SAL7734, Act: V°50.1 (63 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°50.1  
Act
Date: 1440-08-06

Transcription

2018-03-12 by René Laes
Wij jaspar absoloens en(de) [eeverart van wynghe] scepen(en) van loeven(en) doen cond en(de) kenlic/
allen lieden dat een huwele dat voir ons come(n) sijn willem de/
goray met sijne(n) vriende(n) in deen zijde ende joffr(ouwe) marie meeus/
wedewe henrix wilen van vordele gehete(n) van kersbeke met h(e)r(e)n/
ja(n)ne rijcwijn canonck regulier des cloesters van sente g(er)trude(n)/
van loven(en) en(de) henricke(n) van holzete de welke henr(ic) nae den/
rechte vand(er) stat van loven(en) beleit is tot den goede(n) des vors(creven)/
joffr(ouwe) marien d(aer) af de selve brieve geconsenteert wae(re)n te/
gheve(n) [den voirs(creven) h(ere)n ja(n)ne rijcwijn] in dand(er) zijde en hebbe(n) bekent en(de) verlijt dat een/
huwelijcsche vorwarde gedeedingt [en(de) gevorw(ert)] es tussce(n) den den voirs(creven) willem(me)/
in deen zijde en(de) d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) marien in dande(r) ind(er) manie(re)n/
en(de) vorme(n) hier nae verclairt Ierst es verdeedingt en(de) gevorwart/
ind(er) vors(creven) huwelek(sche) vorwarde(n) dat de voirs(creven) wille(m) de goray in hulpe/
van sine(n) huweleke hebben sal mett(er) voirs(creven) joffr(ouwe) marien allet gheen/
dair in de voirs(creven) joffr(ouwe) marie nae dlantrecht gericht es en(de) hoir/
nae den lantrecht sculdich es te volghe(n) op alsulke(n) vueghe dat/
alle de brieve die gemaect sijn opte vors(creven) goede come(n) sele(n) en(de)/
geleeght worden onder de scepen(en) van loeven(en) om die aldair te/
blive(n) op dat dair mede niet gewracht en sal worde(n) dat den/
voirs(creven) willem joffr(ouwe) marien oft hoe(re)n kijnde(re)n nu sijnde oft namaels/
wesende hijnde(re)n mach aen de voirs(creven) huweleecsce vorwarde in/
e(n)nig(er) manie(re)n mer wairt also dat yemant te hemwart meer/
trecke(n) woude oft voirder werken dan dair in de voirs(creven) joffr(ouwe) marie/
nae den lantrechte gericht es dat dan de ghene dair op de/
voirs(creven) brieve spreken behoude(n) sele(n) de macht dat met de(n) selve(n)/
brieve(n) te wee(re)n en(de) te wederstaen Voirt es vorwairde als vande(n)/
erfbrieve(n) vande(n) voirs(creven) goeden dat die geleeght selen worden/
inde(r) vryheit com van ov(er)yssche om die aldair te blive(n) tot der/
gheenre behoef die dair in gericht sele(n) sijn Op also behoefden/
de voirs(creven) wille(m) oft joffr(ouw) marie e(n)nige vande(n) selve(n) brieve(n) om/
hoir goede te vervolgen oft hoir rente(n) te gecrige(n) dat sij die/
sele(n) moege(n) halen op goede cauchie die wed(er) te brengen/
ter plaetsen dair sij laghen als sijter mede gewracht hadde(n)/
Voirt es verdedingt wairt also dat de voirs(creven) wille(m) aflivich/
worde voir de voirs(creven) joffr(ouw) marie sijn toecome(n)de wijf dat/
dan de voirs(creven) joffr(ouw) marie hoir tocht hebbe(n) sal hoir leefdage/
langc in alle de goede die den voirs(creven) willem(me) verstorve(n) sijn en(de)/
namaels versterve(n) selle(n) also v(er)re als de selve joffr(ouw) marie/
nae de(n) lantrechte sculdich es dair in getocht te sijn voirt/
Noch es vorw(er)de wairt also dat me(n) in toecome(n)den tide bevonde/
ouder brieve die ter voirs(creven) huweleexscher vorw(er)den hijnde(re)n mochte(n)/
dat die ter voirs(creven) plaetse(n) come(n) selle(n) en(de) geleeght worde(n) om/
ale die ald(aer) te blive(n) opte vuege voirscr(even) in welk(er) dingen/
getugenissen hebbe(n) wij (et)c(etera) aug(usti) vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-14 by kristiaan magnus