SAL7739, Act: V°327.2 (541 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°327.2  
Act
Date: 1446-05-24

Transcription

2018-11-13 by Frans Feyaerts
It(em) jan daneel en(de) willem van wanghe gebruede(re)n natuerlike kijnde(re) jans/
wille(m) he(re) van wanghe hebben alse van xvi rijd(er)s en(de) viii r(ijnsche) gulden(en)/
erfliker renten die wout(er) pinnoc en(de) jan van meerbeke wonen(de) te loven(en)/
hebben op seke(re) goede den voirs(creven) gebruede(re)n toebehoeren(de) daer af de selve/
ghebroede(re) den voirs(creven) p(er)sone(n) gued(inge) en(de) vestich(eit) gedaen hebben voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) uut den beleyde daer mede sij beleydt sijn tot den/
goeden des voirs(creven) wilen jans hoe(r)s vaders te weten den voirs(creven) woutere(n)/
vande(n) xvi rijders en(de) den voirs(creven) ja(n)ne vande(n) viii r(ijnsche) guldene gelijc de/
scepen(en) brieve van loven(en) dat begripen openbarlijc gekent en(de) ghelijdt/
dat zij de selve erfrenten ond(er) hen iii sculdich sijn jairlix te gelden/
en(de) te draghen(en) ind(er) manieren hier na verclaert Te weten dat de voirs(creven)/
erfrenten inder bo jan daer af sculdich es te betalene alle jare(n)/
erfl(ijk) de acht riders en(de) iii(½) r(ijnsche) gulden(en) en(de) de voirs(creven) daneel iii rijders/
en(de) ii(½) r(ijnsche) gulden(en) en(de) de voirs(creven) willem dand(er) v rijders en(de) ii r(ijnsche) gulden(en) en(de)/
dat zij de pe(n)ninge vanden cope d(es) voirs(creven) erfrenten ind(er) voirs(creven) manie(re)n/
ghetoghen en(de) ontfangen hebben elc van sijnd(er) voirs(creven) porcien en(de) hebben/
gheloeft deen [den] ande(re)n elc sijn aengedeelte ind(er) voirs(creven) manieren/
tallen tiden toecomen(de) te geldene en(de) te betalene sonder last oft cost/
des and(er)s tot eeuwighen daghen niet wed(er)staende weeder de ander/
pande vand(en) voirs(creven) p(er)sonen meer den eenen vanden voirs(creven) ghebruede(re)n/
toebehoe(re)n moegen of den ande(re)n sond(er) argelist py(n)noc voshem/
maii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer