SAL7729, Act: V°305.1-R°306.1 (272 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°305.1-R°306.1  
Act
Date: 1436-03-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat willem van b(er)ghen bastart es come(n) in/
jegenwordicheit d(er) scepen(en) van loeven en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat/
hi gegeve(n) heeft reyne(re)n van arschot vand(er) sluysen thof des selfs/
willems gelege(n) te meldert mette(n) huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n)/
eeusele(n) en(de) ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) gelijc de vors(creven) willem de selve/
goede ald(aer) houdende is uutgenome(n) tgroethuys ald(aer) d(aer)in de selve wyn/
niet rechte hebben en sal Te houden te w hebbe(n) en(de) te wynnen/
va(n) half meye naist comende ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lanc due(re)nde/
deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende elx jaers daer en bynnen/
om vierthien mudde hards corens goet en(de) payabel meldersche(n) pacht/
d(er) maten van thiene(n) Te wete(n) vi halst(er) d(er) selv(er) maten voe(r) elc mudde/
voirs(creven) gerekent tsente andries misse apostels te betale(n) en(de) tot loeven ter/
woeni(n)ghe(n) des selfs willems te leve(re)n telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout/
Ite(m) sal de vors(creven) wyn alle jae(re) hier en bynnen int voirs(creven) hof leveren/
tweehondert walme(re) goede en(de) cusbaer En(de) alsme(n) die ald(aer) v(er)dect so/
sal de vors(creven) wyn den wercliede(n) de(n) montcost gheve(n) en(de) de vors(creven) willem/
sal de dachhue(re)n betale(n) Ite(m) selen de vors(creven) willem en(de) de wyn hebben en(de)/
te gelijc deylen half en(de) half anne doeft opte vors(creven) goede wassende/
en(de) dat selen sij gelijc doen lesen en(de) de vors(creven) wyn sal den vors(creven) wille(m)me/
sijn helecht d(aer) af tot loeven leve(re)n En(de) so wanneer de vors(creven) wyn de(n)/
selve(n) wille(m)me sijn coren en(de) d doeft tot loeven brengt dwelc hi/
met sine(n) wagen en(de) p(er)den doen moet so sal de voirs(creven) willem de(n)/
vors(creven) sine(n) wyn sine(n) montcost geven en(de) sine(n) p(er)den hoey Waert oec/
also dat de beeste(n) des vors(creven) wynne(n) yet braken aende wande vande(n)/
vors(creven) hove(n) d vander underster rikelen nederwaert dat sal de vors(creven)/
wyn wed(er) maken sond(er) cost des vors(creven) willems It(em) sal de vors(creven) wyn/
de vors(creven) goede wel en(de) loflic wynne(n) en(de) w(er)ven de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende)/
wel en(de) loflic [gelijc] sinen reengenote(n) boven en(de) beneden en(de) die late(n) ten/
lest jae(r) bevreedt en(de) besayt gelijc hi die nu vijndt Dats te/
wete(n) den wynt(er)aert houdende tussche(n) xiiii oft xv dachmael/
besayt met wynt(er)coren melders pa [wel en(de) loflic] op vier getideghe voren/
en(de) den zomeraert houdende elf dachmael op twee getidige/
voren met corter evene(n) en(de) de brake eens o(m)megedaen Oec sal/
hi de weyde laten bevreedt opt leste [jae(r)] gelijc hi die nu vijndt/
/ It(em) alle tstro opte vors(creven) goede wassende sal de vors(creven) wyn de(n) vorg(eruerde)/
t(er)mijn duerende brenghen int vors(creven) hof en(de) dat aldaer ee etten en(de)/
sliten met sinen beesten en(de) mest d(aer) af maken en(de) dat opt vors(creven) lant wed(er)/
vueren slants meesten p(ro)fijt Waert oec also dat ald(aer) e(n)nige boem v(er)droeghde/
die sal de vors(creven) wyn hebben en(de) voe(r) elke(n) v twee poten vande(n) selve(n)/
aerde wed(er) setten En(de) is oec claerlic ond(er)sproke(n) dat de vors(creven) wyn en(de)/
willem scheyden moghen [op dat si willen] te sesse jae(re)n vande(n) voirg(eruerde) t(er)mijn en(de) die also/
scheyden wille die salt den ande(re)n een jae(r) te voren segge(n) en(de) laten/
weten Ite(m) sal de vors(creven) wyn alle dmest dat hi int vors(creven) hof maken/
sal jaerlex vueren op dlant des vors(creven) willems vors(creven) en(de) nerghens elde(r)/
En(de) alle dese vorw(er)den punte(n) en(de) conditien bove(n) bescr(even) hebbe(n) geloeft de/
vors(creven) willem en(de) de wyn malcande(re)n vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) [die] voldoen/
in alle d(er) vorme(n) vuege(n) en(de) manie(re)n bove(n) bescr(even) en(de) elke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde/
schout hug(ar)den naen m(ar)tii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick