SAL7738, Act: R°122.1-R°123.1 (205 of 480)
Search Act
previous | next
Act R°122.1-R°123.1  
Act
Date: 1444-11-14

Transcription

2020-07-10 by Kristiaan Magnus
Cond zij alle(n) lieden dat heinric va(n) blickeem die jonghe [sone henr(ix) va(n) blecke(m) sone wile(n) willems woenen(de) te hoelede] in jeghewoirdicheide(n) der scepen(en) va(n)/
loven(e) ghestaen heeft genome(n) en(de) bekent genomen hebbende va(n) hee(re)n janne schoemans spiker/
meester des cloesters va(n) heilesseem inden name en(de) va(n) weghe(n) des voirs(creven) cloesters thoff van/
stockuyt den voirs(creven) cloeste(r) toebehoe(re)nde metten winnende(n) lande(n) beempde(n) en(de) eeusele(n) daer/
toehoe(re)nde en(de) allen sijne(n) toebehoirte(n) gelijc dat dat voirs(creven) hof philippart egnoy lestwerf i(n) pechtinge(n)/
gehoude(n) heeft gelegen te sente medarts bij geldenaken Te houde(n) te hebben ende te winnen va(n) half/
merte naestleden eene(n) t(er)mijn en(de) getonste va(n) neghen jae(re)n lancg deen na dander sonder middel/
volgende Elcx jairs dae(re)n binnen o(m)me vijftich gulde(n) rijders in goude oft die werde dair aff/
in ande(re)n goiden gelde te betalene mijne(n) hee(re) den abdt in sijne(n) cloeste(r) deen hellicht vande(n) rijders/
voirs(creven) te halff mey naest comende en(de) dand(er) hellicht te linterkermisse dair naest volgende Ende/
alsoe zelen die twee leste(n) paymenten vand(er) rijders voirs(creven) valle(n) nae halff merte als heinric der [de] win/
voirs(creven) uuyt(er) die goide(n) sijn sal Item heeft heinric voirs(creven) noch genome(n) eene(n) beempt die totte(n) hove niet/
en heeft toebehoirt der voirs(creven) getonste alle(n) jae(re) o(m)me twee brabants scilde te betalene gelijc voirs(creven)/
is vande(n) rijders It(em) sal heinric voirs(creven) noch betale(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn en(de) getonste voir die/
voirg(enoemde) goide va(n) stockuyt eenentsestich mudde(n) harts corns goet ende payabel met wanne en(de)/
vlogele wel bereit alzuclcx als opte voirs(creven) goide jairlijcx wasse(n) sal der mate(n) va(n) loven(e) te weten/
acht halster der maten van thienen voir elc vande(n) voirs(creven) mudden gerekent It(em) heeft noch/
genome(n) die voirs(creven) heinric vande(n) voirs(creven) hee(re)n h(er) janne die thiende den voirs(creven) cloeste(r) toebehoe(re)nde/
geheten die thiende va(n) stockuyt met hoe(re)r toebehoirte(n) te gade(re) oic met twee boende(r) lants/
ghelege(n) bij die voirs(creven) lande die totter voirs(creven) pechtinge(n) niet toeghehoirt en hebbe(n) [heeft] te houde(n) te hebbe(n)/
den voirs(creven) t(er)mijn duerende alle jae(re) o(m)me sessentwintich mudde(n) lovensch corens en(de) seven/
molevate(n) corens tiensche [maten] goit en(de) payabel met wanne en(de) vlogele wel bereit der mate(n) van/
loven(e) voirs(creven) te wete(n) acht halster der mate(n) va(n) thiene(n) voir elc mudde lovensch gerekent Ende/
oic o(m)me viventwintich mudde(n) evene(n) lovensch goit en(de) payabel der selver maten met wa(n)ne/
en(de) vlogele wel bereit Ende oic alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende o(m)me een mudde corens/
lovensch te gheve(n) een va(n) tsabs knechten daer den abdt dat gelieve(n) sal It(em) sal de voirs(creven) win mijns/
hee(re)n huysgesinne geve(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende eene(n) halve(n) guilh(elm)us scilt va(n) hoechsgelde/
alle jae(re) tvoirs(creven) coren te betalene te sinte andriesmisse apostels en(de) vyftich mudde(n) lovensch/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende op sijne(n) cost en(de) last int voirs(creven) cloester va(n) heilessee(m) te leveren(e)/
en(de) dander int voirs(creven) hof va(n) stockuyt te leveren(e) en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout/
Item is voirwerde en(de) (con)dicie wa(n)t tvoirs(creven) goet va(n) stockuyt zee(re) grotelijc meshandelt was bij/
oicsuyne ph(ilippart)s egnoy win lestwerff sijnde int voirs(creven) hof als dat mijn hee(re) dabt heinrijke(n)/
voirs(creven) sijne(n) win nu wesende corten sal alle jae(re) acht sijn eerste jae(re) volgens des vors(creven) t(er)mijns/
vyfthien mudde(n) lovensch corens i(n) afslage der so(m)men der voirs(creven) pechtingen En(de) op dat leste/
negenste jaer soe sal heinric voirs(creven) den pacht eerst vol betale(n) gelijc dese scepen(en) brieve hier bove(n)/
dat uuytwyse(n) It(em) is vorwerde dat die voirs(creven) win alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
den abdt va(n) heilessee(m) geve(n) sal te sinte remeismisse zesse pont goits cruyts te wete(n) twee/
pont goits pepers twee pont goits ghingebeers en(de) twee pont goits goits caneels It(em)/
sal die voirs(creven) win allen tstro vande(n) voirs(creven) lande(n) en(de) thiende comende vuere(n) en(de) bringhe(n) int/
voirs(creven) hof en(de) dat te meste make(n) en(de) dat mest vue(re)n op die lande des voirs(creven) hoofs slands/
meesten p(ro)fijte en(de) nergens elder noch op egheen ande(re) lande It(em) sal de voirs(creven) win int voirs(creven) hof/
ten uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mijne late(n) hondert hoepe stroes ongheedt It(em) en sal de voirs(creven) win/
engheen recht hebbe(n) inde wuwers vivers oft wate(re)n den voirs(creven) hove va(n) stockuyt toebehoe(re)nde
//
Item sal die voirs(creven) win alle die huysinghe(n) vande(n) voirs(creven) hove alle jae(re) en(de) va(n) jae(re) te jae(re) houde(n) wel en(de)/
loffelijc va(n) wande ende va(n) dake uuytgesceiden van sceversteene(n) en(de) va(n) nuwer tymmeringhe(n) en(de)/
die wel en(de) loffelijc late(n) i(n) sijne(n) afsceiden wel gedect geplect en(de) gevoirst It(em) sal de voirs(creven) win op sijne(n)/
cost en(de) last op die voirs(creven) huysinghen vanden voirs(creven) hove doen verdecke(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
thienhondert goid(er) walme(re) in nuwe(n) dake daers ald(er) best te doen sijn sal met disposicie(n) des abds/
va(n) heilessee(m) ende d(aer) af soe sal der voirs(creven) abdt latten naghele en(de) dachue(re)n betale(n) ende niet meer en(de) d(er) win [den montcost]/
Ende wert dat sake datmen daer yet stopte oft decte aen die sceversteene dake(n) daer toe soe sal/
der win den montcost doen It(em) sal de voirs(creven) win alle die beempde en(de) lande vande(n) voirs(creven) hove/
en(de) die weghe(n) wel en(de) loffelijc make(n) houde(n) grichte(n) luyken en(de) bevrede(n) alle jae(re) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) alsoe laten i(n) sijne(n) uutgaen It(em) sal die voirs(creven) win die willighe(n) va(n) drie jae(re)n moge(n) doen/
truncken en(de) die voirs(creven) goide daer mede bevrede(n) Ende die vliete soe sal hij houde(n) en(de) wel vage(n)/
alle jae(re) en(de) va(n) jae(re) te jae(re) alsoe dat hij wel en(de) loffelijc sijne(n) loep mach hebbe(n) It(em) sal die voirs(creven)/
win alle jae(re) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde plante(n) tweehondert goider getuychgelijke poete te gewoenlike/
tijde op die voirs(creven) goide des voirs(creven) hoofs en(de) die wel en(de) loffelijc hoeden verdornnen en(de) bewa(r)en/
op sijne(n) last te weten viventwintich aelbeele(n) poete ende hondert en(de) vyfentseventich zo willige(n)/
zoe popele(re)n poete mair mijn hee(re) dabt sal heinricx drie eerste jae(re) die voirs(creven) poete selver becostige(n)/
oft heinric salse becostigen en(de) mijne(n) hee(re) den abdt afrekene(n) En(de) dande(re) sesse jae(re)n volgens salse/
heinric selver becostigen op sijne(n) last Ende henric en sal sijne(n) t(er)mijn duerende egheen opgaende/
hout moge(n) doen hoefden i(n) egeender manieren It(em) wert tsake dat daer enighe boeme(n) verdroechde(n)/
die sal der voirs(creven) win moge(n) doen afhoude(n) aen die voirgenoemde goide staende en(de) voer elken/
verdroeghde(n) boem weder zette(n) ende plante(n) twee poete gelijker aerden sond(er) afslach vand(en) twee/
hondert voirs(creven) poete en(de) die oic wel bevrede(n) en(de) bewa(r)en gelijc voirs(creven) [es] vanden ande(re)n It(em) sal die/
voirs(creven) win die rechten usaigen en(de) herbringen vande(n) voirs(creven) hove houden en(de) doen houden nae/
sijn beste It(em) sal die voirs(creven) win die voirg(enoemde) lande des voirs(creven) hoefs laten ten uutghaen sijnder/
getonsten in deser manie(re)n Te wete(n) halff die storte eens omgedaen alle die brake/
wel en(de) loffelijc gheackert uutgenome(n) zeven boende(r) It(em) eenendertich boende(r) lants seve(n)/
grootroeden en(de) twee cortroede(n) met wintercornne bezait daer af dat heinric is geschat/
in sijne(n) incomen enygelijc boender op vijff mudden lovensch corens een halster min te wete(n)/
acht halster tiensche voer enygelijc mudde lovensch gerekent Ende eest dat argher is i(n) heinricx/
afsceide(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne dat sal d(er) win mijne(n) hee(re) oprichten Ende eest dat beter bevonden/
wordt dat sal der abdt den win voirs(creven) oprichte(n) en(de) verstoerre(n) Ende die scattinge sal/
geschien acht daghe voer oft nae sinte jansdaghe baptisten ombegrepen int uutgaen des vors(creven)/
t(er)mijns It(em) sal die voirg(enoemde) win scape houden van hem selven oft va(n) wyeme dat hem gelieve(n) sal/
en(de) sunderlinge en sal hij thof voirs(creven) niet moge(n) laten sonder scape te houden(e) It(em) sal de voirs(creven)/
win mijne(n) hee(re) den abdt met twee capellane(n) en(de) met ghesinne ontfaen tweewerve(n) tjairs/
alst mijne(n) hee(re) dat gelieve(n) sal aldaer te comen(e) en(de) allen den cost uutdoen en(de) betalen uutgenome(n)/
va(n) wasse en(de) van wine en(de) telken male aldaer mogen bliven eene(n) dach en(de) eenen nacht tot/
des anderdaichs nae den eten It(em) sal de voirs(creven) win den profst den spikelmeester en(de) ande(re)/
officijrs des godshuys va(n) heilesseem voirs(creven) en(de) des abds knechten ende dienaers alsoe dicwijle/
als zij i(n) die maertche te doen zele(n) hebben en(de) binnen den voirs(creven) hove come(n) zelen blidelijc/
ontfaen en(de) hen den montcost doen en(de) hoe(re)n p(er)den hoy en(de) havere geven uutgenome(n) va(n) wyne/
It(em) sal die voirs(creven) win den spikelmeester va(n) heilesseem den meye(r) en(de) scepen(en) des voirs(creven) hoofs/
des saterdaichs nae onser liever vrouwe(n) dach liechtmisse alle jae(re) alsmen djaerghedinghe
//
houdt en(de) den tgijs ontfaet sculdich sijn hae(re)n cost te doene uutgenome(n) van wijne ende van visschen/
Item zullen de voirs(creven) spikelmeester ende der win den outaer va(n) stockuyt doen verdienen/
half ende half It(em) sal de voirs(creven) win die haghen ende breemstruyken inde beempde en(de) eeusele(n)/
staende wel en(de) loffelijc doen uutroeden en(de) die laten uutgeroedt te sijnen afscheiden Item/
want der voirs(creven) spikelmeester den voirg(enoemde) win in sijnre incompst vanden voirs(creven) t(er)mijne geleent/
heeft seventhien mudden en(de) een half lovensch corens der maten van loven(e) vors(creven) en(de) vijftich/
rinscher gulden(en) in goude Soe is voirwerde dat de voirs(creven) win beide die voirs(creven) sommen/
den vors(creven) cloeste(r) ten uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mijne wedergeven en(de) betalen sal als vervolghde scout/
It(em) is noch den voirs(creven) win gheleent in sijnen incomen(e) eenen goiden wagen met viere perden/
met ha(m)men en(de) met ghoreelen ende oic viere melc coyen en(de) oic noch seven stucken ande(r)/
horens veets geslagen ende getaxeert op eenentsestich guilh(elm)us scilde der munten hee(re)n willems/
wijlen greve van hollant It(em) noch twee jonghe perde en(de) twee volene getaxeert en(de) geslagen/
op twintich guilh(elm)us scilde der munten voirs(creven) It(em) noch een goit verken met twee cuddene/
tsame(n) getaxeert ende geslagen op twee guilh(elm)us scilde der munte(n) voirs(creven) Ende hier in soe is/
condicie en(de) voirwerde want mijn hee(re) dabt in afscheide heinricx getonste egheen scattinge/
va(n) beesten en derff ontfaen dan puer gelt ende penninghen va(n) heinrick(en) sijnen win/
soe sal mijn hee(re) dabt henrijke(n) voirs(creven) corten vander voirs(creven) somme(n) vande(n) guilh(elm)us scilde/
getaxeert vande(n) beesten voirs(creven) acht guilh(elm)us scilde der munten voirscr(even) Ende moest mijn/
hee(re) dabt va(n) heinrijke(n) scattinghe va(n) beesten in heinricx afscheiden ter goider knapen/
taxacien ontfaen soe sal hijse ontfaen ter goider knapen taxacien gelijc als boven sonder/
heinrijke(n) e(n)nich corten dair af te doene It(em) waert alsoe dat de voirs(creven) win e(n)nighe schade/
hadde oft lede van gemeyne(n) tempeeste oft gemeyne(n) oirloghe dair af soe soude de voirs(creven)/
h(er) jan spikelmeester hem rastoir doen gelijc ande(re) p(re)laten ende p(re)laterssen hue(re)n pechtene(re)n/
boven en(de) beneden doen selen It(em) sal de voirs(creven) win te sijne(n) afscheiden laten inden voirs(creven)/
mesthoff des voirscr(even) hoefs alsoe veel mest als dairmen twee boende(r) lands mede/
mesten sal ende alle dese voirs(creven) voirwerden ghelyften ende condicien heeft geloeft/
die voirs(creven) win den voirgenoemde hee(re)n h(er) janne spikelmeester inden name ende tot/
behoiff des voirs(creven) cloesters van heilesseem vast ende ghestadich te houden ende te/
voldoene tallen tijden ende termynen als zij vallen ende verschinen zelen ende/
telken termyne als vervolghde scout Ende hier [aff] soe is boirghe des voirs(creven) win/
als principael sculde(re) mette(n) voirs(creven) win heinric van blickeem woenende tot holede/
wettich vader des wins voirs(creven) [en(de) henr(ix) soens ende henr(ic) van bleckem de ald(er) jonxte sone oic des voirs(creven)][wynne(n) te voere(n) uut des selfs henr(ix) sijns vaders des wynne(n) broede gedaen] onghesundert en(de) onghescheiden en(de) elc voir al Te/
weten als dat dese voirs(creven) boirghe heinric va(n) blickeem der oude staen sal dese(n) t(er)mijn/
duerende voir allen condicien voirwerden en(de) oic der leeni(n)gen en(de) der scattinghe vand(en)/
cornne nae tenuer des(er) litte(re)n ende van jae(re) te jae(re) voir een jairschare des hoofs/
voirs(creven) ende niet voirder Welc boirghe(n) de voirs(creven) win geloeft heeft hier af scadeloes/
en(de) co(m)merloes te houden ende tontheffen als vervolghde scout Hier over waren/
cor(am) rike ov(er)wynge no(vem)[br(is)] xiiii[a] a(nn)[o] xiiii[c] xliiii[o]
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-05-16 by Wannes Debruyne