SAL7728, Act: V°16.3-V°17.1 (4 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°16.3-V°17.1  
Act
Date: 1434-07-07

Transcription

2019-04-19 by Frans Feyaerts
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven inde/
banck ald(aer) willem van daelhem en(de) jan van boexstel die/
ov(er)mids vonnisse va(n) scepen(en) brieven van loeven come(n) en(de) ge/
leydt zijn tot den goeden jans van eppeghem en(de) joffr(ouwe) lijsbette(n)/
sijns wijfs lybrechte gonijs en(de) lijsbette(n) van oest(er)hout sijns/
wijfs so waer die gelege(n) sijn in deen side en(de) jan van/
morchove(n) geheten spapen in dande(re) daer de vors(creven) jan
//
van morchoven een willem van daelhem en(de) jan van boexstel een/
aensprake dede(n) tot de(n) voirs(creven) janne van morchoven van den goede(n) hier/
na bescreve(n) Inde(n) yersten van vi dach(mael) beemds of daer omtrent/
gehete(n) den quaethovenbeemdt inde p(ro)chie van west(er)le gelegen tussche(n)/
de goede jan gherongs en(de) de goede h(er)mans aleiten It(em) van enen/
stuck beemds geheten de saert gelege(n) te zoerle tussche(n) de goede/
des heilichs gheests va(n) westerle en(de) goede wouters vanden morte(re)/
It(em) va(n) ene(n) stuck lants gehete(n) dmolenvelt gelege(n) ond(er) banc van/
tong(er)loe neve(n) de goede des godshuys van tong(er)loe en(de) bide st(ra)te ald(aer)/
seggende dat een hubrecht wilen back de voirs(creven) goede besat als/
sijn wittich erve en(de) daer uut starf als uut sine(n) wettige(n) erve en(de)/
dat wae(r) waer dat boden de vors(creven) willem en(de) jan te thoene(n) en(de) metten minste(n) Voert seyde(n) noch de vors(creven) willem en(de) jan dat/
de voirs(creven) wile(n) hubrecht back ii wettighe dochte(re)n hadde te wete(n)/
een lijsbeth bax die wettich wijf is des vors(creven) voi jans van eppeghe(m)/
en(de) een ander ghehete(n) heylwijch bax die getrouwt hadde ene(n)/
wille(m)me van oest(er)hout die daer af een docht(er) heeft gehete(n) lijsbeth/
die nu wijf is des voirs(creven) lijbrechts gonijs en(de) dat dit wae(r)/
is dat boden si oec te thoene(n) en(de) metten minsten seggende en(de)/
opdoende de vors(creven) willem en(de) jan so wae(r) si dit gethoene(n) consten/
dat hen en(de) hae(re)n beleyde de voirs(creven) goede volghen selen Op/
dwelc de voirs(creven) jan van morchoven hem v(er)antwerde met sinen/
gelev(er)de(n) voirspreke en(de) dede segge(n) dat hem alsulke(n) aensprake gheen/
ontstade doen en soude en(de) dat bi vele redene(n) en(de) besund(er) bi ene(n)/
gedinghe dat nu onlanx voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven int jae(r)/
voe(r) sente jans misse lest leden tussche(n) de vors(creven) p(ar)tien geweest hadde/
d(aer) af de vors(creven) jan van morchoven tprocesse inde banc dede lesen/
staende inden register ond(er) pete(re)n en(de) diericke(n) d(er) stat clerke(n) van/
loeven elf daghe in februario anno xxxiii In welke(n) p(ro)cesse men/
claerlic bevant dat de vors(creven) wille(m) en(de) jan openbairlic gekendt/
en(de) gelijdt hadde(n) en(de) ov(er)gaven dat jannes wilen bax de vors(creven) goede/
met meer ande(re)n goeden inde(n) selve(n) p(ro)cesse gheruert besat als sijn/
wettich erve Oec bevantmen claer dat de voirs(creven) willem en(de)/
jan de voirs(creven) goede nu naectelik(er) aenspraken dan si [hen d(aer) af] voer
//
v(er)antwerdt hadde(n) Also dat dese aensprake en(de) v(er)antw(er)den/
geschiet sijnde de meye(r) van loeven maende de scepenen/
van loeve(n) die wijsde(n) voe(r) een vonnisse dat na aensprake/
na v(er)antw(er)den en(de) na al dats voe(r) hen comen was dat si bleven/
bi alsulke(n) vonnisse als de scepenen van loeven hae(re) voirseten/
daer af voermaels gewijst hadde(n) cor(am) will(el)mo lombart/
johanne de borchoven nycholao kersmake(re) et arnoldo vynck/
anno m[mo] cccc[mo] xxxiiii des dijsdaeghs vi daghe in julio
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt