SAL7727, Act: R°169.1-R°170.1 (154 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°169.1-R°170.1  
Act

Transcription

2020-01-04 by Dirk De Wever
Cond sij allen liede(n) dat een deylinghe en(de) scheydinghe gemaect en(de)/
gedaen zijnde tussche(n) henricke(n) wille(m)me en(de) meest(er) woute(re)n vanden/
borchove(n) gebruede(re)n sone henrics vanden borchove(n) te voe(re)n uut des/
voirs(creven) henrics broede gedaen met wille en(de) consent des vors(creven) henrics/
haers vaders op vande(n) goede(n) die hen bleve(n) en(de) v(er)schene(n) zijn na/
en(de) vand(er) doet joffr(ouwe) lijsbette(n) wilen wijf wesende des selfs henrics/
en(de) moed(er) d(er) selv(er) gebruede(re) en(de) [h] die hen blive(n) en(de) v(er)schine(n) selen [tedydeylen] na de/
doet des vors(creven) henrics haers vaders so is bleve(n) en(de) gevallen den/
voirs(creven) henricke(n) de(n) sone in sine deylinghe de goede gelege(n) tot vertrike/
in huyse(n) hoven wynnende(n) lande beemde(n) eeusele(n) bossche wijngarde/
wate(re)n [koeren] tsijse renten en(de) erfpacht metten heerscap en(de) recht d(aer) toe hoe(re)nde/
en(de) met allen ande(re)n hae(re)n toebehoirte(n) en(de) mette(n) tsijse [en(de) renten] gelege(n) te roesbeke/
te willenb(ri)nge(n) en(de) tot bout(er)shem gelijc en(de) in alle d(er) manie(re)n de vors(creven)/
henr(ic) de vader de vors(creven) goede inde voirs(creven) p(ro)chien [in alrehande steden en(de) stucken ald(aer)] houdende is/
op alle de(n) co(m)mer en(de) last uut de(n) vors(creven) goede(n) gaende ten behoirlike(n) en(de) gewoenlike tide te betale(n) en(de) oec op thien mudde corens d(er) mate(n)/
va(n) loeve(n) jaerlex en(de) erflex pachts vrancke(n) oliviers en(de) joffr(ouwe) kath(er)inen/
sinen wive zust(er) der vors(creven) gebruede(re) daer uut te betale(n) na inhebbe(n)/
d(er) huwelik(er) vorw(er)de(n) d(aer) af gemaect en(de) voertaen op tsestich/
grijpen te wete(n) xl pl(a)c(ken) payment voe(r) elke(n) grijp gerekent [erflik(er) rente(n)] half/
tsente jans misse bap(tis)[ten] en(de) half te kersmisse meest(er) woute(re)n vanden/
borchove(n) voirs(creven) en(de) sine(n) nacomelingen te betale(n) erflic hier na volgende/
dyerste betalinghe vanden voirs(creven) lx gripe(n) erflik(er) rente(n) in te gaen/
ten naeste(n) hoeghtide vanden voirs(creven) twee(n) hoeghtiden dat wese(n) sal/
staphans na de doet des vors(creven) henr(ics) svaders en(de) niet eer/
behoudelic de(n) vors(creven) henricke(n) vande(n) borchove(n) den vad(er) sijn vry tocht/
inde goede voirg(enoemt)
[En(de) dies gelijx oec op een mudde rogs d(er) maten van loeven erflix pachts ts(en)te and(ries) misse apostels te betale(n) en(de) tot loeve(n) te leve(re)n de(n) vors(creven) meest(er) woute(re)n en(de) [sine(n)] erfgemame(n) erflic hier na volgende dyerste betalinge in te gaen ten naiste(n) sente andries misse dat wese(n) sal na de doet va(n) joffr(ouwe) yde(n) en(de) lijsbette(n) vande(n) borchove(n) gesuste(re)n d(er) vors(creven) gebruede(re)n no(n)ne(n) des goidshuys van ghempe en(de) niet eer] [En(de) is in des(er) deylinge(n) clairlic gevorwerdt en(de) ond(er)sproke(n) vande(n) vors(creven) x mudde(n) corens [erfs pachts] des vors(creven) vrancs oliviers en(de) joffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] Es Waert also dat de vors(creven) henr(ic) vande(n) borch(oven) de sone wittige geboirte hadde na hem blivende dat dan de selve x mudde corens op hem en(de) sijn geboirte erflic comen sal En(de) so wae(r) de selve henr(ic) de sone [negheen geboirte en hadde dat da(n) de selve x mudde core(n)s opte(n) vors(creven) wille(m)me en(de) meest(er) woute(re) gelijc de(n) vors(creven) henr(icke) comen selen]] It(em) sal noch hebbe(n) de vors(creven) henric de soen/
in sijn deylinghe den erftsijs en(de) [de(n)] erfpacht hier na bescreve(n) Inde(n) yerste(n)/
vijf gulden crone(n) d(er) mu(n)ten skoninx van vrancrijc [goede en(de) gheve jairlik(er) en(de)] erflik(er) renten/
te kersmisse te betale(n) erflic hier na volgende aen en(de) op de/
woeninghe mette(n) huyse en(de) hove en(de) alle(n) hae(re)n toebehoirte(n) dwelc/
gelegen inde tot loeven inde proefstrate gelege(n) tussche(n) [bi] traemstraetke(n)/
/ dwelc den vors(creven) wille(m)me vande(n) borch(oven) gevalle(n) is in sijn deylinge/
It(em) een mudde rogs d(er) mate(n) van loeve(n) erflex pachts ten behoirlike(n)/
tide te betale(n) op huys en(de) hof met zijnre toebehoirte(n) henrics smet becke(r)/
gelege(n) inde hoelstrate tussche(n) de goede [vacat]/
It(em) is oec vorwerde op also en(de) met des(er) vorw(er)den dat de vors(creven) joffr(ouwe)/
yde en(de) lijsbeth gezuste(re)n [en(de) de lanxste levende va(n) hen] uut des(er) deylinge(n) hebbe(n) en(de) behoude(n) selen/
hae(re) leefdage lanc en(de) niet lang(er) [de renten en(de) pacht hier na bescr(even) yerst] sesse florensche gulden(en) erflik(er)/
rente(n) aen en(de) op seke(re) goede en(de) pande arnts de wilde gelege(n)/
te vertrike aende kerke Ite(m) tvors(creven) mudde rogs erfs pachts aen en(de)/
op huys en(de) hof des vors(creven) henric smeeds gelege(n) inde hoelstrate/
vors(creven) welke sesse gul(den) en(de) een mudde rogs staphans voirscr(even)/
na doet vande(n) leste(n) levende vander vors(creven) joffr(ouwe) yden en(de) lijsbetten/
staphans wed(er)o(m)me come(n) selen tot de(n) vors(creven) henricke(n) de(n) soen/
of tot sine(n) nacomelinge(n) behoudelic altoes in des(er) deylingen den/
voirs(creven) henricke(n) vande(n) borch(oven) den vad(er) sijn vry tocht inde(n) goeden/
voirscr(even)/
It(em) is gevalle(n) den vors(creven) wille(m)me vande(n) borch(oven) in sijn deylinge/
de goede hier na bescr(even) Inde(n) yersten de goede gelege(n) te libbeke/
in huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n) wate(re)n bossche koere(n)/
tsijse rente(n) en(de) erfpacht mette(n) recht en(de) heerlicheyt d(aer) toe horende/
en(de) met alle(n) hae(re)n toebehoirte(n) gelijc de vors(creven) henric de vader/
de voirs(creven) goede ald(aer) in vele steden en(de) stucke(n) houdende es/
mette(n) tsijse [en(de) manscap] te pellenb(er)ch [en(de) te rode bi cortelke] gelege(n) op alle de(n) co(m)mer en(de) last/
uut de(n) vors(creven) goede(n) gaende ten gewoenlike(n) tide te betale(n)/
en(de) voertaen op veertich grijpe(n) te wete(n) xl pl(a)c(ken) payments/
voe(r) elke(n) gripe gerekent erflik(er) renten half tsente jans misse/
bap(tis)[te(n)] en(de) half te kersmisse te betale(n) meest(er) woute(re)n vanden/
borch(oven) voirs(creven) en(de) sine(n) nacomelinge(n) erflic hier na volgende/
dyerste betalinge in te gaen ten nais naeste(n) hoeghtide vande(n)/
voirs(creven) twee(n) hoeghtiden dat wese(n) sal na de doet des/
vors(creven) henrics svaders en(de) niet eer It(em) sal noch de/
/ voirs(creven) willem noch hebbe(n) de goede hier na bescr(even) teyerst thuys/
en(de) mette(n) hove(n) en(de) allen sinen ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n) te loeven/
inde proefstst(ra)te neve(n) traemstraetke(n) [op trecht en(de) co(m)m(er) d(aer) voe(r)maels uutgaende en(de) voertaen op vijf cronen d(er) mu(n)ten skoninx va(n) vrancrijc goet va(n) goude en(de) sw(aer) va(n) gewichte erflik(er) rente(n) te kersmisse te betale(n) erflic Met alsulk(er) vorw(er)den dat de selve wille(m) de vors(creven) v crone(n) erflik(er) rente(n) afquite(n) en(de) lossen mach so wanneert hem gelieft te wete(n) elke crone(n) d(aer) af met xx geliken crone(n) en(de) met volle(n) rente(n)] It(em) ii vierdel wijngarts/
gelege(n) opte calchovenstrate neve(n) de goede anthonis va(n) langrode/
met des(er) vorw(er)de(n) dat de vors(creven) joffr(ouwe) yde en(de) lijsbeth no(n)ne van/
ghempe voirs(creven) uut de of de lanxste levende va(n) hen beyden/
uut des(er) deylinge(n) hebbe(n) en(de) behoude(n) sele(n) hae(re) leefdaghe langhe/
de goede en(de) rente(n) hier na bescr(even) Inde(n) yersten ene(n) beemdt gehete(n)/
de(n) strijtbeemdt gele en(de) den cleynen beemdt daer bi gelegen/
die jan busscop houdende is It(em) It(em) and(er)halve(n) rijnssche gulden(en)/
erflik(er) renten van aen en(de) op seke(re) goede die houdende is [vacat]/
[vacat] gelege(n) inde p(ro)chie van rode vors(creven)/
Bi also so wanneer de voirs(creven) joffr(ouwe) yde en(de) lijsbeth gesuste(re)n van/
live t(er) doet come(n) sele(n) zijn dat dan de vors(creven) goede wed(er)o(m)me/
come(n) sele(n) tot de(n) vors(creven) wille(m)me en(de) sine(n) nacomelinge(n) behoudelic/
de(n) vors(creven) henricke(n) den vad(er) sijn vry tocht inde goede voirscr(even)/
It(em) sijn gevalle(n) de(n) vors(creven) meest(er) woute(re)n in sijn deylinge/
de rente(n) hier na bescreve(n) inde(n) yerste(n) lx grijpen [te wete(n) xl pl(a)c(ken) pay(ments)] erflik(er) rente(n)/
aen aen en(de) op de tgedeelte de voirs(creven) henr(ic) sijns brueders gelege(n)/
te vertrijcke It(em) xl gr(i)pen vors(creven) erflik(er) rente(n) aen en(de) op/
tgedeelte des vors(creven) willems sijns brued(er)s gelegen sijn brueds/
te libbeke te betale(n) gelijc voirscr(even) is/
It(em) sal hi noch hebben in sijn deylinge ii v een mudde rogs [d(er) mate(n) va(n) loe(ve)n] erfs/
pachts op tgedeelte des vors(creven) henr(ics) dyerste betalinghe in te/
gaen staphans na de doet joffr(ouwe) yden en(de) lijsbette(n) gesuste(re)n voirscr(even)/
behoudelic de(n) vors(creven) henr(icken) de(n) vad(er) sijn tocht/
oppend(orp) boen dec(embris) vii anno xxxiii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-11-28 by Inge Moris