SAL7739, Act: R°256.1-R°258.1 (427 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°256.1-R°258.1  
Act
Date: 1446-03-17

Transcription

2018-04-25 by Frans Feyaerts
Cond zij allen lieden dat willem jueten van zoerbeemde es comen in teg(enwoirdicheit) der/
scepen(en) van loeven(en) ende heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft vanden/
eerw(er)digen vader in gode den abdt des godshuys van heyleshem inden name ende/
van weghen des selfs godshuys thoff geheeten van suemaingne den voirs(creven)/
godsh(uys) toebehoiren(de) gelegen bij p(er)weis metten huysen hoven wynnen(de) landen beemde(n)/
eeusselen dryesschen en(de) met allen sijnen toebehoirten gelijc en(de) also verre als willem/
heylwigen van p(er)weis zalig(er) gedachten wijlen die te houden plach ende gehouden/
heeft te gade(r) noch met eenen beemdeken(e) dwelc jan de ponte te houden plach/
Te houden te hebben ende te wynnen van half merte dat was int jaer ons/
he(re)n dusent vierhondert ende eenenveertich eenen t(er)mijn ende getonste van/
neghen jae(re)n langc deen nae dander staphans sonder myddel volgen(de) elcx jaers/
dae(re)n bynnen voe(r) en(de) o(m)me vijftich gulden saluyten goet van goude ende zwaer/
van gewichten oft de werdde daeraf in ande(re)n goeden gelde alle jae(re) te betalene/
deen helicht den voirs(creven) abdt int voirs(creven) cloester te onser vrouwen liechtmisse en(de)/
dand(er) helicht te sent jansmisse baptisten daer naest volgende ende oic alle/
jare o(m)me vijftich mudde loevensch hards coe(re)ns goidt en(de) payabel met wa(n)ne/
ende vede(re)n wael bereydt der maten van p(er)weys alsulx corens als op tvoirs(creven)/
lant jaerlijx wassen sal alle jae(re) te sent andries misse apostels te betalen/
ende int voirs(creven) hof van suemaingne te leveren h(ere)n gheerde van pitchey/
h(ere)n mathijse lauwers h(ere)n janne scoemans spykelmeester canonicken reguliere(n)/
des voirs(creven) cloesters henricke motten den jongen goerde hu(d)meys den jonge(n)/
oft den eenen van hen breng(er) des briefs den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne van corene en(de) gelde alse vervolghde schout op also dat de voirs(creven)/
wynne vanden voirs(creven) goeden betalen sal neghen pachte Item sal de voirs(creven) wyn/
de huysinge vanden voirs(creven) hove wel en(de) loflijc houden van vorste van wande/
ende van dake op sijnen cost den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende die also laten/
te sijnen uutgane wel gedect geplect gevorst ende gesloten Item sal de/
voirs(creven) wyn jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)de leve(re)n dusent goede getuygelijk(er)/
walme(re) o(m)me die huysingen vanden voirs(creven) hove mede te deckene in nuwen/
oft in ouden dake daers meest te doene sijn sal met des abds raide ende/
alsmen die aldaer verdect soe sal de voirs(creven) wynne den werclieden den mont/
cost gheven en(de) tcloester sal de dachhue(re)n betalen Item es vorw(er)de geliefdet/
den voirs(creven) cloeste(r) aldaer meer doen te deckene dat dan de voirs(ceven) wyn hem d(aer)toe/
jaerlijx leve(re)n sal noch driehondert oft vierhondert walme(re) ende alsmen die/
verdecte so sal de voirs(creven) wyn den werclieden den montcost gheven en(de) dat/
cloester sal die dachhue(re)n betalen maer tvoirs(creven) cloeste(r) sal tvoirs(creven) hof houden/
van ande(re)n grooven wercke Item sal de voirs(creven) wyn alle die lande vanden voirs(creven)/
hove wel en(de) loflijc wynnen werven mesten en(de) sayen alle jae(re) te mynsten
//
gelijc reengenoten Item sal de voirs(creven) wyn alle de truncboome moegen doen truncke(n)/
ten behoirlijken tijde end daer mede de voirs(creven) goede wel en(de) loflijc bevreden Item/
sal de voirs(creven) wyn moegen doen afhouwen alle de verdroeghde d truncboeme ende/
daer voe(r) setten op sijnen cost voe(r) elken boem twee poten van gelijken arde ten be/
hoirlijken tijde ende die wel doen verdornen op sijnen cost Item en sal de voirs(creven)/
wyn niet moegen doen truncken egheen opgaende houdt in gheenre manie(re)n/
Item sal de voirs(creven) wynne noch alle jaere planten op de voirs(creven) goede hondert/
goeder getuygelijker poten ten behoirlijken tijde ende die wel ende loflijc doen/
verdornen en(de) bewae(re)n op sijnen cost Item sal de voirs(creven) wyn my(n) he(re) den abdts/
sculdich sijn int voirs(creven) hoff tontfaene alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
driewerven met twee capellanen ende sijnen huysgesynne te weten dat/
my(n) he(re) daer comen mach des eens daighs te vesp(er)tijde ende daer bliven/
dien nacht en(de) voirt des morgens alle dien dach en(de) weder dien nacht/
ende voirt des morgens tot nae sijnen ontbijten tijde ende sal de selve wyn/
allen den cost daeraf doen en(de) betalen beide van lieden ende van p(er)den uutge/
nomen van wijne wasse ende cruyde Item sal de voirs(creven) wyn oec sculdich/
sijn tontfaene den proefst den spikelmeester ende ande(re)n boden vanden voirs(creven)/
cloeste(r) ende hen en(de) hae(re)n p(er)den hae(re)n cost doen uutgenomen van wijne/
also dicke als zij inde martse te doene sullen hebben o(m)me des voirs(creven) cloest(er)s/
saken Item sal de voirs(creven) wyn oec ontfaen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
eens den mey(er) en(de) scepen(en) van onsen voirs(creven) hove van suemaingne ende/
hen teten ende te drincken gheven van goeden biere gelijc alst tot h(ier)toe/
gewoenlijc es geweest sond(er) mijns he(re)n cost Item sal de voirs(crevn) wyn/
moegen houden int voirs(creven) hoff scape van hem selven op dat hij wilt/
maer waer hijse van hem selven niet gehouden en kan soe sal hijse houde(n)/
van mijnen hee(re) den abdt te vuedene te twee jae(re)n te deylene en(de) van/
nyemant and(er)s op datse mijn he(re) hem te vueden gheven wilt en(de) die/
sal hij dan wel doen heerden vueden ende bewaren maer waert tsake/
datse mijn he(re) hem niet te vueden en woude gheven soe mach hijse te/
vueden nemen van wyem hij wilt ende de voirs(creven) wyn en sal tvoirs(creven)/
hof niet laten moegen staen sonder scape in gheenre manie(re)n It(em) gevielt/
dat gemeyn oirloghe wae(re) ende tgemeyn lant van brabant uut/
trocke metten h(er)toge van brabant ende tvoirs(creven) cloester leve(re)n moeste/
den hee(re) van p(er)weis oft zijnen lieden eenen waghen met viere p(er)den/
soe es vorw(er)de en(de) conditie dat de voirs(creven) wyn dien waghen leve(re)n/
soude met viere p(er)den wel gespannen ende met h(ar)nassche ende met/
twee knechten sonder des voirs(creven) cloesters cost en(de) op also waert dat
//
sake dat den voirs(creven) waghen verloren wordde oft die p(er)de storven sond(er) schout oft/
ocsuyn der voirs(creven) knechten met ghemeynd(er) scoffulturen oft met e(n)nig(er)hande/
ande(re) manie(re)n so es vorw(er)de dat tvoirs(creven) cloester den voirs(creven) wyn dan betalen/
ende genoech doen sal vanden waghen p(er)den ende h(ar)nassche voirs(creven) ter goed(er)/
knapen prijse maer gevielt dat de voirs(creven) waghen oft p(er)den verloren wordde(n)/
bij quader hoeden oft ocsuyne der knechten voirs(creven) soe en soude my(n) he(re) dabdt voirs(creven)/
niet gehouden sijn die te vergeldene in egheend(er) manie(re)n Item voirtmeer/
heeft de voirs(creven) wyn genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft vanden/
abdt voirs(creven) die thiende den voirs(creven) cloeste(r) toebehoren(de) gelegen inde p(ro)chie van/
p(er)weys also verre en(de) gelijkerwijs dat willem heylwigen die voirtijts ge/
houden heeft Te houden te hebben den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde elcx jaers dae(re)n/
bynnen o(m)me sess mudde ror lovensch hards coe(re)ns alsulken coren als/
vand(er) thienden voirs(creven) jaerlijx comen sal der maten van p(er)weis voirs(creven) alle/
jae(re) te sint andries misse apostels te betalen en(de) int voirs(creven) hoff van sue/
maingne te leveren den voirs(creven) p(er)sonen oft den e(n)nigen van hen breng(er) des/
briefs en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout ende oec om sess gulden/
saluyte(n) goet van goude en(de) zwaer van gewichten oft de werde d(aer)af in/
ande(re)n goeden gelde deen helicht te onser vrouwen liechtmisse ende dand(er)/
helicht te sent jans misse baptisten dar naest volgen(de) te betalen jaerlijx/
den voirs(creven) m(ijn) he(re) den abdt int voirs(creven) godsh(uys) jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wyn den knechte(n)/
des voirs(creven) abds gheven alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde een mudde coe(re)ns/
der maten voirs(creven) ende oec alle jae(re) des abds huysgesijn te jaersmisse eene(n)/
halven gulden(en) clinckart sond(er) afslach der principaeld(er) so(m)men voirs(creven) It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn alle goit en(de) vrucht dat vanden voirs(creven) goeden/
en(de) oec vand(er) thienden voirs(creven) jaerlijx comen sal bringen sal int voirs(creven) hoff/
en(de) vueren en(de) niet elders en(de) alle tstroe dat d(aer)af comen sal sal hij jaerlijx/
in meste bekee(re)n en(de) dat mest vue(re)n op tvoirs(creven) lant daers alre best te doen/
sijn sal slants meeste p(ro)fijte behoudelijc dat hij de voirs(creven) walme(re) daer uut/
scudden sal moegen Item es noch vorw(er)de ende conditie dat de voirs(creven) wyn in sijnen lesten jae(re) alle tstroe ende caf int voirs(creven) hof laten sal behoudelijc/
dien dat hij laten sal also vele stroes ongheet beide wynt(er) stroes en(de) zom(er)/
stroes in die schue(r) ende inde stalle alsmen behoeven sal moegen van half/
merte tot meye toe o(m)me alle die beesten shoefs voirs(creven) uut te voedere(n)ne/
ende noch ond(er)half hondert goeder schone crocken ongheet en(de) vier hond(er)t/
goeder schone erweten ongeett It(em) sal de voirs(creven) wyn noch laten te sijnen/
afsceiden in die cleyn schue(r) vanden aenden doren op die sijde ten peertsstalle/
waert in beiden sijden vol tot aen die want vanden pertsstalle eenen voet
//
neerd(er) dan die cleyn schue(r) dore es eenen goeden tas hoys voermaets wel ge/
tast en(de) getreden Item sal mijn hee(re) dabdt behouden altoes den sulde(r) op die/
capelle en(de) alle die nuwe huysingen tot sijnen behoef op also dat de wyn/
voirs(creven) hebben sal jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde viere ellen wullens lakens/
tot eene(n) rocke van sijnen knechten cleede(re)n en(de) daer voe(r) sal hij mijne(n) he(re)/
den abdt getruwelijc dienen Item sal tvoirs(creven) cloester den voirs(creven) wyn borgen/
telken jae(re) van sijnen twee cleynsten aerden twintich mudden corens/
der maten voirs(creven) sond(er) die te gelde te slaene totten naesten sinte andries/
misse apostels daer naest volgen(de) Item es den voirs(creven) wynne geleent tsijnen/
aencomen tgheen des hier nae volght dwelc hij geloeft heeft tsijnen lesten/
jae(re) te betalene te wetene sesthiene mudden loevensch coe(re)ns der maten/
van p(er)weys vijf mudden loevensch spelten en(de) vier dosijnen maten van/
p(er)weys vijf mudden loevensch cortter evenen ende sessentwintich en(de)/
een half mudden loevensch en(de) drie s dosijnen lang(er) even(en) mate van p(er)weys/
d thiene dosijnen boenen twee mudde loevensch grauwer erweten en(de)/
twee mudde loevensch witter erweten en(de) twee mudde loevensch crocte(n) al/
d(er) maten van p(er)weis voirs(creven) Item noch eene(n) goeden wagen met vier p(er)den/
gestoffeert wel en(de) loflijc met haren harnasschen ende toebehoirten ge/
taxeert op veertich gulden peters der mu(n)ten sh(er)togen van burg(oign)[en] en(de)/
van brabant Item noch eenen ande(re)n goeden waghen oec met vier/
p(er)den gestoffeert met hae(re)n harnasschen en(de) toebehoirten getaxeert tsame(n)/
met eene(n) zoecvoelen(en) op sevenentwintich gulden(en) peters d(er) mu(n)ten/
voirs(creven) It(em) noch vier ploeghe drie eeghden een slachkerre ende twee/
eeghtwissen gestoffeert met hae(re)n toebehoirten getaxeert tsamen op/
vijf gulden peters d(er) mu(n)ten voirs(creven) Item noch sess goede melc coeye/
vanden besten en(de) drie ande(re) melc coeye drie verssen die calfve(re)n droegen/
en(de) een jaerlinc calff en(de) noch drie jonge calve(re)n getaxeert tsamen/
op tsestich gulden peters d(er) mu(n)ten voirs(creven) Item noch sess zoghe eenen/
beer en(de) negenentwintich goeder verkenen en(de) achthiene jonge cuddene(n)/
tsamen getaxeert op vierendertich gulden peters der mu(n)ten voirs(creven) It(em)/
es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn jaerlijx die hove beemden driesschen eeussele(n)/
ende landen wel en(de) loflijc grechten ende bevreden sal ende alle die thuyne(n)/
ten lesten jae(re) aen beemdt en(de) aen lant staende laten sal sonder afbreeken/
It(em) es vorw(er)de dat de wyn voirs(creven) ten lesten jae(re) de brake die hij met wynt(er)/
corne besaeyt sal laten wynnen sal wel en(de) loflijc op vier goede getidege/
voe(re)n en(de) die wel eeghden en(de) bereyden en(de) oec saeyen op dat mijn he(re) des/
gelieft voe(r) sente remeysmisse ende oft mijne(n) he(re) gelieft soe mach hij/
daer synden eene(n) zaire die dat wynt(er)coe(re)n besaeye(n) sal en(de) de wyn sal
//
alle den saet leve(re)n ende den zaiere den montcost gheven en(de) oec allen perswerck/
en(de) mijn he(re) voirs(creven) sal den sayere de dachue(re)n betalen Item sal de voirs(creven) wyn oec tsijne(n)/
lesten jae(re) alle die bracke laten wel en(de) loflijc eens omgeackert ende alle die storte/
oec eens o(m)me geackert wel en(de) loflijc uutgesceiden dat d(er) twelf boende(re) d(aer)af ge/
ackert wae(re)n in sijnen aencomen(en) als met eend(er) voren te sayene lange even(en)/
gelijc dat daer toe behoirt Item sal willem de wyn voirs(creven) alle die wynhove/
ten lesten jae(re) oec laten wel en(de) loflijc eens o(m)megedaen It(em) sal de wyn voirs(creven)/
ten lesten jae(re) in sijnen afsceiden alle dat mest dat hij maken sal van sinte/
remeysmisse tot liechtmisse toe vueren op die lande slants meesten p(ro)fijte daers/
alre best te doen sal wesen en(de) daer men somer coe(re)n saeyen sal Op also waert/
dat sake dat de voirs(creven) wyn bynnen sijnen voirs(creven) t(er)mijn ende getonste e(n)nige scade/
lede van tempeesten oft van gemeynen orloghe dat tvoirs(creven) cloest(er) hem d(aer)af/
rastoer doen sal gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten hae(re)n pechtene(re)n boven en(de) beneden/
doen sullen Ende alle dese voirs(creven) geluften vorw(er)den ende conditien boven heeft geloeft/
de voirs(creven) wyn den voirg(enoemde) h(er) janne scoemans spijkermeest(er) inden name en(de) tot/
behoef des voirs(creven) cloesters van heyleshem vast en(de) gestedich te houden ende te voldoen/
tallen tijden ende t(er)mijnen als sij vallen ende verschijnen sullen en(de) telken t(er)mijne alse/
vervolghde schout Ende hier af sijn borgen des voirs(creven) wynne(n) alse principael/
sculde(re)n ongesund(er)t ende ongesceiden en(de) elc voe(r) al henrick jueten des wynnen/
wettich brued(er) ende missen van ned(er)hem woenen(de) te kersbeke te weten dat/
dese voirs(creven) borgen staen sullen desen t(er)mijn due(re)nde voe(r) alle conditien vorw(er)den/
en(de) der leeni(n)gen nae tenuere deser l(ette)ren ende van jae(re) te jae(re) voe(r) een jaerschae(re)/
des hoefs voirs(creven) en(de) niet meer Welke borgen voirs(creven) de voirs(creven) wyn geloeft/
heeft hen hieraf scadeloes te houden ende tontheffen als v(er)volghde schout h(ier)/
over wae(re)n lomb(ar)t pynnoc m(ar)cii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-01 by Jos Jonckheer