SAL7737, Act: R°57.4-V°57.1 (103 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°57.4-V°57.1  
Act
Date: 1443-08-23

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) cond zij allen lieden dat jan roelants van miskem es comen in jeg(enwoirdigheit) der scepen(en)/
van loeven(e) en(de) heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft van h(er) janne vanden/
borne prieste(r) secu(n)darijs capellaen inden begijnhove van arschot dlant der selver ca/
pelrien toebehoren(de) houden(de) te hebben thien dachmael oft daer omtrint gelegen te miskem/
in drie stucken Te houden te hebben ende te wynne(n) van half merte naestcomen(de)/
ene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanc daer nae sonder myddel volgende elcx jaers daer(re)n/
bynne(n) op de helicht van allen der vrucht opt tvoirs(creven) lant jaerlix wassende ende/
voirtmeer voe(r) en(de) om drie halster groend(er) erwiten en(de) een halster witter erwiten/
xxv goeder talcase onv(er)saent ii halste(r) raepsaets sesthien pont bote(re)n arschots gewichte/
en(de) maten opten yersten dach van meye te betalen en(de) tarschot tot des voirs(creven) her/
jans woeni(n)gen te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) (ter)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn alse/
vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wyn betalen allen den tsijs uut den voirs(creven) goede(n)/
gaende op sijnen last ende es vorwerde dat de voirs(creven) wyn tvoirs(creven) lant sijnen/
t(er)mijn due(re)nde sal wel ende loflic ter goeder mans prijse mesten tallen tijden alse/
hij besaeyen sal met harden coren te weten tarwen oft wysingen welc coe(re)n hij/
gehouden es te sayen en(de) inde bracke desgelijx sal hijt oec mesten als hij met/
g(er)sten oft and(er) vruchten besaeyen sal maer niet soe starck als ten haerden coorne
//
Voert soe sal de voirs(creven) wyn den zaet diemen op de voirs(creven) lande behoeven sal alleen leve(re)n/
en(de) die de vrucht als sij tijtverdich es ter eerden vellen op sijnen cost en(de) als sij af es/
soe sal hijt den voirs(creven) h(er) janne kundigen om daer bij te comen oft te seynden ende de/
vrucht aldaer opt velt te deylen ende alst gedeilt es so sal de voirs(creven) wyn des voirs(creven)/
h(er) jans helicht inde schue(r) vue(re)n eer hij tsijne sal moegen rue(re)n It(em) es vorw(er)de dat/
so wanneer der voirs(creven) h(er) jan sijn helicht dorschen doet dat dan de voirs(creven) wyn den/
derssche(r) den montcost gheven sal also langhe tot dat tcoren en(de) vrucht uut/
gedorsschen en(de) bereyt es ende den voirs(creven) h(er) janne gelevert metter maten des/
sal de wyn hebben crientsen ende caf alsulck als de derschers maken selen Voert/
zo es gevorw(er)t dat de voirs(creven) wyn alle jae(re) sijnen t(er)mijn due(re)nde inhalen sal twintich/
halste(r) erfs pachts die de voirs(creven) h(er) jan heeft bynne(n) miskem op seke(r) ond(er)pande vele/
p(er)sonen toebehorende en(de) op sijn beste goet cusbaer goet crighen en(de) als hij die ver/
gadert heeft soe sal hij die en(de) oec alle de vrucht en(de) coren den voirs(creven) her janne/
toebehorende comen(de) vanden voirs(creven) lande als die uutgedorsschen es tarschot leve(re)n/
ter woeningen des voirs(creven) h(er) jans en(de) alse hij levert zo sal her jan hem oft sijne(n)/
boden den montcost gheven ende sijnen p(er)den hoey evenverre die p(er)de of wagene/
alleene met h(er) jans goeden geladen comen Voirt es vorwerde dat de voirs(creven)/
wyn alle jae(re) den voirs(creven) h(er) janne gheven sal een mudde claerder tarwen voer een/
ander mudde hards coe(re)ns vanden voirs(creven) goeden comen(de) It(em) sal de voirs(creven) wyn de/
voirs(creven) lande sijn t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) ende werven gelijc sijnen/
g reegenoten boven ende beneden en(de) daer af laten also veel lants besaeyt als hij/
vynden sal tsijnen aencomen en(de) oec gemest gelijc voirscr(even) steet Voirt soe es/
gevorwert tusschen den voirs(creven) h(er) janne en(de) den wyn dat niet wede(r)s wed(er)staende/
des voirscr(even) es jannes van den borne die de voirs(creven) goede nu houdt ende de voirs(creven)/
h(er) jan trecken ende hebben selen ten oegshte naestcomen(de) tderdel van allen den/
haerdden coorne dat de selve jannes nu opte last lande saeyen sal en(de) sculdich es/
te besaeyen ende dat onder hen beyden deylen also zij dat sculdich sijn te deylen/
en(de) tremanant selen h(er) jan ende de wyn te gelijke deylen ende des sal de voirs(creven)/
wyn ende h(er) jan tderdel vanden hardden coorne dat de voirs(creven) wyn op tvoirs(creven)/
lant te sy sijnen afsceiden besaeyt sal hebben deylen ten oegshte daer nae volgen(de)/
half en(de) half ende de wyn sal daer af tstroe alleen hebben It(em) sal de voirs(creven)/
wyn den voirs(creven) h(er) janne sijnen eedt doen ten heyligen also dicke alst h(er) ja(n)ne/
gelieft dat de vrucht des voirs(creven) h(er) jans die de wyn in sijn schue(r) vue(re)n sal/
beyden selven wyn noch van yeman(de) van sijnen weghen sijns raets wetens/
oft toedoens niet gemyndert en es noch yet daer afgedaen [noch verandert en es] Ende alle dese/
vorw(er)d(en) (et)c(etera) ende des es borghe reyne(re) jo des voirs(creven) wynne(n) reyne(r) jacobs/
van kersbeke et p(ri)m(us) Voirt soe heeft geloeft de voirs(creven) h(er) jan dat hij den/
voirs(creven) wynne int voirs(creven) derdel vanden harden coorne dat ten naesten oeghste/
nae duutgaen vanden voirs(creven) t(er)mijn gewassen sal sijn opte voirs(creven) lande sal doen/
en(de) laten deylen inder manie(re)n boven bescreve(en) en(de) hem daer af recht warant/
te sijn ende daer voer alleene so es borge [der voirs(creven) h(er) jans] als principael sculde(r) [ongesundert] peter vaes van/
langdorp jacobs soen et p(ri)m(us) lomb(ar)t voshem augusti xxiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator