SAL7741, Act: R°79.1-V°79.1 (168 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°79.1-V°79.1  
Act
Date: 1447-10-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-19 by Gerry Van Helmont
Van Janne bogaert tege(n) malevien/
Het zijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) jan bogart/
ter eenre zijden en(de) raess van graven he(r) van malevien t(er) ande(re) aldair/
de voirs(creven) jan bogart aensprack den voirs(creven) raise seggende dat hij and(er)wile/
tegen hem gecocht en(de) vercregen hadde vi rijnsch(en) gulden(en) erflik(er) renten/
de welke de voirs(creven) raess jaerlix heffende was op een huys en(de) hoff/
des selfs jans vanden bog(ar)de geleg(en) terpse achter den ingel aldair/
tusschen de goede jans van ranshem in beiden zijden Dairaf hem/
de voirs(creven) raess guedinge gedaen hadde voir den meye(r) en(de) late/
sgoidshuys van gruenendale in hoiren hove te stertbeke en(de) ald(air)/
geloeft den selven janne genoechte doen en(de) waerscap gelijc dat/
blijct by eenen scepen(en) brieve van erpse die d(air)af ten ae(n)b(re)ngen/
vanden voirs(creven) laten gemaect is en(de) bijden selven scepen(en) van erpse/
besegelt welken brief de voirs(creven) jan dede lesen inden rechte/
Seggende voirt dat de voirs(creven) raess navolgen(de) der geluften/
vanden genoechdoene inden selven brieve begrepen niet genoech/
gedaen en hadde vanden goeden voirscr(even) gem(er)ct dat hij hem/
de guedinge d(air)af in zijnen weduwen stoele en(de) alleen tochter zijnde/
gedaen hadde doen hij also d(er) erflich(eit) niet mechtich en was of/
gederven en konde en(de) dit hadde de voirs(creven) jan doen hij de selve/
goede voirt vercocht hadde en(de) om hem d(air)mede te behelpen die/
goeden soude wael bevonden want hij zijnen coep(er) mids den/
gebreke voirscr(even) egheen vestich(eit) en(de) hadde konnen gedoen voir de/
voirs(creven) wet dair de selve goede hoven Ende hadde d(air)om/
om meer bescheids [wille] geweest bijden scepen(en) van bale die/
wettich hoot zijn vanden voirs(creven) laethove dair claer bevonde(n)/
was tgebreck voirs(creven) Bi[e]dende de voirs(creven) jan dese pointe(n) te/
thoenen en(de) metten mynsten hoepen(de) naden goeden rechte alhier/
zo waer hij des volquame dat de voirs(creven) raes h te hemw(er)t/
gehouden zijn soude vanden genoechdoene en(de) waerscape voirscr(even)
//
p(rese)nte(re)nde nochtan de voirs(creven) jan om alre redelich(eit) wille zo waer/
hem de voirs(creven) raes opleyde en(de) wed(er)keerde alsulken so(m)me van/
pe(n)ni(n)gen te weten c rijnsch(en) gul(denen) metter wettig(er) cost d(air)op/
gegaen de voirs(creven) guedinge tontfaene en(de) desgelijx als hij om de/
voirs(creven) goede gegeven hadde de voirs(creven) jan woude d(air)mede te vreden/
staen (et)c(etera) Den voirs(creven) raese d(air)op verantwerden(de) dat hem/
verwonderde (et)c(etera) doende seggen dat hij and(er)s niet en wiste/
hij en hadde den voirs(creven) janne goede guedinge gedaen d(air)mede/
de voirs(creven) jan aleer wael te vreden geweest hadde en(de) billix/
noch zijn soude na dat hij hem v(er)ge(re)n? en v(er)mat te thoene(n)/
dat hij die goede metten rechte verloe(re)n hadde also dat/
behoiren soude meynende oic dat dat de voirs(creven) jan ne(m)m(er)meer/
thoenen en soude dat hij den voirs(creven) raesse ten tide dat hij/
de guedinge dede vanden voirs(creven) goeden mair tocht(er) en wa(r)e/
hoepende na desen vand(er) aenspraken ongehouden te wesen H(ier)na/
den voirs(creven) janne tsijnen thoenisse gewijst zijnde thoende en(de)/
volquam zijns v(er)meets ten welken tide de voirs(creven) raes dede/
seggen dat hij wael bereet wa(r)e van des voirs(creven) is te rechte/
te staen inden hof dair de voirs(creven) goede hoven om ald(air) recht/
te geven en(de) te nemen (et)c(etera) Op welke zake de scepen(en) van/
loeven(e) gemaent zijnde vande(n) meye(r) wijsden voir een vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) raess gehouden sal zijn den voirs(creven) janne [vande(n) vors(creven) goed(e)] genoech/
te doen oft aen tenemen de p(rese)ntacie die hem de voirs(creven) jan/
gep(rese)nteert heeft py(n)noc miles ja(cobus) pi(n)noc witte wynge/
willem(air) hortbeke oct(obris) xxiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus