SAL7741, Act: R°269.1 (317 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°269.1  
Act
Date: 1448-06-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-17 by Gerry Van Helmont
Van woute(re)n tiechele(re) geheten van lare/
Vanden gedinge dat geweest is voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
tusschen pet(ere)n van winxele t(er) eenre zijden en(de) wout(ere)n tieghele(re)/
geheten van lare t(er) and(er) zijden Aldair de voirs(creven) pet(er) aensp(ra)c/
den voirs(creven) wout(ere)n seggende dat des voirs(creven) wout(er)s zweg(er)/
met consente en(de) weten des selfs wout(er)s hem gehuert hadde/
eenen tijt van ja(r)en elx jairs voir viii gulden schilde en(de) eenen/
mottoen dien hij inden oeghst soude hebben Dairaf de selve/
wout(er) te hemwairts in gebreke wa(r)e van eenen ja(r)e en(de) dat/
de voirs(creven) hueringe also was geschiet boed de voirs(creven) pet(er) te/
houden by zijnre eed of hij woudt wout(ere)n ov(er)geven en(de) dat/
hij d(air)af noch van eenen ja(r)e in gebreke was p(rese)nteerde hij te/
houden met zijnre eed want van zijnre pijnen en(de) arbeide wa(r)e/
Dairop de voirs(creven) wout(er) dede seggen dat hem dese aensprake ze(re)/
verwonderde en(de) meyndde datse hem gheen onscade doen en/
soude mids alrehanden reden(en) die hij dairtoe dede seggen en(de)/
besund(er) want de selve pet(er) and(er)wile te weten omtrent half vasten/
lestleden wa(r)e comen by des voirs(creven) wout(er)s zweg(er) die den/
selven pet(ere)n doen zeide dat zij hadde verhoirt dat hij uutgane/
dat zij of de voirs(creven) wout(er) hem noch van zijnre hueren/
sculdigh zijn zoude vragende by wat reden(en) hij dat dade/
want hij wael betaelt wa(r)e en(de) dat hij doen zeide en(de) kendde/
dat hij des niet gedaen en hadde en(de) dat zij hem niet/
sculdigh en wa(r)en noch zijn en souden al quame alre apostel/
dagh dwelc de voir(creven) wout(er) boet te thoenen des hij d(air)toe/
gewijst zijnde volquam hevet tvo(n)nisse d(er) scepen(en) van loeven(e)/
gewijst dat alsulken aensprake alse pet(er) ten voirs(creven) wout(ere)n/
wairt gedaen hadde den selven wout(ere)n gheen onscade doen/
en soude cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) junii xviii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus