SAL7729, Act: V°155.5-V°156.1 (148 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°155.5-V°156.1  
Act
Date: 1435-11-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-21 by kristiaan magnus
It(em) jan de gauwe(re) in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) va(n) loeven/
gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi gegeve(n) heeft/
henricke(n) de gauwe(re) sine(n) sone alsulke(n) tocht als de selve(n) jan/
sijn leefdaghe lanc houdende is aende goede hier na bescr(even)/
de welke de(n) vors(creven) henricke(n) na doet de vors(creven) jans sijns vaders/
erfliken toebehoe(re)n sele(n) Inden yerste(n) aen een huys en(de) hof mette(n)/
sijnen wynnende lande d(aer) aen gelege(n) en(de) met alle(n) hae(re)n/
toebehoirte(n) gelege(n) inde p(ro)chie va(n) rode va(n) cortelke opte(n)/
/ smissenb(er)ch tussche(n) de goede jans wittema(n) en(de) de strate ald(aer) gaende/
ten vleub(er)ghe w(er)t Ite(m) aen xxx roede(n) lants gelege(n) ald(aer) aende cruysst(ra)te/
tussche(n) de(n) vors(creven) wech gaende te(n) vleub(er)ge w(er)t en(de) de goede henr(ix) geldens/
It(em) aen i(½) dach(mael) lants gelege(n) ald(aer) rodervelt tussche(n) de goede goessens/
ouderogghe en(de) de goede jans vande(n) velde It(em) aen half boend(er) lants/
gelege(n) opte(n) bokel tussche(n) de goede d(er) kijnde(re) mychiels wile(n) vande(n)/
nuwenhove en(de) der kijnde(re) henr(ix) wile(n) geldens It(em) aen een dach(mael)/
lants gelege(n) ald(aer) aen tielens doerneke(n) tussche(n) de goede goessen ouderogge/
va(n) loeve(n) en(de) de goede goessens ouderogge va(n) cortelke It(em) aen/
i(½) dach(mael) lants gelege(n) aende h(er)strate tussche(n) de goede willems/
van oppeem in beyde(n) siden It(em) [aen] iii vierdel lants gelege(n) opten[aende(n)]/
mesenbossche tussche(n) de selve(n) bossche en(de) willems van oppem voirs(creven)/
It(em) aen derdalf dach(mael) lants gelege(n) ald(aer) op delsenrot tussche(n) de/
goede jans van scaetborch en(de) goessen ouderogghe It(em) aen een half/
dachmael lants gelege(n) ald(aer) opt tselve velt tussche(n) de goede goessens/
de vorste(re) en(de) jans vand(er) hoeven It(em) aen de twe derdegedeelte/
van ene(n) halve(n) boende(r) lants gelege(n) opten steenhovel tussche(n) de/
goede des vors(creven) goessens de vorste(re) en(de) andries vand(er) straten It(em)/
aen een half dach(mael) lants gelege(n) aende ii vekene tussche(n)/
de goede wout(er)s sw(er)tveghers en(de) willems creyts It(em) aen [een] half/
dachmael [boend(er)] lants gelege(n) opt kerchofvelt tussche(n) de goede des vors(creven)/
goessens de vorste(re) en(de) dieric tyelens It(em) aen xl roede(n) hoefs/
gelege(n) voe(r)s tvoirs(creven) huys neven de goede marien tyelens It(em) aen/
een half dach(mael) beemds gelege(n) in roderbeemde tussche(n) de beke ald(aer)/
en(de) den elst It(em) aen een dach(mael) eeusels gelege(n) aen drecterbroeck/
tussche(n) de goede andries vand(er) st(ra)ten en(de) goerts vand(er) strate(n) gebruede(re)/
gelege gelijc de vors(creven) goede inde vors(creven) p(ro)chie va(n) rode bi cortelke/
gelege(n) sijn luttel min oft meer inde mate houde(n)de It(em) aen drie/
dachmael eeusels [luttel] gehete(n) dappeldonck gelege(n) inde p(ro)chie van/
cortelke tussche(n) de goede des vors(creven) wouters swertveghers en(de)/
de goede marien geldens Behoudelic den vors(creven) janne de gouwe(re)/
int huys voirg(eruert) de vorste came(r) metten solde(r) daer boven daer/
hi in en(de) uut sal moge(n) gaen en(de) die sijn leefdage lanc selve ge/
bruyke(n) sond(er) yemande die te moge(n) v(er)huere(n) of anders te late(n) w(er)den/
/ Te houde(n) en(de) te hebben op allen de(n) last en(de) co(m)mer d(aer) voe(r)maels/
uutgaende ten gewoenlike(n) tide te betale(n) En(de) voertaen op vierdalf/
mudde rogs goede en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven en(de)/
een halster erwiten d(er) maten vorscr(even) tot kersmisse vallende/
en(de) [sond(er) begrijp] tons(er) vrouwe(n) lichtmisse te betale(n) en(de) tot loeven en(de) [of] te diest/
te leve(re)n de(n) vors(creven) janne de gouwe(re) alle jae(re) also langhe/
als s hi leve(n) sal en(de) niet langhe(r) en(de) telke(n) t(er)mijn alse/
vervolghde schout Ghelovende de vors(creven) jan en(de) henr(ic) sijn/
soen deen de(n) ande(re)n van des voirscr(even) is genoech te doen/
also dat elke(n) va(n) hen vast en(de) sek(er) sijn sal abs(oloens) wittema(n)/
no(vembris) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick