SAL7729, Act: V°118.1-V°119.1 (118 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°118.1-V°119.1  
Act
Date: 1435-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-29 by kristiaan magnus
Van arnde vanden grate/
Het sijn comen in rechte voir meyer en(de) scepen(en) van loeven(e) inde banc/
aldair aert vanden grate die nae de heerlicheit ons genedichs he(re)n/
van bourg(oign)[en] ende van brab(ant) ende nae sijnre stat recht van loven(e)/
gegoet en(de) geerft es voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) voirscr(even) in allen/
de omberuerlike goede andries wilen hertogen van buedingen in/
deen zijde ende amelijs gheerts van buedinge(n) als momboir katline(n)/
vand(er) berct sijns wijfs in dandere Dair de voirs(creven) aert vande(n) g(ra)te versocht/
datme(n) hem houde(n) woude nae inhebben van sijnre guedinge(n) voir geruert/
in alle de goede des voirs(creven) wilen andries Op welc versuec de voirs(creven) amel(ijs)/
gheerts als momboir sijns wijfs voirscr(even) een aensprake dede tot den/
goeden h(ier) nae bescreve(n) Inden yersten tot ene(n) huyse en(de) hove met/
sijnre toebehoirte(n) gelege(n) ter haghe(n) inde p(ro)chie van buedinge(n) tusscen/
de goede jans deellemans ende den ghemeyne(n) driesch aldair Item/
tot ene(n) halve(n) buend(er) lands gelegen te buedinge(n) tusschen wouters/
paparts hof in deen zijde ende jans van alken in dander zijde It(em) tot/
ene(n) halve(n) boend(er) lans gelege(n) aldair acht(er) gheerts raboeden goede tussce(n)/
de selve goede en(de) scloesters van heyliy heyleshem It(em) tot eenre halv(er)/
zille(n) lands gelege(n) opte leenhage tussche(n) de goede gheerts van zur/
pele Inden yersten dede seggen de voirs(creven) amelijs dat tvoirs(creven) huys en(de)/
hoff stocgoede wae(re)n lijsbette(n) wilen raboots yersten wijf des voirs(creven) andries/
wilen h(er)toge en(de) dat die goede van hoe(r) zijden come(n) wae(re)n en(de) dat de/
voirs(creven) wilen andries der voirs(creven) lijsbette(n) nae staet d(er) heylig(er) kerken getruwt/
hadde Seggende voirt de voirs(creven) amelijs dat hij als momboir katline(n) vand(er)/
berct sijns wijfs die hij nae staet d(er) heylig(er) kerken getruwt heeft/
de naeste leve(n)de es en(de) van wittige(n) bedde vand(er) voirs(creven) wile(n) lijsbetten/
raboots Segge(n)de voirt dat de vo Dwelc hij al boet te thoenen en(de)/
met den mynsten dair hij inde(n) rechte mede lijden mochte met/
meer ande(re)n poente(n) die hij noch dair toe inleyde alsoe v(er)re als/
hem de waerheit die drage(n) soude Segge(n)de en(de) hopende de voirs(creven)/
amelijs soe wair hij dit gethoene(n) conste dat hem tvoirs(creven) huys ende/
hof alleen volge(n) soude Ende dede voirt segge(n) de voirs(creven) amelijs dat/
hem de helcht v in dande(r) drie stucken lands voirscr(even) volgen soude/
ende dat bijden redene(n) hier nae bescreve(n) want de voirs(creven) andries/
wilen hertoge de voirs(creven) goede met d(er) voirs(creven) wilen lijsbette(n) raboots sijn yerste/
wijf dair hij als momboir sijns wijfs de naeste leve(n)de af es gelijc/
/ hij vo(r)e geboden heeft te thoene(n) en(de) noch biedt de voirs(creven) goede te/
gad(er) in hoe(re)n geheelen stoele vercregen hadden en(de) dat dat wair/
es dat boet de voirs(creven) amelijs oec te thoene(n) en(de) met den mynste(n)/
dair hij inden rechte mede lijden mach met meer ande(re)n thoenisse(n)/
die hij noch dair bij lede altoes rue(re)nde also v(er)re hem die wairheit/
dragen soude Segge(n)de de voirs(creven) amelijs soe wair hij dit bethoene(n)/
conste dat hem de helcht vanden voirs(creven) goeden volgen soude/
Op dwelck de voirs(creven) aert vanden grate hem verantwerde seggende/
voir al ende principalic alse vande(n) voirs(creven) huyse [en(de)] hove dat hij hem/
dair toe gheen srechts en vermate ende alse vande(n) voirs(creven) iii/
stucken lands dat hij tgheen des hij hem d(aer) af vermete(n) hadde/
te thoene(n) ne(m)mermeer thoene(n) en soude mer dat de voirs(creven)/
wilen andries de h(er)toge de voirs(creven) iii stucke(n) lands allen sijnen/
duerdach besat gelijc sijne(n) ande(re)n erve en(de) dair uut bestarff en(de)/
dat hij der voirs(creven) goede ter tijt dat hij den brief bekende wael/
mechtich was dwelc de voirs(creven) aert vande(n) g(ra)te oec boet te thoene(n)/
Dair aff beyde de p(ar)tijen gewijst worden tot hae(re)n thoenisse tot/
welken dage van thoenisse de voirs(creven) amelijs thoende alse voir woude/
thoene(n) alse vande(n) huyse en(de) hove voirscr(even) gelijc als hij hem v(er)mete(n)/
hadde dwelc hem de voirs(creven) arnt tho kendde Item thoende voirt/
de voirs(creven) amelijs gheerts als momboir sijns wijfs voirscr(even) met ene(n)/
goede(n) ma(n)ne te wete(n) willem troest dat de voirs(creven) andries wile(n)/
h(er)toge met der voirs(creven) lijsbette(n) sijne(n) yerste(n) wive dese iii stucke(n) lans/
vercrege(n) hadde It(em) droege(n) drie scepen(en) van buedinge(n) dat de/
selve willem troest en(de) met he(m) een ander goet ma(n) die aflivich/
es op voirleden tijden voir hen getuycht hadde(n) op hoe(re)n eedt dat/
de voirs(creven) iii stucke(n) lands de voirs(creven) andries en(de) sijn yerst wijf ver/
crege(n) hadden Noch droege(n) de selve scepen(en) van buedinge(n) dat/
(christ)ine paenhuys des voirs(creven) andries leste wijf den voirs(creven) amelise/
de helcht vande(n) v(er)cregene(n) goede(n) des voirs(creven) wilen andries en(de) sijns/
yersten wijfs geke voir hen gekent hadde en(de) eer eer de voirs(creven) aert/
gegoet was oft tot den goeden come(n) Voirt droege(n) de selve/
scepen(en) dat dair aen den meye(r) en(de) scepen(en) van buedinge(n) ene(n) brief/
quam [vand(er) stat van loven(e)] dat sij de goede deylen souden van heerheide(n) Item droegen/
noch de voirs(creven) scepen(en) van buedinge(n) dat de voirs(creven) p(ar)tien lange gedinct/
hadde(n) te ludick en(de) dat sijs hen keerde(n) in iiii advocate ende dat/
de selve iiii advocate weder int recht setten Dragende voirt/
/ dat doen de voirs(creven) arnt vande(n) grate ene(n) brieff bracht vand(er) stat van/
loeven(e) aen den meye(r) en(de) scepen(en) van buedinge(n) voirs(creven) dair mede/
dat hen dmane(n) en(de) dwisen verbode(n) wairt ende alsoe quaemt weder/
te loeven(e) wairt Voirt droegen ande(r) goede ma(n)ne met ene(n)/
vande(n) voirs(creven) scepen(en) dat amelijs gheerts voirscr(even) getruwt hadde nae/
staet d(er) heylig(er) kerken der voirs(creven) katline(n) vander berct en(de) dat [de] selve/
katline de naeste oer en(de) erfgename wae(re) vander voirs(creven) wile(n) katline(n)/
raboots yerst wijf andries sh(er)togen ende van wittigen bedde Hope(n)de/
en(de) seggende na thoenisse de voirs(creven) amelijs gheerts nae thoenisse/
dat hij geleidt hadde dat hem tvoirs(creven) huys en(de) hof geheel en(de) de helcht/
vande(n) ande(re)n drien stucke(n) lands volgen soude Wair op de voirs(creven) arnt/
replice(re)nde dede segge(n) dat hem dat thoenis gheen onstade doen en/
soude mer scade want hem mede ghinge en(de) nyegerinx tegen/
hoe wael een man gedrage(n) mocht hebbe(n) dat vercrege(n) goede/
wae(re)n mer een man en wae(re) egheen man Voirt seyde hij dat/
van gheenre weerde(n) en wae(re) nae m(ijns) gened(ichs) he(re)n blide incompst/
en(de) nae den gemeyne(n) lantrechte tgheen dat de scepen(en) gedrage(n)/
hadde(n) vande(n) ma(n)ne die aflivich es diet met den voirs(creven) willem(me)/
troest voir hen gedrage(n) soude hebben Wantme(n) gheen wairheit v(er)ho(r)en/
en soude die van weerde(n) wa(r)e en(de) sij en soude gescien in de ge banck/
dairt gedinge gesciede en(de) in p(rese)ncien vande(n) p(ar)tien en(de) met gewijsde/
vo(n)nissen Oec soe en eest van gheenre weerde(n) tgheen dat de voirs(creven)/
(christ)ine voir scepen(en) van buedingen gekent hebben soude noch en mach/
den voirs(creven) arnde aen sijn scepen(en) brieve gheen onstade doen want/
wout(er) wilen de h(er)toge lange geleidt was eer de selve g (christ)ine e(n)nige/
ke(n)nisse d(aer) af doen mochte Uut welke(n) beleide de voirs(creven) arnt gegoet/
en(de) geerft es soude dan die ke(n)nisse van weerden sijn geweest soe moeste/
dat beleidt quijt gescoude(n) sijn voir scepen(en) van loven(e) dwelc sij nuner/
ghens en thoene(n) Hoept en(de) seeght dat hem dat thoenis gheen/
onstade doen en soude en(de) des wae(r) hij wael getroest svo(n)nisse/
op dwelc de voirs(creven) amelijs gheerts dede verhalen want aert/
vande(n) grate op sijn thoenis gewijst wae(r) en(de) niet en thoende/
soe hoepte hij dat hem tvoirs(creven) huys en(de) hof geheel en(de) de/
helcht vande(n) ande(re)n iii stucke(n) lands volgen sellen [Allige(re)nde voirt want arnt vande(n) grate gekent en(de) gelijt hadde dat tvoirs(creve) huys en(de) hof stocgoede wae(re)n soe hoepte hij dat he(m) tvoirs(creven) beleidt aen dander goede gheen onstade doen en soude gemerct dat dbeleidt sprake op huys en(de) hof met sijnre toebeh(oirten) want en(de) alsoe soe wae(re) dbeleidt gedaen op goede d(aer) hij andries [mer] een tochte(r) af was] Wair op/
de meye(r) van loven(e) maende de scepen(en) van loven(e) die wijsden/
voir een vonnisse dat den voirs(creven) arnde en(de) sijnre guedinge(n) de/
voirs(creven) drie stucken lands volghen sellen also verre alst noch voir/
hen come(n) was Ende dat naet kenne(n) en(de) lyen en(de) dov(er)geve(n) des/
voirs(creven) arnts den voirs(creven) amelise als mo(m)boir sijns wijfs tvoirs(creven) huys/
en(de) hof als stocgoede volge(n) sele(n) calst(ris) wittema(n) hug(ar)de(n) naen oct(obris) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick