SAL7724, Act: V°350.1-R°351.1 (223 of 247)
Search Act
previous | next
Act V°350.1-R°351.1  
Act

Transcription

2021-02-21 by Willy Stevens
It(em) joffrouwe m(ar)griet van ursel ursene weduwe willems/
wilen vanden morte(r) met [wille en(de)] consent golys vanden morte(re)/
nu t(er)tijt haers mans in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) va(n)/
loeve(n) gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat si gegeve(n)/
heeft wille(m)me [de] s kempene(re) sone jans [de] kempene(re) van merchte(re)n/
de slachmolen der voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) mette(n) vive(re) en(de)/
mette(n) b(er)ghe mersche en(de) mette(n) opstal voe(r) de mole(n) en(de) m(et)/
alle(n) hae(re) toebehoirte(n) gelege(n) inde p(ro)chie van merchte(re)n ter/
stat gehete(n) tsent jans bi sente kath(er)ine(n) gasthuys Te /
houden en(de) te hebben [en(de) te aenveerden] te sente andries misse apostels die/
wesen sal int jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) vijfen(de)dertich also/
langhe als de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griet leven sal en(de) niet/
langhe(r) elcs jaers daer en bynnen om seven cronen/
te weten viertich placke(n) payments voe(r) elke crone voirscr(even)/
gerekent alle jae(re) tse en(de) twee ghelte(n) raepsmouts/
tsente andries misse apostels te betale(n) en(de) tot merchte(re)n/
te leve(re)n der selv(er) joffrouwe m(ar)griete(n) alle jae(re) also lange/
als si leven sal en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
En(de) is vorwerde dat de voirs(creven) willem de kempene(re) betalen/
sal alle den tsijs en(de) co(m)mer uut de voirs(creven) goede(n) gaende/
dwelc de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete hem [jaerlex] afslaen sal vand(en)/
gelde voirscr(even) It(em) sal de voirs(creven) willem opte voirg(enoemde)/
goede moghen houwen en(de) setten alle hout dat/
hem gelieve(n) sal ten orboe(r) en(de) p(ro)fijt vander vors(creven)/
molene(n) Voert is gevorwardt gevielt also dat de/
voirs(creven) willem e(n)nigen scade name van [gemeyne(n)] orloghe oft/
van tempeeste daer af sal de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griet/
hem rastoer en(de) gebuerlicheyt doen gelijcmen ande(re)n/
slachmolders boven en(de) beneden aldaer doen sal sond(er)/
argelist En(de) is claerlic gevorwerdt en(de) ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) willem de vors(creven) molen laten sal/
ten ter tij te sine(n) lesten jae(r) als de vors(creven) joffr(ouwe)/
m(ar)griet van live t(er) doet comen sal sijn gelijc hi die
//
vijnden sal te sine(n) incomen ter taxacien van molensleg(er)s/
en(de) ande(re)n goede(n) ma(n)nen die hen h des v(er)staen selen En(de) alle/
dese vorw(er)den punte(n) en(de) condicien boven bescreve(n) hebbe(n) geloeft/
de vors(creven) p(ar)tien alt(er)i alt(er)i semp(er) p(er)fice(re) et adimple(re) etc(etera) ut in forma ouder(ogghe) velde maii xxv
ContributorsInge Moris , Greet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts