SAL7739, Akte: R°332.1 (552 van 608)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°332.1  
Act
Datum: 1446-06-02

Transcriptie

2018-11-22 door Frans Feyaerts
Item vand(er) aenspraken die m(ar)griete cleynarts weduwe nijs wilen buys voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gedaen heeft tot lijsbetthen weduwe goerts [gheerts]/
wilen cruesens visschers alse van eend(er) guldend(er) cronen erflik(er) renten half/
te kersmisse en(de) half te s(in)t jans misse te betalen(e) die de selve m(ar)griete/
meynde te hebben aen een huys en(de) hof met zijnre toebehoirten der/
selv(er) lijsbetthen geleg(en) opten werf tusschen de goede d(er) voirs(creven) m(ar)grieten/
en(de) jacobs scoliers en(de) dair voir de selve m(ar)griete met rechte gepand/
hadde seggen(de) de voirg(enoemde) m(ar)griete dat jan wilen van neckerspole voe(r)/
nijs wilen buys hae(r) man en(de) zij na de voirs(creven) cronen aen tvoirs(creven) erve/
jaerlicx gehadt en(de) gehaven hadde als haren erftsijs en(de) dat zij dien/
d(air) noch aen hadden en(de) dat boet zij te thoenen met alsulken konden/
als huer de waerh(eit) d(air)af dragen soude Hoepte waer zij die pointen/
gethoenen konste datmen hoire vanden voirs(creven) erftsijze huer hant/
v(er)vullen soude oft dat zij dair voe(r) voirtvae(re)n soude metten rechte op/
die pande die zij gepand hadde en(de) oft hoire dat te cleyn wae(re) zo boet/
zij vand(er) voirs(creven) croenen haer behout te doene als recht D(air)op de voirs(creven)/
lijsbeth hoire verandwerden(de) hoepte dat de voirs(creven) m(ar)griete ne(m)mermeer/
gethoenen en soude konnen des zij huer in hoirer aenspraken v(er)meten/
vermeten hadde maer boet te thoenen alrehande pointen tot hoiren/
v(er)andwerden(e) dienen(de) en(de) ond(er) dande(re) dat b(er)naerd van keerbergen ov(er) ii/
iii iiii jae(re)n en(de) meer de voirs(creven) erfcrone gehadt en(de) gehaven heeft also/
dat zij hoepte na hoiren verandwerden d(air)af zij thoenisse bijleide der/
ae(n)spraken ongehouden te bliven(e) So wijsden d(air)op de he(re)n scepen(en)/
van loeven(en) beide de p(ar)tien tot hoiren thoene en(de) dbehoudt d(er) voirs(creven)/
m(ar)grieten res(er)veerden zij te henwairts van welken thone de selve/
m(ar)griete niet en volquam negheenssins en(de) de voirs(creven) lijsbeth thoende/
ond(er) dande(re) genoech van possessien b(er)nards van keerb(er)gen gelijc zij hoe(r)/
v(er)meten hadde So w(er)den d(air)op and(er)werf gemaent de scepen(en) van loeven(en)/
voirs(creven) die wijsden voir een vo(n)nisse na ae(n)sprake v(er)andwerden en(de) thoenisse/
van beiden p(ar)tien want de voirs(creven) m(ar)griete hoirs v(er)meets niet volcomen/
en was dat zij d(air)om tot hoiren behoude niet comen en soude p(rese)nt(ibus) om(n)ib(us)/
scab(inis) dempt(o) abs(oloens) junii ii
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2015-12-08 door Jos Jonckheer