SAL7729, Act: V°66.4-R°67.1 (66 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°66.4-R°67.1  
Act
Date: 1435-08-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat want stoet twidracht en(de) gheschille/
opv(er)staen en(de) geresen wae(re)n tusschen lambrechte van wynghe/
sone jans van wynghe in deen side en(de) woute(re)n vanden eynde/
in dande(re) alse van haerre beyder erve gelegen inde grijmst(ra)te/
tussche(n) de goede wouters wilen greefs en(de) henrics wile(n) straeten/
d(aer) af de vors(creven) p(ar)tijen hen v(er)bonden en(de) gesubmitteert hadden/
in der stat gesworen wercliede Te wete(n) in meeste(re)n janne/
vand(er) brugghen plissijs van vorst en(de) lodewijcke va(n) hortbeke/
/ gelovende de selve p(ar)tijen vast en(de) gestedich te houden so wes de voirg(enoemde)/
meest(ere)n jan plissijs en(de) lodewijc vanden vors(creven) stote eendrechtichlic/
seggen en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n souden gelijc tcomp(ro)misse d(aer) op gemaect voe(r) scepen(en)/
van loeven claerlic uutwijst en(de) begrijpt So eest dat de vorscr(even)/
meeste(re)n des comen [sijn] voe(r) scepenen van loeven en(de) hebben hae(r) seggen/
d(aer) af uutgesproke(n) en(de) gep(ro)nu(n)tieert ind(er) manie(re)n hier na volgende Inden/
yersten dat de voirs(creven) p(ar)tijen de gote liggende tusschen haerre beyder/
erve van des selfs wouters scaelgie tot d(er) grijmstrate(n) uutgaende op/
haerre beyder cost [gelijc] houden gebruyken en(de) orboe(re)n selen tot ewige(n) dagen/
en(de) haerre beyder wat(er) daer uut leyden tot ewigen dagen Ite(m) sal/
de vors(creven) lambrecht den ozendrup van sinen dake ten erve waert/
des vors(creven) wouters cortten ene(n) halven vote en(de) de selve wouter sal/
langs sinen muer nedergaende hanghen een gote [hoze] gaende omtrent/
twee of and(er)halve(n) vote beneden den dake des voirs(creven) lambrechts Ite(m) hebben/
noch de vors(creven) meesters geseeght [voe(r) hae(r) seggen] dat alle dwater comende uuter cokene/
des vors(creven) wouters en(de) vanden voirs(creven) erve des vors(creven) wouters sinen ganc en(de)/
loep hebben sal doer tgat en(de) ende heymelicheyt inde voute vander/
heymelicheyt des voirg(enoemde) lambrechts uutgenomen weycsel en(de) in and(er)/
onreyn wat(er) It(em) sal de voirs(creven) lambrecht sijn vensteren boven/
en(de) beneden staende ter [vors(creven)] scaelgien waert des selfs wouters v(er)tralyen/
en(de) die v(er)tralet houden tot ewige(n) dagen also dat de(n) vors(creven) walters [woute(re)n noch sine(n)] erfgename(n)/
d(aer) af egheen ongerief en come It(em) selen de vors(creven) p(ar)tijen den vrede/
van des vors(creven) lambrechts dwersen muer aldaer staende/
tot aen tstraetken van coelhem tot ewigen daghe(n) houden/
te ghelijc op haerre beyd(er) cost half en(de) half/
pynnock witteman augusti xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-12 by Agata Dierick