SAL7729, Act: V°248.1-R°249.1 (213 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°248.1-R°249.1  
Act
Date: 1436-01-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
De walte(r)o de quaderebbe/
Item want wout(er) van quaderebbe als wettech man en(de) mo(m)boer/
joffr(ouwe) m(ar)griete(n) van helmont nat(ur)lic docht(er) h(ere)n jans wilen va(n) b(er)laer/
he(re) va(n) helmont en(de) jof vrouwe m(ar)grieten weduwe des vors(creven) wile(n)/
h(ere)n jans en(de) henric va(n) helmont dieme(n) heet stakenborch oec nat(ur)lic/
sone des vors(creven) wile(n) h(ere)n jans en(de) vrouwe m(ar)griete(n) comen sijn voe(r)/
den rade d(er) stat van loeven thonende en(de) opdoende hoe dat jan van/
cortenbach he(re) tot helmont inden name van joffr(ouwe) kath(er)ine(n) sine(n) wive/
wettich docht(er) des voirs(creven) wile(n) h(ere)n jans een supplicatie onse(n) genedige(n)/
he(re) de h(er)toghe van bourg(oign)[en] en(de) van brabant ov(er)gegeve(n) heeft ond(er)/
den ande(re)n beg(ri)pende en(de) inhoudende dat de natuerlike kijnde(re) des/
voirs(creven) wile(n) h(ere)n jans he(re) va(n) helmont met lovenschen brieven gegoedt/
wae(re)n in vi rikelike hoeve des vors(creven) wile(n) h(e)r(e)n jans Daer mede/
des vors(creven) jans wijf va(n) cortenbach ontderft soude zijn buten/
den uuterster wille des selfs wile(n) h(ere)n jans va(n) b(er)laer also/
de selve jan ind(er) vors(creven) supplicatien te v(er)staen gheeft en(de) badt/
daer om de vors(creven) jan den vors(creven) onse(n) genedige(n) he(re) dat hi als/
mombour sijns wijfs inde vors(creven) goede wed(er) gesett en(de) geresti/
tueert mocht w(er)den met vele en(de) meer me(n)nig(er)hande woerden/
ind(er) vors(creven) supplicacien tot des(er) materien dienende beg(ri)pen En(de)/
de vors(creven) jan van cortenbach alrehande v(er)
ten eynde de/
vors(creven) wout(er) sijn redene sluytende biddende en(de) v(er)suekende d(er) stat/
va(n) loeve(n) want hi en(de) sijn medeplichte(re) inde vors(creven) hae(r) goede voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven gegoedt en(de) gheerft wae(re)n dat sij/
de(n) vors(creven) janne van cortenbach indien hebbe(n) wouden dat hi hen/
dese(n) co(m)mer en(de) onlost afdoen woude gemerct dat dat grotelic/
wae(r) jege(n) de(n) rechten d(er) stat va(n) loeven en(de) de vors(creven) jan van/
cortenbach d(aer) op alrehande v(er)antw(er)den dede ond(er) den ande(re)n/
seggende dat hi vand(er) supplicacien niet en wist mer datse/
vriende van sine(n) wegen wael ov(er)gegeve(n) mochte(n) hebbe(n) en(de)/
dat de vors(creven) wout(er) inde vors(creven) supplicacie niet genoemt/
en wae(re) en(de) dat hem noch aen sine goede ghene(n) last oft/
co(m)mer geschiet en wae(re) met [vele] meer woerden en(de) redenen/
die de vors(creven) jan va(n) cortenbach noch in sijn v(er)antw(er)den dede/
/ segge(n) en(de) rue(re)n Slutende ten eynde en(de) seggende de selve jan/
dat de vors(creven) wout(er) biden redene(n) vorscr(even) de vors(creven) clachte d(er) stat/
va(n) loeve(n) gedaen tonrecht en(de) bi cleyne(n) bescheide gedaen hadde(n)/
Daer om eest aengehoert beyde der p(ar)tijen redene(n) dat de/
raet vand(er) stat get(er)mineert heeft voe(r) redene en(de) recht/
want den vors(creven) woute(re)n va(n) quaderebbe als mombour der/
voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sijns wijfs en(de) den ande(re)n natuerliken/
kijnde(re) des he(re)n wile(n) van helmont brued(er) en(de) zuste(re)n van vad(er)/
en(de) va(n) moed(er) nochtertijt vand(er) supplicacien vorscr(even) neghene(n) hind(er)/
oft letsel geschiet en wae(re) dat de vors(creven) jan van cortenbach/
alnoch voertaen also v(er)wae(re)n sal dat hen d(aer) af noch/
ghene(n) hind(er) noch letsel en come noch en wed(er)vae(re) En(de) eest/
also dat de selve jan van cortenbach e(n)nich recht op hae(r)/
goede vorde(re)n wilt dat hi dat doen mach en(de) sal voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven daer dat sculdech is te geschien/
d(e) stat va(n) loeven sal de(n) vors(creven) woute(re)n va(n) quaderebbe en(de)/
die ande(re) die(n) dat mede aengheet indien hebbe(n) dat si hem/
ald(aer) te recht comen selen Terminatu(m) (et) act(um) in pleno (con)silio/
xxvii die m(en)s(is) januarii anno xxxv[o] p(rese)ntibus et(iam)/
henrico de calstr(is) (et) walte(r)o wittema(n) scab(in)is lov(aniensibus)/
in eod(em) t(em)p(or)e
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick