SAL7741, Act: R°224.1-V°224.1 (243 of 323)
Search Act
previous | next
Act R°224.1-V°224.1  
Act
Date: 1448-04-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-03 by Gerry Van Helmont
It(em) cond zij allen lieden dat de p(ro)visoe(re)n ende momboe(re)n vanden [der taflen des] heylighs gheest/
van sente pet(er)s van loeven(e) in teg(enwordicheit) (et)c(etera) hebben gegeven ende bekent dat zij gegeve(n)/
hebben inden name en(de) van weghen des voirs(creven) heyligengheest laureyse noytens/
sone henrix wijlen noytens van glabbeke thoff tot boereslynte(r) gelegen inde p(ro)chie/
van boensbeke met allen sijnen toebehoirten metten wynnen(de) landen beemden en(de)/
eeusselen d(aer)toe behoiren(de) [en(de) ande(re)n zinen toebehoerten]Te It(em) noch twee beemdekens d(aer)af deen gecregen es/
tege(n) lijsbetten van mulke en(de) dande(re) tegen reyne(re) colarts Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van half merte naestcomen(de) [lestleden] eenen t(er)mijn van neghen ja(r)en langc deen/
nae dand(er) staphans sond(er) myddel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynnen te weten de/
voirs(creven) wynnen(de) lande voe(r) en(de) om achtendertich mudden rogs goet en(de) payabel/
met wa(n)ne en(de) vloegelen wael bereydt pacht van boensbeke en(de) mate van/
loeven(e) tsente andriesmisse apostels te betalen ende te loeven(e) bynnen den hove/
des voirs(creven) heylegengheest te leve(re)n Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeussele alle ja(r)e/
om twintich gulden der mu(n)ten sgreven willems wijlen van hollant tsente/
mertens misse inden wynt(er) te betalen den voirs(creven) momboe(re)n en(de) wille(m)me greven wout/
des voirs(creven) heylichsgheest clercke [of den enen van hen brenge(r) sbriefs] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne beide/
van corne en(de) gelde alse vervolghde schout Ende sal de voirs(creven) wyn alle ja(r)e/
als dien verschijnen sal den tsijs pacht en(de) co(m)mer uut allen den voirs(creven) goeden/
jaerlijx gaende betalen den ghenen diemen dien sculdich es sond(er) afslach vande(n)/
voirs(creven) pachte oft weygelde Ende waer e(n)nige schade co(m)mer oft last opte voirs(creven)/
goede gedaen wordden mids gebreke wille van betalingen des voirs(creven) tsijs oft/
erfspachts dien cost co(m)mer en(de) last moet de voirs(creven) wynne afdoen en(de) betalen/
It(em) sal de voirs(creven) wyn allet tstroe dat vanden voirs(creven) goeden comen sal bynne(n)/
den voirs(creven) hove met sijnen beesten etten en(de) slijten en(de) d(aer)af mest maken/
en(de) dat vue(re)n op tvoirs(creven) lant also waele op tverste als op dnaeste den hove/
gelegen tot slands meesten orbe(r) ende p(ro)fijte Oec es vorw(er)de waert dat de/
voirs(creven) wyn e(n)nich stroe cochte om d(aer)af bynnen den hove mest te maken tott(er)/
so(m)men toe van acht grijpen daeraf soude de heylegheest die helicht betale(n)/
op dat die vercoepe(n) d(aer)af quame voe(r) des heylichs gheest clerck ende kendde/
ende lijdde ald(aer) dat hij dat voirs(creven) stroe int voirs(creven) hof den voirs(creven) wynne ge/
levert ende hadde ende die and(er) helicht vanden voirs(creven) acht grijpen de voirs(creven)/
wynne Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne alle ja(r)e leve(re)n sal tweehond(er)t/
walme(re) om de huysinge vanden voirs(creven) hove d(aer) mede te houdene en(de) te deckene/
ende zo wa(n)neer men ald(aer) dect ty(m)mert oft plect van ouden wercke d(aer)af/
sal de heylegheest de dachue(re)n betalen en(de) de voirs(creven) wynne den montcost/
maer waert also datmen ald(aer) ty(m)merde van nuwen wercke d(aer)af sal de/
wyn ongehouden sijn van e(n)nigen cost te gheven Ende waert also dat e(n)nige/
schade geschiede aende huysinge vanden voirs(creven) hove vandes wynnen weghen [beesten]/
oft van sijnen beesten dat soude de wynne wed(er) op sijnen cost doen maken/
It(em) mach de voirs(creven) wynne de willige aende voirs(creven) staende alle ja(r)e moegen/
truncken om de voirs(creven) goede d(aer) mede loflijc te v(er)maken en(de) bevreden It(em) zo
//
wat willigen dat d(aer) verdroegen die mach de voirs(creven) wynne afhouwen o(m)me/
te berren en(de) voe(r) elcke verdroeghde willige wed(er)om twee levende poten/
setten Ende sal de voirs(creven) wynne de beemde en(de) eeussele vanden voirs(creven) hove wael/
en(de) loflijc bevredt laten gelijc hij die vant tot sijnen incomen It(em) voert/
sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande wael en(de) loflijc wynnen en(de) werven [en(de) meste(n)]/
gelijc sijnen reengenoten boven en(de) beneden ende die ov(er)mesten/
bynnen sijnen t(er)mijne ende die alle ja(r)e bevreden gelijc sijnen reengenoten maer/
[hij salse moegen laten tsijnen afsceiden bevreedt gelijc hijse nu bevreedt ve heeft vo(n)den]/
It(em) mach de voirs(creven) wynne een boend(er) lants hoervruchten op dat hij wilt/
dwelc hij sculdich sal sijn wel en(de) loflijc wed(er) te overmesten maer bynne(n)/
sijnen lesten drie ja(r)en en sal hij gheen lant moegen hoervruchten Oec en/
mach de voirs(creven) wynne egheen coren moegen op tvelt v(er)copen noch oec/
nyeman(de) inden oeghst voe(r) sijnen arbeit coe(re)n metten schachte d(aer) voe(r) gheve(n)/
maer alle tcoe(re)n dat jaerlijx op tvoirs(creven) lant wassen sal metten stroe/
int voirs(creven) hof vue(re)n ende d(aer)af mest maken Ende waert also dat de voirs(creven)/
wyn e(n)nich lant verhuerde dat hij hoervruchten mochte om erweten oft/
bonen op te setten daeraf sal hij sculdich sijn dat tstroe dat d(aer)op gewassen/
es wed(er) int hof te brengen It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) tot sijne(n)/
afsceiden laten int voirs(creven) hoff tweehond(er)t hope [schove] stroes [hope gheett stroes] gelijc hij die vyndt/
in sijne(n) incomen [hope gheett stroes] Voert es vorwerde dat de voirs(creveven) wynne ten eynde van/
sijnen jaerscha(r)en de voirs(creven) lande laten sal gelijc hij die vant tot sijne(n) aencome(n)/
dats te weten den cruysberch couthe(r) houden(de) tsamen seven boende(r) met/
rogghe besaeyt op sijn vier getidege voe(re)n den art ten zom(er)coe(re)n geheete(n)/
den sittertcouthe(r) houden(de) acht boend(er) oft d(aer) omtrent eens o(m)me gedaen en(de)/
de brake houden(de) seven boend(er) oft d(aer) omtrent al geheel Ende alle dese vorw(er)de(n)/
geluften en(de) condicien hebben geloeft de voirs(creven) momboe(re)n vandes heylichs gheest/
weghen in deen zijde en(de) de voirs(creven) wynne in dande(re) malcande(re)n vast en(de)/
gestedich te houden en(de) te voldoene tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen en(de)/
verschijnen sullen en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Ende h(ier)af sijn/
borgen des voirs(creven) wynnen alse principael sculde(re)n en(de) elc voe(r) al peter/
block sijn sweer hubrecht galoys beide van boensbeke jan/
van nyvele van kerckem wonende te houthem goert van/
braemt van binckem cupe(r) arnt noytens van zoerbeemde Et/
p(ri)mus wynge willem(air) ap(ri)lis xxii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus