SAL7739, Act: V°334.4-R°335.1 (560 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°334.4-R°335.1  
Act
Date: 1446-06-02

Transcription

2018-11-30 by Frans Feyaerts
Tvo(n)nisse tusschen h(ere)n florijse zannen prieste(r) met sijnen medeplichte(re)n die/
nae den rechte der stad van loeven(en) beleydt sijn totten goede have ende/
erve wouters hollants van buetsele en(de) wouters hollants des jonghen/
sijns soens in deen zijde ende gheerde cruypelant die desgelijx voe(r) den/
beleyde voirscr(even) geleydt was totten goeden have en(de) erve gheerts wijlen/
cruypelants sijns vaders in dand(er) alse vanden haefleken goeden hier/
ond(er) genoempt de welke de voirs(creven) h(er) florijs ende sijn medeplichte(re)n aensprake(n)/
seggen(de) dat katlijne wedewe des voirs(creven) wijlen gheerts die met katlijne(n)/
hoird(er) docht(er) die wijf es des voirs(creven) wouters hollants des jongen in huwe/
leker vorw(er)den den selven woute(re)n ov(er)gegeven hadde daer de selve gheert/
bij ende over was ende den huwelec opsloech En(de) dat de selve wouter/
ende katlijne sijn wijf oeyseder de selve goede peyslijc ende vredelijc/
toesiende den voirs(creven) gheerde beseten ende gebruyct hebben tot nu onlanx/
dat de selve gheert die sond(er) recht en(de) met wille inden huyse des voirs(creven)/
wouters hollants gate brekende aenverdt hadde die ende meer ande(re)/
punten totter gelegenth(eit) der voirs(creven) saken dyenen(de) Boet de voirs(creven) h(er) florijs/
en(de) sijn medeplichte(re)n behoirlijc te d thoenen hoepten en(de) meynden waer/
zij die gethoenen consten dat hen en(de) hoe(re)n beleyde die goeden volgen soud(en)/
ende dat de voirs(creven) gheert daer aene verdoet wae(re) aengesien dat hij
//
selve also bijden huwelijc geweest hadde Daer op de voirs(creven) gheert cruypelant hem/
verantw(er)den(de) inden rechte ontkennen(de) dmeeste deel vanden vermete des voirs(creven) h(er) florijs/
en(de) sijnre medep(ar)tien dede seggen alrehande redenen bijden welken hij meynde der/
voirs(creven) aenspraken ongehouden te bliven en(de) dat hem en(de) sijnen beleyde de voirs(creven) goede/
volgen souden en(de) dier hij hem vermat thoenis vanden ghenen die daeraf te spreke(n)/
wisten hoepte waer hij die also gethoenen conste dat hij de voirs(creven) goede met sijne(n)/
beleyde behouden soude ende sculdich wae(re) te behouden Also dat nae aensprake en(de)/
verantwerden de he(re)n scepen(en) van loeven(en) wijsden met vo(n)nisse beide p(ar)tien voirs(creven)/
tot hoe(re)n bethoene aldaer zund(er)linge de voirs(creven) h(er) florijs ende sijn medeplichte(re)n thoende(n)/
volcomelijc tghene des hij hem in sijnre aenspraken vermeten hadde des de voirs(creven)/
gheert also niet en volqua(m) waert d(aer)om ten utersten nae aensprake v(er)antw(er)den/
en(de) thoenisse van beiden p(ar)tien ter manisse smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat/
de voirs(creven) gheert met sijnen beleyde aende voirs(creven) goede verdoelt was p(rese)nti(bus)/
om(ni)b(us) scabinis dempto abs(oloens) junii s(ecund)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer