SAL7729, Act: R°157.3-V°158.1 (150 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°157.3-V°158.1  
Act
Date: 1435-11-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-22 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat jan vranx sone wouters wilen vranx/
in jegenwordicheit d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen/
en(de) bekendt dat hi genomen heeft vande(n) p(ri)oer en(de) convente des godshuys/
van groenendael in zonien de goede des selfs godshuys [gehete(n) de goede rosierbosch] hier na/
bescreve(n) inde p(ro)chie van erpse gelege(n) Inden yersten een dachwant/
lants gelege(n) opt velt tussche(n) cortenb(er)ghe en(de) d(er) eyng(er)strate(n) acht(er) jans/
hof van he(re)nt neve(n) de goede hughe(n) scats en(de) bide goede henric/
lyedens Ite(m) and(er)half dach(want) lants gelege(n) ald(aer) opt selve velt neve(n)/
de neve(n) de(n) voetpat gaende t(er) eyng(er)strate(n) w(er)t tussche(n) de goede ofts/
vande(n) dorpe en(de) d(er) kijnde(re) lyedens It(em) and(er)half dach(want) lants gelege(n)/
opte(n) stibberch tussche(n) de goede des vors(creven) godshuys die jan va(n) ranshem/
te pacht houdt en(de) de goede des vors(creven) hughe(n) scats Ite(m) een half/
dach(want) lants gelege(n) acht(er) jans vranx hof vors(creven) dwelc de selve jan/
ingeslage(n) heeft tussche(n) de goede h(ere)n wencelijns ts(er)claes in deen side/
en(de) de goede jans vranx vors(creven) welc lant staphans voirscr(even) de/
vors(creven) wyn laten sal ten eynde vande(n) t(er)mijn hier na bescreve(n) met/
rogghe besayt op vier getidegen voren It(em) vijf vierdel lants [gehete(n) dbloexke(n)]/
gelegen langs neve(n) [tusschen] de strate gaende van meerbeke te scoenarden/
w(er)t en(de) de goede wittekens van vousla vorslaer de bruxella/
It(em) i(½) dach(want) lants gelege(n) opt vorst velt tussche(n) de goede jan/
gheylinx va(n) loeve(n) en(de) d(er) capelryen lant va(n) erpse die heynric wile(n) heyle(n) ald(aer) fundeerde It(em) vier en(de) half dach(want) lants gelege(n)/
opte(n) uutbossche neve(n) de(n) wech gaende van wout(er) walrave(n)s te/
wyneghem w(er)t tussche(n) de goede raes va(n) va g[oe]ven he(r) va(n) hev(er)le/
/ en(de) de goede huge(n) scats voirs(creven) It(em) drie en(de) half dach(want) lants gelege(n)/
ald(aer) aende stichghel tussche(n) de goede des vors(creven) raes en(de) de goede/
kath(er)ine(n) vande(n) steenweghe It(em) een half boend(er) lants gelege(n) neve(n)/
den wech comende vande(n) cloest(er)gate en(de) gheet te(n) cloester w(er)t van/
cortenb(er)ghe tussche(n) de goede der vors(creven) capelryen en(de) de capelryen/
van quaderebbe It(em) iii dach(want) want [lants] gelege(n) op quaderebbe couther/
in twee stucke(n) aen doudestrate ald(aer) d(aer) af de twe dach(want) gelege(n)/
sijn tussche(n) [neven] de goede wouters de keyser en(de) tderde dach(want) is gelege(n)/
tussche(n) de goede goert wevels en(de) de goede des vors(creven) godshuys/
van gruenendael die jan va(n) janshem vors(creven) van hen te pacht/
houdende is en(de) dit lant staphans voirscr(even) sal de vors(creven) wyn/
ten eynde van sine(n) t(er)mijn laten met ghersten besayt op drie/
getidege(n) voren Ite(m) een boend(er) lants gelege(n) opten uutbosch/
opte(n) wech gaende teversb(er)ghe w(er)t neve(n) tussche(n) tpdeken ald(aer)/
en(de) hughen scats lant voirs(creven) en(de) neve(n) dlant der kijnde(re) meest(er) jans/
baten va(n) loeve(n) It(em) aen [de helecht van twee] boende(r) lants gelege(n) opt scoenarden velt/
voe(r) wouters van ysche comende opte beke ald(aer) Welc sal/
nu staphans voirg(eruert) de [sal] de vorg(enoemde) wyn laten met evene(n) besayt/
op ii getidige voren It(em) de [dander] helecht vanden voirs(creven) ii boende(re)n/
lants [staphans] voirscr(even) gelege(n) op scoenarden velt voe(r) wouters van ysche/
voirscr(even) It(em) een half boender lants gelege(n) opt selve velt tussche(n)/
de tweebroecstrate en(de) des heylichs gheests lantc van erpse/
It(em) een boend(er) lants gelege(n) op te hoeve acht(er) oliviers hof van/
puersele neve(n) de goede des godshuyds va(n) cortenb(er)ghe It(em) een/
half boender lants gelege(n) op te gulden delle tussche(n) des selfs/
godshuys lant van cortenb(er)ghe en(de) de goede walravens bote/
It(em) een boend(er) lants gelege(n) op hoghelinghe(n) tussche(n) de goede/
des taeffele(n) tsheylichs gheests van quaderebbe en(de) de goede jans/
va(n) beerhem It(em) sesse en(de) een half dach(want) lants gelege(n) ald(aer)/
onder hoghelingen aen die side tot erpse w(er)t tussche(n) de goede/
jan wevels en(de) de goede jans van p(er)teghem wouters vande(n)/
steenweghe It(em) een [half] dachmael lants gelege(n) opt wijndmole(n) velt/
omtrent skeysers poel tussche(n) de goede henr(ix) de clerc van/
/ stertbeke en(de) de goede henr(ix) de keyser van lare Ende dit/
lant ter stont voirscr(even) sal de vors(creven) wyn laten te sine(n) afscheide(n)/
eens gheerijt Ite(m) vi dachmael elsbosch gelege(n) ter diebrugghen/
tusschen de goede h(ere)n jans van quaderebbe priesters en(de) de strate ald(aer)/
en(de) bide goede jan mathijs Ite(m) vi dach(mael) maybeemds gelege(n) acht(er)/
hoghelinge(n) neve(n) de beke tussche(n) de goede jans keyenoghe va(n) loeve(n)/
en(de) de goede h(er)mans wissele(r) va(n) bruessel It(em) een half boend(er) eeusels/
daer bij gelegen comende mette(n) eynde jan neve(n) de goede jans keye(n)[o(gh)e]/
vors(creven) en(de) mette(n) ande(re)n eynde neve(n) de goede vronen van yssche It(em)/
and(er)half dachmael beemds gelegen ald(aer) tussche(n) de goede des heylichs gheests van erpse en(de) de goede jan mathijs Ite(m) sesse dachmael/
eeusels gelege(n) bi tcloester va(n) cortenb(er)ghe acht(er) de goede arnts/
van beerhem tussche(n) de goede des selfs godshuys en(de) des selfs/
arnts van beerhem gelijc de vors(creven) goede ald(aer) gelege(n) sijn luttel min/
oft meer in mate houdende Te houden te hebbe(n) en(de) te wynnen/
van half merte lest leden ene(n) t(er)mijn van ene(n) t(er)mijn van twelf/
jae(re)n lanc deen na dand(er) daer na sond(er) myddel volgende elx/
jae(r)s hier en bynne(n) om tween(de)dertich rijnssche gulden(en) van goude/
goede en(de) gheve alle t half de half meye opten yerste(n) dach/
van meye en(de) half tons(er) vrouwe(n) daghe nativitas te betale(n) den/
voirs(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telken t(er)mijn alse vervolghde schout En(de) is vorw(er)de/
dat de vors(creven) wyn de vors(creven) goede(n) de(n) voirg(eruerde) t(er)mijn duerende wel/
en(de) loflic wynne(n) en(de) w(er)ve(n) sal gelijc sine(n) reengenote(n) bove(n) ende/
beneke(n) en(de) die laten te(n) eynde vande(n) vors(creven) t(er)mijn gelijc boven/
gescreven en(de) verclaert steet It(em) sal de voirs(creven) wyn opt [op dyerste ii jae(r) vande(n) vors(creven) t(er)mijn] de/
voirs(creven) sesse dachmael eeusels gelege(n) bi tcloest(er) van cortenb(er)ghe acht(er)/
de goede arnts van beerhem besetten al o(m)me en(de) o(m)me met goeden/
cusbae(re)n willige(n) [alboem] poten op thien voet na een en(de) die levende/
in goeden state houden vier jae(r) lanc sond(er) cost des vors(creven) godshuys/
va(n) gruenendael [en(de) de hegghe(n) en(de) haghe(n) d(aer) op staende uutroden also dat te sine(n) afscheiden den gront suver bliven sal] Ite(m) sal de vors(creven) wyn de(n) de vors(creven) vi dachmael/
elsbosch ter drie diebrugge(n) gelegen opte leste die drie jae(re) [te sinen afscheyden]/
vanden voirs(creven) t(er)mijn drie jae(re) out laten Ite(m) heeft noch de/
/ voirs(creven) wyn noch genomen vande(n) [p(ri)oer en(de) co(n)vente des] godshuyss va(n) gruenendael vors(creven)/
een half boend(er) wynnens lants gelege(n) inde vors(creven) p(ro)chie van/
erpse opt velt acht(er) jans vanden male tussche(n) de goede wout(er)/
coels en(de) de goede steven claes Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n)/
den t(er)mijn voirscreve(n) duerende elx jaers om een mudde rogs goede/
en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven tsente andries misse apostels te/
betale(n) en(de) te loeve(n) te leve(re)n alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende en(de)/
telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout En(de) sal de selve wyn tvors(creven) half/
boend(er) lant wel en(de) loflic wynne(n) en(de) w(er)ven gelijc sine(n) reengenoten/
bove(n) en(de) benede(n) En(de) alle dese punte(n) vorw(er)de(n) en(de) condicie(n) bove(n) bescr(even)/
heeft geloeft de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) godshuyse va(n) gruenendael/
wel en(de) volcomelic te voldoen talle(n) tide(n) als si valle(n) en(de) v(er)schine(n)/
sele(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout En(de) des sijn burghen/
des voirs(creven) jan vranx alse p(ri)ncipael sculde(re)n ongesundert en(de) onge/
scheiden jan vander molen van cortenb(er)ghe sijn zwagher/
en(de) wout(er) va(n) hanewijch sone symoens va(n) hanewijch de/
welke de vors(creven) jan [vranx] heeft geloeft hier af scadeloes [te houde(n) en(de)] tontheffen/
calstr(is) witteman novembr(is) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick