SAL7729, Act: R°91.1-R°92.1 (89 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°91.1-R°92.1  
Act
Date: 1435-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
Van he(re)n janne vand(er) mee(re)n ridder/
It(em) na dat henrick van winxele die na den rechte der stat van/
loven(e) geleidt is tot den goeden he(re)n jans vand(er) mee(re)n van stert/
beke ridders voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) in rechte come(n) es tege(n)/
ene(n) willeme(n) vande(n) zijpe van en(de) onder weerde(n) en(de) valuacien wille/
van seke(re)n tsijsgulden(en) erflek(er) rente(n) die de voirs(creven) h(er)jan met scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) yesch ende erflic heeft op seker goede den voirs(creven)/
willem(me) vande(n) zijpe toebehoe(re)nde tot campenhout gelege(n) gelijc/
ene(n) scepen(en) brief van loven(e) die van woirde te woirde hier nae/
volght begrijpt en(de) inhielt Notum sit univ(er)sis q(uod) johannes d(i)c(tu)s/
yverdonck de campenhout recepit et se recepisse recognovit a/
joh(ann)e d(i)c(t)o vand(er) mee(re)n filio d(omi)ni joh(ann)is quond(am) d(i)c(t)i vand(er) mee(re)n milit(is)/
bona subs(ri)pta in p(ar)rochia de ca(m)penhout sit(a) sup(ra) wilderdriesch/
sit(a) primo vide(licet) unu(m) iux(ta) t(er)re sit(um) int(er) bona godefr(idi) d(i)c(t)i capellema(n)/
ab utraq(ue) parte Ite(m) di(mi)diu(m) bonuariu(m) pascue sit(um) ibid(em) sup(ra) stockelst(ra)ta/
int(er) bona godefr(idi) d(i)c(t)i puttema(n) ab ut(ra)q(ue) p(ar)te Ite(m) di(mi)diu(m) bonuariu(m) t(er)re/
sit(um) ibide(m) int(er) bona p(re)d(i)c(t)i godefr(idi) capellema(n) ab ut(ra)q(ue) p(ar)te Ite(m) tria iur(is)/
t(er)re sit(a) sup(ra) goele int(er) bona d(i)c(t)or(um) godedefr(idi) capellema(n) (et) bo(na) godefr(idi)/
vande(n) putte he(re)d(itaria) tenen(tes) (et) poss(identes) sub duob(us) florenis aureis d(i)c(t)is/
chijnsgul(den) septe(m) solid(os) (et) q(ua)tuor denariis a(n)nui (er) he(re)d(itarii) census vide(licet) uno/
florino d(i)c(t)o chijnsgul(den) pro vigi(n)ti solidis co(m)putat(is) singul(is) a(n)nis ad/
nat(a)le d(omi)ni p(er)sol(vendum) infuturu(um) salvis semp(er) d(i)c(t)o joh(ann)i vand(er) mee(re)n suis/
dominio (et) iu(r)e vid(elicet) de he(re)ditato(r)e (et) exhe(re)dato(r)e in iii d(i)c(t)is bonis/
tali etia(m) condit(i)o(n)e median(tis) si d(i)c(t)us joh(ann)es yverdonc d(i)c(t)a bo(na) in postu(r)i/
iace(m) relinque(ri)t pro d(i)c(t)o censu q(uam) tu(n)c p(er)solvet (et) p(er)solve(re) p(ro)misit/
d(i)c(t)o johanni vand(er) mee(re)n duos florenos d(i)c(t)os florenos d(i)c(t)os chijnsgul(den) septe(m)/
solidos et quatuor denarios tamq(uam) debitu(m) assecutu(m) Testes/
judocus absoloen et johannes de ponte scabini lov(anienses) datu(m) a(n)no/
d(omi)ni millesimoquadrigentesimoseptimo mens(is) aprilis die qu(ar)ta/
Ende de voirs(creven) wille(m) vande(n) zijpe d(aer)op hem verantwerde met/
alsulken(en) redene(n) en(de) woirden als hij meynde dat hem tsijne(n) rechte/
diende Wijsden de scepene(n) van loven(e) voir een vo(n)nisse dat/
sij de partijen vand(er) voirs(creven) valuacien sette(n) en(de) stelden tex/
taxacien ende prise der wisselere(n) van beyde de(n) stede(n) loeven(e)/
en(de) bruessel Welc wissele(re)n hoir taxcie en(de) goetduncken vand(er)/
voirs(creven) zake(n) uutgesproke(n) hebben inder manie(re)n gelijc een open/
placcaet d(er) stat van bruessel van woirde te woirde hier nae
//
volgende begrijpt en(de) inhelt Allen den ghene(n) die dit open/
plakaet [sele(n)] zien en(de) hoe(re)n lesen ende zund(er)linge den eerbe(re)n wisen/
en(de) besceiden(en) borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stad van loeven(e)/
onsen lieve(n) gemeynde(n) vriende(n) borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der/
stad van bruessel saluyt Want godlic es en(de) redelic datme(n)/
in allen rechtv(er)dige(n) zaken getuge der waerheit gheve soe doen/
wij te wete(n) dat opte(n) dach van hede(n) voir ons come(n) sijn in hoe(re)n/
p(ro)pren p(er)sone h(er)ma(n) vand(er)assche onse en(de) jan gielijs der voirs(creven) stat/
van loven(e) wissele(re)n ende hebbe(n) voir ons nae hoe(re)n besten verstane/
alsoe zij seyden gevalueert en(de) geprese(n) elken cheinsgulden dair de/
copie hier ond(er) gescr(even) mencie af maect weert wese(n)de zeve(n)/
en(de) twintich dornicsche cromst(er)te navolgende de voirs(creven) copie Cond/
zij allen dat godev(ar)t gehete(n) vande(n) putte van campenhout ver/
zoen wile(n) mychiels dieme(n) hyet vande(n) putte heeft ontfange(n)/
en(de) bekent dat hij ontfaen heeft van ja(n)ne gehete(n) vand(er) mee(re)n/
zoen wilen h(e)r(e)n jans dieme(n) hiet vand(er) mee(re)n ridders de goede h(ier)/
onder bescreve(n) inde p(ro)chie van ca(m)penhout op wilderbosch gelege(n)/
Te wete(n) inde(n) yerste(n) v dachwant weyden gelege(n) ter stat gehete(n)/
inde(n) zijpe neve(n) stockelst(ra)te tussce(n) de goede godev(ar)ts capelleman/
en(de) de goede jans yverdonck Item een half buenre weyde(n) gelege(n)/
aldair tusscen de goede henrix molde(re) en(de) de goede des voirs(creven) jans/
yverdonck Item (½) buenre lands gelege(n) opte goele tussce(n) de goede/
des voirg(enoemde) godev(ar)ts capellema(n) en(de) de goede jans gehete(n) kenne(n) Item/
drie dachwant lans gelege(n) neven deykest(ra)te tussce(n) de goede des voirs(creven)/
godev(ar)ts capel(le)[ma(n)] en(de) de goede jans yverdonck gelijc de voirs(creven) goede/
aldair gelege(n) sijn Erflic te houden(e) en(de) te besitten(e) op drie florine/
gulden(en) gehete(n) cheinsgulde(n) goede en(de) gheve en(de) elve scellinge jair/
lix en(de) erflic cheins te wete(n) ene(n) florijn gehete(n) cheinsgulden(en) voir/
xx s(cellingen) gerekent alle jae(re) hier naemaels te kers(mis)s(e) te betale(n) Behou/
delic altoes den voirs(creven) ja(n)ne vand(er) mee(re)n sijnre heerlicheit en(de) rechte/
te wete(n) van erven(en) en(de) tonterven(en) inde voirg(eruerde) goede Met alsulk(er)/
condicien hier inne toegedaen gevielt also dat de voirs(creven) godev(ar)t/
vande(n) putte de voirscr(even) goede hier namaels ligge(n) liete voir den/
cheins voirscr(even) dat hij dan betale(n) sal en(de) heeft geloeft te betale(n)/
den voirs(creven) ja(n)ne vand(er) mee(re)n drie florine gehete(n) cheynsgulden(en) en(de)/
elve scellinge als vervolghde schout Orconde(n) joes absoloen en(de) jan
//
vand(er) bruggen scepen(en) te loeven(e) gegeve(n) int jair ons hee(re)n dusent/
vierhondert zeve(n) opten vijfsten dach der maent aprille ende/
des torkonde(n) hebben wij der voirs(creven) stat zegel van bruess(el) ten zaken hier/
op doen drucken opte(n) zeve(n)sten dach der maent septe(m)br(is) int jair/
ons he(re)n dusent cccc vive en(de) dertich ende hier nae tvoirs(creven)/
placaet voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) gelese(n) wese(n)de ten versueke/
en(de) bij allegacien van p(ar)tijen maende de meye(r) van loven(e) de scep(enen)/
van loven(e) die wijsden voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) willem vande(n)/
zijpe den voirs(creven) henricke(n) van winxele betale(n) sal nae pryse ende/
taxacien gelijc tvoirs(creven) placaet begrijpt en(de) inhoudt van alsulken(en)/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) als de voirs(creven) henrick van winxele int recht/
gethoent en(de) bibracht heeft cor(am) pynnock milite abs(oloens) calstr(is)/
wittema(n) hug(ar)den sept(embris) x
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick