SAL7739, Act: R°42.4-V°42.1 (91 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°42.4-V°42.1  
Act
Date: 1445-08-12

Transcription

2019-10-17 by 
Item baudewijn smale he(re) van brousberge in p(rese)ncia heeft gekent en(de) gelijdt ope(n)bairlic/
voe(r) hem sijnen erfgenamen en(de) nacomeli(n)gen dat hij wettelic vercocht heeft in/
tytule van wettigen cope voe(r) een so(m)me van pe(n)nyngen hem dairaf wael/
v(er)gouden en(de) betaelt janne van bro(m)bais sijnen nat(ur)lik(en) soen janne en(de) willem(me)/
lijsbetthen van longeville gebrued(ere)n janne van longeville brued(er) der selv(er)/
gebrued(ere)n vanden na bedde en(de) h(er) janne le ch(ar)lier prieste(r) alle thout staende/
en(de) wassen(de) opde bosschen des voirs(creven) boudens inde p(ro)chie van grave(n) geleg(en)/
dairaf den eenen heet den bossch van ge(n)nevaul en(de) den and(ere)n den bosch van/
beeloy houden(de) tsamen inde mate xxii boend(er) luttel myn oft meer te/
weten(e) twee houwen d(air)af opten voirs(creven) bosch van genevaul en(de) vier ande(re)/
houwen opten bosch van beloy bynne(n) den t(er)mijnen van vi jae(re)n lanck deen/
na dander sonder myddel volgen(de) dairaf datmen den yerssten houw begi(n)nen/
sal te houwen(e) opt bosch van genevaul s(en)te remeismisse dat wesen sal int/
jair xiiii[c] xlvii en(de) so voirtaen den [ten] and(ere)n s(en)te remeismisse den ande(re)n houw/
op tselve bosch en(de) so voirt dande(re) vier houwen op den and(ere)n bosch voirs(creven)/
ten t(er)mijne(n) en(de) dagen voirs(creven) gehouwen te hebben [werdden] als voirs(creven) es bij also dat/
dbosch des selfs boudens vande(n) houte gehouwen telken jae(re) geruymt/
sal wesen altijt opte(n) viii[te(n)] dach van meye op also dat zij ten leste(n)/
jae(re) te meye int uutgaen van allen den t(er)mijne(n) voirs(creven) den voirs(creven) bosch sele(n)/
mogen bruycken en(de) besigen tot s(en)te remeysmisse toe dat d(air)naest volge(n) sal
//
met sulker voirwerden dat de voirs(creven) p(er)sone den voirs(creven) bosch sculdich selen/
zijn te houwen te vellen te ruymen en(de) op te maken wel en(de) werckelic/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden geloven(de) de selve bouden den voirs(creven)/
p(er)sonen vanden voirs(creven) cope altijt genoech te zijne en(de) jeg(en) eene(n) jegelike(n)/
recht warant cor(am) wijtvliet vynk aug(usti) xii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick