een derdeel grans/
andernaecs steens met alsulker vorwerden en(de) condicien
//
Waert dat de voirs(creven) molenen ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mine in/
e(n)nigen vanden voirs(creven) stucken arger wae(re)n dat de voirs(creven) wynne/
den voirs(creven) abdt en(de) convente dat sal vergelden en(de) oprichten/
Waert oec dat sij beter vonden worden dat soude men hem/
oec gelden en(de) wederkee(re)n ten prise ende seggen van molensleg(er)/
Item de wynne sal houden op sinen cost en(de) last jaerlix de/
bruggen staende aende voirs(creven) molenen Item sal de voirs(creven) wynne/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben de cappuyne en(de) tsijs des voirs(reven)/
cloesters [uutgenome(n) die d(er) pytancie(n) vors(creven) toebehoert] inden steden ende dorpen van halen van beetse/
en(de) van etsrike elx jaers om xx gulden rijnsche goet van/
goude en(de) swaer van gewichte [of de werde d(aer) af gelijc vors(creven) es] tons(er) te halfmerte te betalen/
Item sal oec de selve wynne hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde dlant/
der costerien van vlierbeke aldaer toe behoe(re)nde elx jaers om iii/
oude schilde goet van goude en(de) swaer van gewichte Item de/
voirs(creven) wynne sal jaerlix leve(re)n den voirs(creven) abdt en(de) convente c/
kaesen inden voirs(creven) hove gemaect Item de voirs(creven) wynne sal/
jaerlix den voirs(creven) cloeste(r) some(re)n een volen Item dat de voirs(creven)/
wynne op dleste jaer vanden voirs(creven) t(er)mine stroe en(de) voesteringe/
van viii boende(re)n wint(er)corens ende viii boende(re)n zom(er)corens int/
voirs(creven) hof bringen sal ende die daer etten en(de) verteeren/
met sinen beesten ende te meeste maken ende alle dmest/
daer aff comen(de) int voirs(creven) hoff laten ende egheen mest noch/
voesteringe uten voirscr(even) hove vueren behoudelic dien waert/
dat hem dan te halfmerte hoey oeverbleve dat hij dat/
met hem wech vue(re)n mach en(de) sinen wille daer mede doen/
Item sal de voirs(creven) wynne allet stroe vanden voirs(creven) goeden/
comende vu etten en(de) sliten int voirs(creven) hoff ende daer aff/
mest maken en(de) dat vue(re)n op tvoirs(creven) cloest(er)s lande tslants meeste/
profite Item es sal hebben de voirs(creven) wynne jaerlix enen
//
rock gelijc m(ijn) hee(re) den abdt sinen ande(re)n pech wynnen/
gewoenlic is te gheven Ende alle de voirg(enoemde) etc(etera)/
H(ier) aff sijn borgen etc(etera) jan van nederhem nu t(er)tijt/
meye(r) te halen willem van ned(er)hem adam van/
ophem gheert van compenrode geldolff vander/
lynden bastart natue(r)lic soen geldolfs will wilen vand(er)/
lynden willem van ru(m)men henric van bloeme(n)dale/
arnt de rademake(r) [en(de) arnt de vroede] et primus cor(am) boys velde m(ar)tii/
xiii/
ContributorsWilly Stevens , Inge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts