SAL7734, Act: V°103.3-V°104.1 (144 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°103.3-V°104.1  
Act
Date: 1440-09-26

Transcription

2019-11-20 by René Laes
Cond zij allen lieden dat peter van wijtfliet [en(de) jan wijtfliet sijn soen] in tegenwoirdich(eit)/
der scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft [hebben] gegeven en(de) bekent dat/
sij gegeve(n) hebben janne bone van tieldonc soen henri(x)/
wilen bone thof en(de) de goeden des [voirs(creven)] pet(er)s en(de) jans gehete(n)/
ten morte(r) met den huysen hove(n) wynnen(de) landen beemde(n)/
eeuselen en(de) met allen hoe(r)en toebehoirten inde p(ro)chie van/
he(re)nt gelegen Te houden te hebben en(de) wynne(n) van/
half merte naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van vijfthien jae(re)n lanc/
deen na dand(er) dair na sond(er) middel volgen(de) elx jairs/
dae(re)n bynne(n) te weten de wynne(n)de lande dyerste drie/
jair lanc vande(n) voirs(creven) t(er)mijne op de helecht van allen/
der vrucht dat dae(re)n bynne(n) daer op wassen sal welc/
helecht als die rijp en(de) tijtverdich es de voirs(creven) wyn inde/
p(ro)chie(n) ald(air) vue(re)n sal en(de) peter sal die doen dersschen/
/ Cond zij allen lieden dat peter van wijtfliet es come(n) in/
jeg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeve(n) en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij/
gegeve(n) heeft met wille en(de) consent jans van wijtfliet/
sijns soens janne bone van tieldonc soen wilen henrix/
thof en(de) de goede des voirs(creven) pet(er)s geheten ten morte(r)/
gelegen inde p(ro)chie van he(re)nt met den huysen hove(n)/
wynne(n)de landen beemde(n) eeuselen en(de) allen ande(re)n hoe(re)n/
toebehoirten gelijc de voirs(creven) (peter) die ald(air) houden(de) es Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van half merte dat/
sijn sal int jair ons he(re)n vierthienhondert drienveertich ene(n)/
t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc deen na dand(er) dair na sonder/
middel volgen(de) elx jairs dae(re)n bynne(n) te weten elc/
boender lants voer xxxvi moelevate rogs goets en(de) payabels/
met wa(n)ne en(de) vede(re)n wael bereydt der maten van loeve(n)/
te sente andries misse apostels te betalen en(de) te loeve(n) te/
leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijn als/
v(e)rvolghde schout It(em) de voirs(creven) wyn sal gheve(n) den voirs(creven)/
pete(re)n alle jae(re) vier mudde tarwen voer vier mudde rogs/
en(de) een mudde erwiten voer een mudde rogs en(de) een mudde/
raepsaets voer een mudde rogs en(de) de voirs(creven) wyn sal alle/
jae(re) sayen twee halster lijzaets dat hem de voirs(creven) peter/
leve(re)n sal daer af de voirs(creven) wyn tvlas bereyden sal tot/
den boken en(de) dair selen sij dat te gelike hebben en(de) deylen/
Item de wyn sal hebben die weye om den hof en(de) om den/
bogaert ende den sasbeemt en(de) dat suer eeusel om achthien/
rijnssche gulden tsjaers alle [jae(re)] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te/
sente m(er)tens misse te betalen en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde/
schout It(em) de voirs(creven) wyn sal alle doeft inden bogart aldaer/
wassen(de) jairlix wassen(de) op sinen cost ter erden leve(re)en en(de)/
dan selen sij dat half en(de) half deylen en(de) de wyn sal/
pet(er)s helecht te loeve(n) leve(re)n It(em) de wyn sal hebben alle/
jae(re) de helecht vanden jongen duiven vanden duyfhuyse/
aldair en(de) dair voe(r) sal sij hij dee duve(n) te wynte(r) vueden/
It(em) de wyn sal wynte(re)n den voirs(creven) pete(re)n twee ledich runde(re)/
alle jae(re) It(em) sal noch de voirs(creven) wyn den voirs(creven) pete(re)n houde(n)/
twee verken(en) over jair gelijc den sijne(n) en(de) noch vi verken(en)/
van halfmerte tot sente m(er)tens misse It(em) de wyn sal houde(n)/
de huysinge vanden voirs(creven) hove vand(er) und(er)sten rikelen/
ned(er)warts wel en(de) loflic op sinen cost It(em) sal de wyn leve(re)n/
/ also vele walms als behoeven sal om de huysinge weselic mede te/
decken en(de) te houden en(de) des voirs(creven) peters wijng(ar)t mede te binden/
It(em) de wyn sal houden ho int voirs(creven) hof vanden voirs(creven) pete(re)n/
hondert en(de) xviii scape ten drien jae(re)n en(de) des sal en(de) eest/
dat daer scape onder sijn die niet gehouden en dochten die/
salme(n) uut doen en(de) deylen half en(de) half ten [dierste] tween jae(re)n en(de) alle/
dande(r) t ten drien [derdden] jaer(e)n half en(de) half It(em) de wyn sal alle/
jae(re) setten vijftich willigen poten daer sij best gesett sijn en(de)/
hij en sal engheen hout om thof noch aen beemde houwen/
dan breemen of doernen It(em) de wyn sal halen met sinen/
wagen eest steen calc leem oft savel des men inden voirs(creven)/
hove te doen mocht hebben It(em) de wyn sal gheve(n) alle [jae(re)] den/
voirs(creven) pete(re)n voer vier mudde rogs acht mudde half g(er)ste/
half havere It(em) de wyn sal houden [allen jae(re)] den voirs(creven) pete(re)n acht/
capuyne van kersmisse tot sinxene(n) It(em) de wyn en sal niet/
hoirvruchten bynne(n) den lesten drie l jae(re)n het en wae(re)/
dat hij raepsaet saeyde It(em) de wyn sal alle jae(re) een/
boender vanden voirs(creven) lande mergelen It(em) de wyn sall/
bynne(n) sijne(n) xii pete(re)n inden herfst sijne(n) wijn invue(re)n/
It(em) de wyn sal geven van allen ouden wercke van decke(n)/
van ty(m)me(re)n oft van waer af dat wae(r) den wercliede(n) den/
cost en(de) peter die dachhue(re)n It(em) de wyn sal allen jae(re)/
de beken laten lopen op dat bloc sonder pet(er)s cost Item sele(n)/
de voirs(creven) pet(er) en(de) de wyn selen van malcande(re)n moegen/
sceiden op dat hen oft den en(e)n van hen gelieft ten/
halve(n) t(er)mijne Welke vorwerden geluften en(de) condicien/
hebbe(n) geloeft de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n vast gestentich/
en(de) onv(er)brekelic te houden en(de) te volcomelic te/
voldoen tallen tiden [en(de) t(er)mijne(n)] als die vallen en(de) verschijnen/
selen quol(ibet) ass(cutu)[m] En(de) hier af sijn borgen des voirs(creven) wynne(n)/
als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesceiden/
claes pyeders arnt van meerbeke dross(e)te van rotselair/
jan van meerbeke van sijn brued(er) henrick de decke(re)/
en(de) henrick boen brued(er) des voirs(creven) wynne(n) de welke/
de selve wyn geloeft heeft hier aff scadeloes en(de)/
co(m)m(er)loes te houden en(de) te tontheffen ov(er)wy hier/
wae(re)n over jan van ov(er)wynge en(de) arnt van vynkenb(osch)/
scepen(en) van loeve(n) gegeven(en) sessen(de)twintich dagen in/
septembri int jair ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de)/
veertich
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus