SAL7730, Act: R°310.1-R°311.1 (300 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°310.1-R°311.1  
Act
Date: 1437-03-14

Transcription

2020-01-25 by Yves Sergeant
Van janne oskens/
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepenen van loeven inde banc aldaer/
willem vanden poel voerspreke die na de heerlicheyt ons genedichs he(re)n des h(er)toge(n)/
van bourg(oign)[en] en(de) van brabant en(de) na sijnre stat recht van loeven comen en(de)/
geleidt is tot den goeden jans van pulle in deen side en(de) jan oskens die na/
den recht d(er) stat van loeven voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven gegoedt ende/
gheerft is int vie(re)ndeel vanden goeden van wynghe des vors(creven) jans van/
pulle en(de) joffr(ouwe) m(ar)grieten vande(n) porte(n) zijns wijfs met alle(n) hae(re)n toebehoirte(n)/
gelijc die den selven janne van pulle en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) sinen wive vand(er) doet/
henrics wilen spapen van wynghe vielen in haerre deylinghen in dande(re)/
Daer de vors(creven) willem vanden poele een aensprake dede tot den vierdel vand(er)/
heerlicheyt vande(n) goeden van wynghe Seggende openbaerlic dat de vors(creven) jan/
oskens niet vorder dan uit vierdel vand(er) voirs(creven) heerlicheyt gegoedt en wa(r)e/
en(de) dat de helecht hem en(de) sinen beleyde volgen soude gemerct dat die helecht/
de(n) voirs(creven) janne van pulle en(de) sinen wive toebehoirde Seggende oec voert/
met alrehande woerde(n) dat een ja(m)merlic dinc soude zijn na dat de vors(creven)/
jan oskens op de voirs(creven) goede mer xviii peters erflic gecocht en hadde/
die wael weert zijn opten dach van heden boven alle co(m)mer daer voe(r)/
uutgaende vijftich rijnssche gulden erflic dat hi die goede dan also be/
houden soude willen En(de) besunder na dat de voirs(creven) jan oskens voe(r) al des/
voirs(creven) is vier iii[c] en(de) xii peters gegeven en soude hebben En(de) seyde noch/
daer toe de vors(creven) willem vanden poel dat de vors(creven) jan oskens op de/
voirs(creven) goede niet meer gecocht en hadde jegen janne de leghe ende/
janne van ha(m)me dan de vors(creven) xviii peters erflic meynende te(n) slote/
dat hi daer op niet meer hebben en soude en(de) meyndt noch namaels/
daer af aen te spreken Op dwelc hem de vors(creven) jan oskens met/
sinen geleverden voerspreke verantwerde en(de) dede segghen dat hem/
alsulken aensprake die willem vanden poel uut macht van sinen vors(creven)/
beleyde te hem wart gedaen hadde den selven janne noch sijnre goe/
dinghe(n) die hi ald(aer) inden rechte dede lesen gheen ontstade doen en/
soude En(de) dat biden redene(n) hier na bescreve(n) Yerst seyde de vors(creven) jan/
oskens dat hi voe(r) meye(r) en(de) scepene(n) gegoedt wae(r) int vierdel
//
vanden goeden van wynghe met allen hae(re)n toebehoirte(n) dwelc hi boet/
te thoenen mette(n) brieve(n) Seggende voert en(de) biedende te thoene(n) dat de/
helecht vand(er) heerlicheit metter helecht vande(n) huyse(n) hove(n) bog(ar)de wijngarde en(de)/
wate(re)n dien vie(re)ndeel toebehoerde en(de) aengedeylt wae(re)n en(de) de(n) vors(creven) janne/
van pulle en(de) sine(n) wive na doet des vors(creven) wilen henrics spape(n) in deylinghen/
wae(r) gevallen En(de) oec dat dat vierdel mids dien dragen en(de) ghelden moet/
also langhe als joffrouwe machtelt weduwe des vors(creven) wilen henrics spape(n)/
leeft De tweedeel van xxxii mudde(n) en(de) een molevat rogs erflex pachts/
en(de) mate van loeven en(de) de tweedeel vande(n) jae(r)ghetijde des selfs wilen hen/
rics spapen Ten eynde sluytende de voirs(creven) jan oskens dat sijn vors(creven) scepen(en)/
brieve va(n) loeven openbaerlic begrepen dat hi bove(n) al desen noch voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven gegoedt en(de) gheerft wae(r) in alle dande(r) goede des/
voirs(creven) jans van pulle en(de) joffr(ouwe) m(ar)grieten vander porten zijns wijfs So/
wae(r) die gelegen wae(r)en en(de) dies gedroegh hi hem tot sinen scepene(n) brie/
ven van loeven uut den welken umm(er)? dan openbaerlic blijct dat dan/
tvoirs(creven) vierdel vander voirs(creven) heerlicheyt hem volgen sal also willem voirs(creven)/
dat aengesproken heeft te gade(r) metten ande(re)n vierdel vand(er) selv(er) heer/
licheyt Ende al eest also dat de voirs(creven) willem vanden poel ghe/
seeght heeft dat de voirs(creven) jan oskens opte voirs(creven) goede niet/
meer gecocht en hadde dan achtien peters erfliker renten/
Daer op seeght weder de voirs(creven) jan oskens dat die coman/
scap te mael en(de) claerlic te nyeute ghinc Ende dat hi daer/
mede niet te vreden en was mer dat jan de leghe hem toe/
seyde inde goede te goeden Ende dat de goedinghe daer op toeghinc/
ende gedaen waert Ende jan van pulle geloefde daer af ghe/
noech te doen Dwelc de voirs(creven) jan oskens al boet te thoenen/
Seggende ten eynde de voirs(creven) jan oskens waer hi dit ghe/
thoenen conste dat hem ende sijnre goedinghen de helecht vander/
heerlicheit voirs(creven) volghen sal Also dat daer na de meye(r) van loeve(n)/
maende de scepenen van loeven die den voirs(creven) janne oskens wijsde(n)/
tot sine(n) bethoen Ten daghe van thoe(n)nisse daer toe gesett
//
thoende de vors(crevn) jan oskens alle tgheen beyde met sinen/
scepen(en) [br(ieven)] van loeven en(de) oec met goeden ma(n)nen met goede(n) ma(n)ne(n)/
des hi hem in sine verantw(er)den v(er)meten hadde Also dat daer/
en teynden de meye(r) van loeven maende de scepen(en) va(n) loeve(n)/
die wijsden voe(r) een vonnisse na aensprake na v(er)antw(er)den/
na thoe(n)nisse en(de) na al dats voe(r) scepen(en) van loeve(n) comen/
was Dat alsulke(n) aenspraeke als de vors(creven) willem vanden/
poele gedaen hadde [tot den vors(creven) janne oskens] den vors(creven) janne oskens en(de) sijnre goedinge(n)/
gheen ontstade doen en soude Cor(am) kersmake(re) roelofs/
smacht borchove(n) capelleman ov(er)winghe iuniore smet/
anno xxxvi opten xiiii[sten] dach van merte
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt