SAL7733, Act: V°455.1-R°456.1 (419 of 422)
Search Act
previous | next
Act V°455.1-R°456.1  
Act
Date: 1440-06-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-03 by Chris Picard
Cond zij allen lieden dat willem trudens van pellenberch es comen in teg(enwordicheit)/
ende heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van arnde van kelfs gheerts soen/
thof geheten de ho(m)morte(re) toebehoren(de) jacoppe de gruyte(re) gelegen te pellenberch met/
den huysen hoven wynnende landen beemden eeuselen en(de) allen ande(re)n sine(n)/
toebehoerten gelijc de voirs(creven) jacop die [dat] ald(aer) houden(de) es en(de) de voirs(creven) arnt tegen hem voe(r)/
te jaerscharen voe(r)genomen heeft gelijc seke(re) scepen(en) brieve van loeven(e) die [d(aer)] af gemaect/
sijn volcomelic uutwisen te houden te hebben ende te wynnen van halv(er) braecmaent/
naest co voerleden enen t(er)mijn van drie jae(re)n lanc deen na dander sonder/
middel volgen(de) Elx jaers dae(re)n bynnen te weten de wynnen(de) lande op de helicht/
van alle d(er) vrucht die jaerlex daer op wassen sal En(de) toexste als die rijp ende/
tijtverdich es so sal de voirs(creven) willem die op sinen cost afdoen ende des voirs(creven)/
arnts helecht inde schue(re) ald(aer) vueren eer hij tsijn sal moegen rueren of/
invueren ende de voirs(creven) beemde ende eeusele voir xiiii g(ri)pen xl pl(a)c(ken) telken/
tide van betalingen gemeynlic in borsen gaende voir elc grijpe gerekent/
te sente m(er)tens misse te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijn als vervolghde schout Item sal de voirs(creven) willem alle jae(re) sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde leve(re)n ii(½)[c] goets en(de) cusbaers walms en(de) alsmen die ald(aer)/
verdect so sal hij den werclieden d den montcost gheven en(de) de voirs(creven)/
arnt sal hen vernuegen van hoe(re)n dachhue(re)n en(de) de voirs(creven) willem sal die/
huysinge vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)waert wel en(de) loflic houden op sine(n)/
cost It(em) sal de voirs(creven) willem de lande wel en(de) loflic bevreden also dat de/
voirs(creven) arnt d(aer) af gheen scade en hebbe en(de) den vrede sal hij opde goede/
houwen en(de) die beemde ende lande wel en(de) loflic bevreedt en(de) beheymt/
laten tot sinen afsceiden It(em) sal de voirs(creven) willem sijn berringe aende/
voirs(creven) goede moegen nemen t(er) minster scaden It(em) sal doeft selen de/
voirs(creven) willem en(de) aert te geliken cost ter erden leve(re)n en(de) die deylen/
en(de) des voirs(creven) arnts helecht [sal de w voirs(creven) wille(m)] op sy sijnen cost te loven leve(re)n op/
dat de voirs(creven) jacob die niet en vercoept It(em) sal de voirs(creven) willem/
alle jae(re) den voirs(creven) arnde doen viii vaerde te loeven of also verre/
op datse de voirs(creven) jacop vanden voirs(creven) arnde gedaen wilt hebben/
en(de) des sal de voirs(creven) aert hem jaerlex gheven v ellen lakens tot/
eenen tabbarden It(em) sal de voirs(creven) willem de voirs(creven) lande wynnen en(de)/
werven gelijc regenoten It(em) sal de voirs(creven) willem allet stroe vanden/
voirs(creven) goeden comen(de) int voirs(creven) hof bringen It(em) selen de voirs(creven) wille(m)/
en(de) arnt noch copen c mandelen stroes alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
duerende daer af de voirs(creven) arnt betalen sal de tweedeel en(de) de voirs(creven)/
willem tderdeel en(de) dat oec met den ande(re)n stroe te mest beke(re)n/
en(de) op tvoirs(creven) lant vue(re)n slants meesten p(ro)fijte Item sal de voirs(creven)/
willem des voirs(creven) arnts helecht vanden coorne alst gedorschen es/
te loeven leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) willem die lande laten tsijnen/
/ afscheiden gelijc hij die vandt tsijnen incomen dats te weten vijf boend(er)/
en(de) een half boend(er) met wynt(er)coorne op sijn getidege voren It(em) vijf boend(er)/
ende i dach(mael) lants met somercoorne It(em) vijf boend(er) en(de) een dachmael eens/
omgedaen It(em) dander landt geheel It(em) es voirwerde dat de voirs(creven) willem/
kiesen mach alle jae(re) uut den voirs(creven) lande een boender storten en(de) daer op/
sayen dat hem gelieft en(de) [de] vruecht daer af alleen hebben op also dat hij dat/
boender lants uut den voirs(creven) hove niet en sal moegen mesten Item es vor/
werde dat de voirs(creven) willem ten lesten jae(re) van sijne(n) t(er)mijn i gestaen/
sal met halven weyghelde Item heeft geloeft de voirs(creven) willem dat hij/
jacoppe de gruyte(re) betalen sal tot sinte m(er)tens misse naestcomen(de) tgheheel/
weyghelt dat hem dan aenden voirs(creven) arnde vallen sal It(em) heeft noch geloeft/
de voirs(creven) willem den voirs(creven) arnde dat hij jacoppe de gruyte(re) vernuegen en(de)/
betalen sal xlvii mandelen stroes die de voirs(creven) arnt aen den voirs(creven) jacoppe/
in gebreke es En(de) alle dese voerw(er)den (et)c(etera) Ende hier af sijn borgen des voirs(creven)/
willems [als p(ri)ncipael (et)c(etera)] jan en(de) bertelmeeus sijn soene p(ri)us ema(ncipa)[ti] en(de) qui(n)ten loets zwag(er)/
des voirs(creven) willems Et p(ri)m(us) velde lynthre junii xxii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-25 by Lize De Wilder