SAL7735, Act: R°332.1-R°333.1 (364 of 384)
Search Act
previous | next
Act R°332.1-R°333.1  
Act
Date: 1442-05-31

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Cond si allen lieden dat wout(er) de royte(re) ghehete(n) corduwaen [es come(n) de jonghe es] in jeghe(n)woir/
dich(eit) den scepen(en) [van love(n) gestaen(de)] heeft genome(n) en(de) bekindt dat hi ghenomen heeft vanden/
p(ro)viso(r)en en(de) mo(m)boren vander tafelen des heilichs gheests van lo[e]ven thof/
tot intbroeck den voirs(creven) tafelen toebehoe(re)nde metten huysen en(de) hoven en(de)/
met neghenthien boend(er) drie dach(mael) en(de) een half xxxii roeden wy(n)nens/
lands neghen boend(er) ii dach(mael) en(de) xvii roeden onder beemde en(de) euselen Te/
houden te hebben en(de) te wynne(n) van half m(er)te leest leden enen t(er)mine va(n)/
twelf jaren lancg deen na den andere(n) stapphans sond(er) middel volghe(n)de/
Dats te weten elx jaers die wynne(n)de lande o(m)me viventwintich mudde(n)/
rox goet en(de) paiabel der mate(n) van loven met wa(n)ne en(de) vloegele wail/
bereit alle jare te sinte andries misse apostels te betalen en(de) te loeve(n) in des/
heilichs gheests huys te leve(re)n aldaer te leve(re)n op des wynne(n) cost den/
voirs(creven) momboren en(de) wil(he)lmo [gruenwout] des heylichts gheests clerc En(de) die voirs(creven)/
beemde en(de) eusele(n) elx jaers om(m)e v guld(en) rinsche goet en(de) gheve te sinte/
mertens misse te betalen den voirs(creven) mo(m)boren en(de) wil(he)lmo [aut alt(er)i eor(um) (et)c(etera)] alle jare den/
voirs(creven) t(er)mijn duren(de) En(de) telken t(er)mine beide van coirne en(de) va(n) ghelde/
ghelde als vervolghde sc schout Oec sal die voirs(creven) wout(er) corduwae(n) [corduwaen]/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn duere(n)de betalen te(n) behoirlike(n) tide(n) alle de(n) pacht/
en(de) chijns uten voirscr(even) goede(n) jairlicx gaende sonder afslach van sijnen/
pachte oft weygelde uutghenome(n) vijf mol(evaten) rox dieme(n) jairlix sculdich/
is vanden ii dach(mael) ond(er) bosch en(de) eusele met opgaende(n) eyken die jeghe(n)/
janne van rode vercocht ware(n) daer af sal die heilegheest den/
last draghe(n) en(de) niet meer En(de) wart also dat die voirs(creven) wout(er) den/
voirs(creven) pacht en(de) chijns niet en betaelde als dien gevalle(n) en(de) v(er)schene(n)/
wae(re) ende dat daer om(m)e die gronthe(re)n op des voirs(creven) heilichs gheest/
goede(n) daechde(n) die dien cost en(de) last sal die voirs(creven) wout(er) betalen oec/
betaelen op dat dat also ghebuerde En(de) is oec voirw(er)de dat die voirscr(even)/
wout(er) die iiii cap(uynen) en(de) xvi d(enieren) goets gelds die hi jairlix den heilege(n) geest/
te betalen placht vande(n) lande daerme(n) der vrouwen vander banck iiii/
mudde(n) even(en) jairlix af geef gheeft niet meer gheven noch betalen/
en sal [den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde] Want si? hem opghereb(er)t? sijn te rogge inde xxv mude(n) rox die hi/
jairlix vande(n) hove gheeft als voirs(creven) steet It(em) Item sal de voirs(creven) wy(n)ne/
om(m)e de voirs(creven) huysinghe mede te houde(n) den t(er)mijn bove(n) geschreven alle/
jare leve(re)n twehondert walme(re) En(de) als me(n) die cost de(n) werclude(n)/
geve(n) en(de) verdect ocht van ouden werke werct sal die wynne den/
cost den wercluden geven en(de) den heilegheest die dachueren mer
//
w(aer)t aso datme(n) binne(n) den voirs(creven) tide aen de voirs(creven) wy(n)nin woe(n)inghe/
nuwerck ty(m)merde dat soude(n) de voirsc(reven) mo(m)boren doen opt(er) voirs(creven) tafele(n)/
cost It(em) waert dat e(n)nyghe schade ghesciede aen die husinghe(n) die van/
swinne(n) weghe(n) oft van sinen beesten gedain worde dat soude de voirs(creven)/
wi(n)ne op sijne(n) cost doin maken en(de) oprichte(n) It(em) en sal die voirs(creven) wi(n)ne/
gheen opghaende hout moghen sleenen noch trunckte(n) mer die truncbome(n)/
sal hi moghe(n) truncke(n) die de(n) voirs(creven) goede(n) toebehoe(re)n o(m)me daer mede/
te bevrede(n) alzo verre als hijs behoeft ghelijc hij tot heer toe ghedaen heeft/
en(de) niet meer En(de) mach de voirs(creven) wi(n)ne op de voirs(creven) goede t(er) minster/
scade(n) alle jare redelike berringhe houwe(n) inde hage(n) en(de) op die vorlen/
sonder in enich scaerhout o(m)me die int thof te berre(n) En(de) w(aer)t oec dat/
daer enighe bome opt voirs(creven) goet verdroeghde(n) di sal hi moghe(n) af hou/
we(n) op da[t]se niet profitelijc en ware(n) te verti(m)mere(n) en(de) daer voe(r) weder/
ii pote(n) sette(n) vande(n) selven aerde It(em) sal die voirgh(enoemde) winne alle de voirg(eruerde)/
goede wail en(de) loefelic wi(n)ne(n) werven en(de) meste(n) alle jae(re) den voirs(creven) tijd/
duerende ghelijc sijne(n) reengenote(n) boven en(de) beneden Ende die late(n) ten/
eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne inder manie(re)n hier na bescreve(n) Dats/
te weten neghen dach(mael) lands in eene(n) stuck beleghe(n) tusche(n) jan corduwaens/
kinde(re) en(de) de strate daerme(n) te cro(m)menhere(n)t waet waert gheet met/
rogge besayt It(em) op zelve velt een dach(mael) lands geleghe(n) tusschen/
lijsbette(n) van vissenakenstrate en(de) tgrout doncvelt des heylichs/
gheest landt met rogge besait It(em) sess boender en(de) iii dach(mael)/
It(em) noch vier boend(er) lands beleghe(n) op die strate [streke] tusschen vissenake/
strate en(de) tgroet donc velt met rogge besait It(em) sess boend(er) wij(n) en(de)/
iii dach(mael) stortte(n) eens omgedaen te wete(n) opt doc doncvelt vi(½)/
boender in eene(n) stuck It(em) een dach(mael) opt eertbruggheslant tusschen/
die witte vrouwe(n) in beyde(n) ziden En(de) alle dander lant uutghenome(n)/
(½) boend(er) lands beleghe(n) tussche(n) ja(n) die smet en(de) lijsbeth va(n) vissenake(n)/
alre(n) op eyntbreeke(n) velt dat wout(er) ghewonne(n) en(de) besayt liet met/
rogghe en(de) tvercrege(n) lant sal braeke ligg blive(n) It(em) is voirwaerde/
dat die voirs(creven) wynne binne(n) de(n) voirs(creven) tide gheen core(n) staende/
op de voirs(creven) goede opt velt [en] sal moghe(n) vercoepe(n) mer sal allet stroe/
en(de) voesteringhe va(n) den voirs(creven) goede(n) comende alle jare int voirs(creven)/
hof vuere(n) en(de) ette(n) dat ette(n) en(de) slite(n) met sijne(n) beeste(n) en(de) meest/
daer af make(n) en(de) dat weder opt voirs(creven) lant vuere(n) en(de) nerge(n)t
//
elde(r) It(em) en sal die voirs(creven) wi(n)ne binne(n) sijne(n) leeste(n) drie(n) jaren/
gheen lant moghe(n) hoervruchte(n) It(em) sal dmest uut(er) messien/
te sijne(n) uutgange van sijne(n) t(er)mijne ghevuert sijn te halfmerte/
opt voirs(creven) lant slands meeste(n) profite It(em) is voirw(er)de dat de/
voirs(creven) winne alle jare cope(n) sal xxv hope(n) stroes en(de) die heilegeest/
vijftich hope(n) om(m)e daer af mest te make(n) en(de) dat alle jare opt/
voirs(creven) lant te vuere(n) It(em) een stae [sal] de wi(n)ne in sheilichs geests/
bossche(n) aldaer gheen recht hebbe(n) En(de) alle dese voirw(er)den en(de)/
condicie(n) hebben gheloeft de voirs(creven) mo(m)bore(n) van des heilichs geest/
weghe(n) ende de voirs(creven) wi(n)ne malcande(re)n vast en(de) gestede te houde(n)/
en(de) die te voldoene talle(n) tide(n) als die valle(n) en(de) vescijne(n) zulle(n)/
en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolghe(n)de schout En(de) hier af sijn borghe(n)/
des voirs(creven) wout(er)s als principale sculde(re)n onghesundert en(de) onge/
scheide(n) en(de) een voir al wout(er) de royte(re) gehete(n) corduwaen heyne [sijn vad(er) henrick]/
de royte(re) [des selfs] wout(er)s sone jan vand(er) delle(n) [en(de)] symoen bellert bollaert/
alle van libbeke Prim[(us)] abs(oloens) wynge maii ulti(m)a
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-09-30 by kristiaan magnus