SAL7729, Act: V°287.3-V°288.1 (253 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°287.3-V°288.1  
Act
Date: 1436-03-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Van he(re)n aerde gords prieste(r) en(de) wille(m)me/
van bolloe/
Item van alsulken stoete ende geschille als opv(er)staen en(de) geresen heeft/
geweest tusscen he(re)n aerde gords priester die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) beleidt is tot den goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic jans/
wilen gords sijns wittich soens h in deen sijde en(de) willem(me) van bolloe/
als ma(n) en(de) mo(m)boir katline(n) vande(n) putte sijns wijfs wedewe des voirs(creven)/
wilen jans gords met d(er) selver katline(n) sijne(n) wive in dand(er) zijde alse/
van alsulkene(n) goeden beyde beruerlic en(de) omberuerlic die bleve(n) sijn nae/
de doet des voirs(creven) wilen jans gords gelijc hij die met der voirs(creven)/
katline(n) sijne(n) wive ter tijt dat hij leefde besitte(n)de was Sijn de/
/ voirs(creven) p(ar)tyen come(n) eendrechtichlic en(de) mynlic voir scepen(en) van loeven(e)/
hier nae genoempt en(de) sijn vande(n) voirs(creven) stoote eens worden en(de) hebbe(n)/
met malcande(re)n aen gegaen en(de) geloeft de vorwarde(n) en(de) geloften gelijc/
die hier nae volgen Inden yersten es vorwarde dat de vortscr(even) h(er) aert/
hebben ende besitte(n) sal peyslic en(de) vredelic alle alsulken goede alse de/
selve h(er) aert met den voirs(creven) wile(n) ja(n)ne gords sijne(n) sone der voirs(creven) ka/
tline(n) te huweleke gegeve(n) hadde beyde have en(de) erve also langhe/
als hij leve(n) sal en(de) niet langhe(r) sond(er) die goede met den voirs(creven)/
beleide te moege(n) vercope(n) oft belaste(n) in e(n)nig(er) manie(re)n ende dat/
de voirs(creven) katline willems wijf nu ter tijt hebben en(de) besitte(n) sal/
hoir leefdage langc en(de) niet langher alle alsulken goede beyde be/
ruerlic en(de) omberuerlic als jan vande(n) putte d(er) voirs(creven) katline(n) vad(er)/
den voirs(creven) wile(n) janne goerds met der voirs(creven) katline(n) te huweleke ghe/
geve(n) heeft Behoudelic dien dat de voirs(creven) wille(m) van bolloe de voirs(creven)/
goede dair ynne sijn wijf getochticht es bynne(n) hoe(re)n leefdage noch/
anders vercope(n) noch belasten en sal moege(n) in e(n)nig(er) vuegen Behou/
delic oec dien datme(n) vande(n) voirs(creven) goeden vercope(n) sal in gheenre/
manie(re)n
moeghe(n) alsulke(n) gedeelte alse den voirs(creven) wilen ja(n)ne gords/
verstorve(n) was vand(er) doet lijsbette(n) wile(n) brugma(n)s sijnre oudermoed(er)/
Dwelc de voirs(creven) h(er) aert uut den voirs(creven) beleide geloeft heeft te goede(n)/
om dair mede te lossen alsulken ii crone(n) erflic als opte voirscr(even)/
goede vercocht sijn ter quiti(n)gen den pe(n)ninck met xviii en(de) des/
gelijx een mudde rox lijfpensien dwelc de voirs(creven) wilen jan gords/
vercocht hadde woute(re)n den vos tot wackersele en(de) dair toe heeft/
de voirs(creven) h(er) aert geloeft te gheve(n) vi gul(den) peters van sijns selfs gelde/
om den voirs(creven) co(m)mer mede af te quite(n) Item es voirt ondersproken/
dat alle dander goede voirs(creven) alsoe wael die come(n) sijn vandes/
voirs(creven) wile(n) jans gords wege(n) alse die come(n) sijn vand(er) voirs(creven) katline(n)/
wege(n) ter stont nae des voirs(creven) h(er) aerts doe en(de) katline(n) doet come(n)/
en(de) wed(er) o(m)me ke(re)n selen tot den naeste(n) oer en(de) erfgename(n) des/
voirs(creven) wile(n) jans gords en(de) katline(n) sijns wijfs dair sij nae den lant/
rechte sculdich selen sijn te gaen sond(er) argelist Voirt es bevorw(er)t/
wairt dat e(n)nich gebrec aen de voirscr(even) goede geviele dat de/
voirs(creven) h(er) aert met rade vande(n) vriende(n) der kijnde(re)n der voirs(creven)/
/ katline(n) met den voirs(creven) beleitbrieve behulpich soude moege(n)/
sijn of om dat gebrec af te doen ende tot dien eynde/
en(de) tot dier meyni(n)ge(n) sal den voirs(creven) beleidtbrief en(de) desgelijx/
den scoutbrief onder de clercke blive(n) ligge(n)de om dair mede/
in der vuege(n) te wercke(n) en(de) anders niet abs(oloens) wittema(n)/
m(ar)tii ix a(n)no xiiii[c] xxxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick