SAL7739, Act: V°301.1 (491 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°301.1  
Act
Date: 1446-04-28

Transcription

2019-12-30 by Inge Moris
Na dien dat claes bone vleeschouwe(r) gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n)/
loeven(e) zeke(re) scepen(en) brieve van loeven(e) op mathijse loenkens spreken(de) vander/
waerscap vanden huyse en(de) hove mett(er) poerten en(de) and(ere)n zijnen toebehoirten/
des selfs claes inde proefstrate gelegen tusschen de goede lijsbetthen/
weduwe peters wilen bone en(de) jans van moers daer inne dat de selve mathijs/
den voirs(creven) claese voirmaels inden jae(re) xiiii[c] en(de) xlii dage inde/
maent van decemb(ri) voer scepen(en) van loeven(e) gegoedt heeft en(de) dat inden/
selven scepen(en) brieven geloeft te wara(n)de(re)n op xliiii s(cellingen) ouds tsijs en(de) vier/
gul(den) rijd(er)s lijfpensien opden dach van heden ae(n)gesproken heeft uut machte/
vanden selven scepen(en) brieven en(de) geluften den selven mathijse meynen(de)/
ov(er)mids dat nu onlanx de rentmeest(er) ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)togen in zijnre stad/
van loeven(e) inden name en(de) van wegen des selfs ons gened(ichs) h(ere)n op tselve/
zijn huys ond(er)pant zijnde voe(r) een banck int vleeschuys te loeven(e) die goert/
wilen bone zijn vader jegen den he(re) op xx pl(a)c(ken) en(de) eenen labai erftsijs en(de)/
zijn behout als d(aer)toe behoirt op zijn boeck gedaen en(de) also tsijnen huys d(aer)voe(r)/
gepant dat de voirs(creven) mathijs gehouden zijn sal hem dat aftedoen en(de) den/
he(re) d(aer)af te contente(re)n also dat hij en(de) zijn erve d(aer)af teeuwegen dagen ontslage(n)/
mach bliven En(de) de voirs(creven) mathijs hem d(aer)op v(er)andw(er)den(de) kende de voirs(creven)/
geluften die hij hem voe(r) scepen(en) gedaen hadde en(de) dat de rentmeest(er) also/
op zijn boeck gedaen hadde dat hij sculdich was te doen p(rese)nte(re)nde den voirs(creven)/
claese also vele gelts d(aer) voe(r) te geven als naden rechte en(de) ordinancien vand(er)/
stad d(aer)op stonde tott(er) afquijtingen Hoepte d(aer)met te gestaen den voirs(creven) claese/
bone de (con)trarie houden(de) meynde dat hij d(aer)met niet gestaen en soude en(de)/
dat hij den rentmeest(er) afdoen soude en(de) des getroeste hij hem totten rechte/
na tkennen dat mathijs gekent hadde Wijsden ten ut(er)sten de he(re)n tscepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) mathijs na de geluften/
en(de) ke(n)nysse die hij gedaen hadde gehouden zijn soude te setten claesen bone/
goeden zeke(re)n ond(er)pant bynnen loeven(en) gelegen oft des selfs claes erve voirtae(n)/
meer gelast worde d(aer)af tot eeuwegen dagen co(m)m(er)loes ontslagen te w(er)den/
cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) dempto abs(oloens) f(eria) qu(ar)ta p(ost) q(ua)simo(do)
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-12-04 by Jos Jonckheer