SAL7728, Act: V°181.2-V°182.1 (163 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°181.2-V°182.1  
Act

Transcription

2015-01-10 by Inge Moris
Item van alzulken stoete als geweest heeft en(de) es tusschen engelen/
vanden voerde soen wouters vanden voerde inden name van/
hem en(de) vanden selven wout(ere)n en(de) joffr(ouwe) katlinen sinen wive/
vad(er) en(de) moeder des voirs(creven) ynghels die hij h(ier) inne geloeft/
heeft te vervaen en(de) jaquemijne van arscot en(de) joffr(ouwe) katline(n)/
huwets sijnre moeyen in deen zijde en(de) janne van nethen(en)/
geheten vanden royele in dande(re) als van alzulken goeden/
als bleven sijn na de doot willems wilen van aken en(de)/
willems van aken des jonghen sijns soens gelegen inde/
prochie van bossuyt ende daer omtrint So sijn de voirs(creven)/
p(ar)tijen comen voer scepen(en) van loven en(de) sijn vanden voirs(creven) stoete/
en(de) des daer uut porren mach bleven in segge(re)n en(de) vruntlike/
yffene(re)n Te weten de voirs(creven) ynghel en(de) jaquemijn en(de) joffr(ouwe)/
katlijne in lodewijcke den rijcke rentm(eeste)r te loven en(de) jacob den/
gruyter Ende de voirs(creven) jan van nethen(en) in henricken vand(er)/
calste(re)n ende gorde roelofs in alzulker vueghen dat de
//
voirs(creven) inghel jaq(ue)mijn en(de) joffr(ouwe) katline in deen zijde en(de) jan van/
nethen(en) in dande(re) elc van hen beiden alle sijn recht reden(en)/
bescheit en(de) tgheen dat hem in hulpen van sinen rechte te/
baten comen mach het sij van brieven oft anders bringhen sall/
voe(r) de voirs(creven) vier seggers van morghen in viii daghen voe(r)/
der noenen in dnuwe werck te loven welke vier seggers/
beyde der voirs(creven) p(ar)tijen recht reden(en) besceit en(de) tgheen dat/
elker p(ar)tijen bescheit in hulpen van hue(re)n rechte te baten comen/
mach het sij van brieven oft and(er)s over gehadt hen d(aer) op/
beraden ende aviseren zullen Sullen oec de selve seggers/
verhoe(re)n alle de waerheiden ghetuychenissen en(de) bescheyt/
die be elc vanden voirs(creven) p(ar)tijen ov(er)geven sall en(de) begeeren/
verhoert te hebben bynnen den naesten acht daghen daer/
naest volgende De welke vier segge(re)n elker p(ar)tijen recht/
redene bescheit waerh(eyt) en(de) al des elken tot sinen rechte/
dienen mach gehoert hue(re) seggen daer af eendrechtichlic/
p(ro)nu(n)cieren ende uuten(e) zullen bynnen xiiii nachten daer/
na naest volgende op dat sijs eens en(de) van accorde sijn/
En(de) op dat sijs niet eens en(de) van accorde ghesijn noch ghe/
werden en consten bynnen den tide voirs(creven) dat dan de selve/
segge(re)n alle tgheen des vanden voirs(creven) zaken voer hen comen/
sall sijn te gader met alzulken avijse als sij daer op gehadt/
sullen hebben bringhen sullen biden rade vand(er) stat van loven/
En(de) dat als dan de selve p(ar)tijen vand(en) voirs(creven) zaken staen/
zullen elc op sijn recht gelijc hij stont opten dach dat/
tseggen h(ier) af opgenomen was Ende waert also dat enig(er)/
p(ar)tijen enich segg(er) gebrake dat de gheene die dien segg(er)/
gebrake eenen ande(re)n geliken in die stat sall moghen nemen/
Voert heeft geloeft ynghel voirscr(even) h(ier) inne te v(er)vaen en(de)/
alsulc te hebben den voirs(creven) wout(ere)n sinen vader en(de) joffr(ouwen) katline(n)/
sijnre moed(er) die nu bider hant niet en sijn dat sij bynnen vi
//
weecken nu neestcomen(de) comen zullen voe(r) scepen(en) van loven/
en(de) geloven alsulken seggen als de voirs(creven) vier segge(re)n/
eendrechtichlic vanden voirs(creven) stoete seggen sullen op/
dat de segge(re)n voirscr(even) hue(re) seggen h(ier) aff uutspreken/
vast ghesteedich en(de) van weerden te houden Oec/
heeft geloeft de voirs(creven) jaquemijn van arscot joffr(ouwe)/
marie sijnre moed(er) lijbrechte joffr(ouwen) marien en(de) heylwigen/
sinen brued(er) en(de) zuster en(de) gielise stroeproc sinen zwag(er)/
die oec absent sijn [te vervaen] dat sij bynnen den voirs(creven) sesse weecken/
tseggen op de vuege voirs(creven) van weerden geloeven sulle(n)/
te houden cor(am) lomb(ar)t abs(oloens) dec(embris) xv/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus