SAL7728, Act: V°83.1-R°84.1 (78 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°83.1-R°84.1  
Act
Date: 1434-09-15

Transcription

2019-10-12 by Frans Feyaerts
It(em) want jan der boven van herssele port(er) van loeven voe(r)/
den rade der stat van loeven opten dach van heden in heeft doen/
scrijven janne berchman van herssele daer sij in beyden siden comen sijn/
en(de) daer de vors(creven) jan der boven op dede en(de) liet lesen ene(n)/
scepen(en) brief van loeven mencie makende van eenre deylinghe/
die voe(r)maels voe(r) scepen(en) van loeven tusschen den vors(creven) janne/
der boven in deen side en(de) henrick ende ghoerde walscharts/
gebruede(re)n inden name van hen en(de) van henricke en(de) janne lijbette(n)/
en(de) kath(er)inen kijnde(re) willems wilen walscharts in dande(re) van seke(re)/
goede(n) gemaect en(de) gevesticht is Seggende de vors(creven) jan d(er) boven/
dat de vors(creven) jan berchman hem van dier deylingen hen voerhielt/
en(de) ongebruyck maecte een boender lants gelege(n) inde p(ro)chie van/
westerle opte(n) hovel tusschen de goede henrics van hondshem/
en(de) de goede des vors(creven) henrics en(de) jans walscharts gebruede(re)n/
en(de) badt d(aer) om en(de) versocht de vors(creven) jan der boven datmen/
de(n) vors(creven) janne berchman also berichte(n) soude dat hi hem liet volgen/
tvoirs(creven) boender lants te dien eynde dat hem volgen mochten/
de goede ind(er) voirs(creven) sijnre deylinge(n) begrepen Op dwelc de/
voirs(creven) jan berchman antwerde en(de) seyde dat wa(r)e was dat hi/
anderwile voe(r) meye(r) ende scepenen van loeven tot loeve(n) int/
recht geweest heeft jegen janne der boven sone des vors(creven) jans/
der boven die na de(n) recht d(er) stat van loeve(n) geleydt was/
tot den goeden des selfs jans sijns vaders saer op die tijt/
tussche(n) hen tvoirs(creven) boender lants en(de) oec een mudde rogs/
lijfpensien staende ten live lijsbetten dierix wijf des vors(creven) jans/
der boven (et)c(etera) Also dat ten eynde ter mae(n)nissen smeyers van/
loeven de scepen(en) van loeven wijsden voe(r) een vonnisse dat/
sij beyde de p(ar)tijen setten inden hof daer de vors(creven) goede/
hoven recht ald(aer) te nemen ende te gheven Dwelc de vors(creven)
//
jan der boven also kendde en(de) lijdde anders dan dat hi wed(er) seyde/
dat hi selve jegen den vors(creven) janne berchman int recht niet/
geweest en hadde en(de) versocht de vors(creven) jan berchman dat hem/
tvonnisse d(er) scepene(n) van loeve(n) gehouden mocht w(er)den gemerct/
dat hi die achtervolgende jege(n) den vors(creven) janne d(er) boven vanden/
vors(creven) goeden inde banck voe(r) scepenen van herssele gedingt hadde/
de welke scepene(n) van herssele d(aer) af aende scepene(n) van lyere/
als aen ha(r)e hoet een hoetvo(n)nisse gehaelt hadde(n) dwelc met/
den vors(creven) janne berchman quam Dese redene(n) en(de) allegacien tusschen/
de vors(creven) p(ar)tijen en(de) oec tkennen en(de) lyen des vors(creven) jans der boven/
aengehoert de raet vand(er) stat get(er)mineert heeft voe(r) redene/
en(de) recht dat si bliven bi alsulken vonnisse voergheruert als/
de scepen(en) van loeven d(aer)af voermaels gewijst hebben Coram jacobo ex lyeminghen en(de) walt(ero) capelleman burg(i)mag(ist)ris et q(uam) plu(ri)bus aliis de consilio des goesdaeghs xv daghe in septemb(ri)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt