SAL7746, Act: R°222.1-R°223.1 (489 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°222.1-R°223.1  
Act

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat wouter vyncke soen arnts vyncke in teg(ewoirdicheit)/
d(er) scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft gegeve(n) ende bekent dat hij gegeve(n)/
heeft mathijse vand(er) paelt soen mathijs wijlen vand(er) paelt thof des/
voirs(creven) wouters ten zevento(m)men metten woeni(n)gen huysen hoven bog(ar)den/
en(de) wynnen(de) lande d(aer)toe behoe(re)nde en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirten uutgenome(n)/
den bog(ar)t gelegen ald(aer) tusschen den bog(ar)t des voirs(creven) [wout(er)s] toebehoe(re)nde sijnre/
h(er)bergen en(de) de goede jans uut(er) helicht die de voirs(creven) wout(er) [selve] gecregen/
heeft Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half meye dat was/
int jaer ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) xlviii eene(n) t(er)mijn van twelf/
jae(re)n langc deen nae dand(er) sond(er) myddel volgende Elcx jaers dae(re)n/
bynne(n) voe(r) en(de) om de helicht vand(er) vrucht jaerlijx opde voirs(creven) wynnen(de)/
lande wassende It(em) sal de voirs(creven) wyn des voirs(creven) wout(er)s helicht/
thoeghst als die tijtverdich es op sijn cost doen afdoen en(de) bynden/
en(de) gebonden sijnde vue(re)n inde schue(re) des voirs(creven) wout(er)s ald(aer) behoudelic/
dat de selve wyn sculdich sal sijn allewegen dierste voed(er) van des/
voirs(creven) wout(er)s helicht eer inne sal moeten [te] vue(re)n en(de) d(aer)n [van elcke(n) stucke] eer hij/
tsijne sal moegen r vue doen te weten over and(er) voed(er) tsijne also/
dat gewoenlic es en(de) de voirs(creven) wout(er) sal hem dan eene(n) knape/
synden die de bande slaen sal en(de) sijn helicht v(er)waren die de wyn/
den montcost sal gheven It(em) sal de voirs(creven) wyn jaerlijx int/
voirs(creven) hof leve(re)n veertich mandelen walms om de huysinge/
ald(aer) mede te decken en(de) alsmen die ald(aer) v(er)dect metst oft ty(m)mert/
van ouden wercke d(aer)af sal de wyn den werclieden den montcost/
gheven en(de) de voirs(creven) wout(er) sal de dachue(re)n betalen It(em) sal de/
voirs(creven) wout(er) ald(aer) eene(n) derssch(er) setten als hij sijn helicht wilt/
doen dersschen op sijne(n) last en(de) de selve helicht gedorsschen/
sijnde sal de voirs(creven) wyn jaerlijx te loeven leve(re)n op sijne(n) cost/
h behoudelijc dat wout(er) alsdan sijne(n) boden en(de) p(er)den den montcost/
gheven sal en(de) de selve wyn sal hebben tcaf en(de) tstroe dwelc/
hij met sijne(n) stroe int voirs(creven) hof sal etten en(de) slijten en(de) mest/
d(aer)af maken en(de) dat vue(re)n opt voirs(creven) lant slants meesten p(ro)fijte/
also wale op tverste als op dnaeste It(em) sal de voirs(creven) wyn vande(n)/
voirs(creven) woute(re)n omtrent een hond(er)t houden scape houden en(de) die te/
tween jae(re)n te deylen [also gewoenlic es] It(em) sal de voirs(creven) wyn houden de voirs(creven)/
huysinge vand(er) und(er)ster rijkelen ned(er)warts op sijne(n) cost It(em)/
sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande wael en sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
wael en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n) gelijc reengenoten bove(n) en(de)/
beneden en(de) die laten tsijnen afsceiden gelijc h(ier) nae volght te/
weten den wynt(er)aert op vier getideghe voren de g(er)ste op/
drie getideghe voren de evene op twee getidege voren de/
/ en(de) de brake eens o(m)megedaen d(aer)af de selve wyn besaeyt sal laten/
met rogghe [yerst] een stuck lants houden(de) xiiii boend(er) gelegen aende/
mijleycke en(de) streckende tot aen dbloexken der [vand(er)] h(er)bergen des/
voirs(creven) wout(er)s ald(aer) toebehoe(re)nde It(em) noch een dachmael op leefdale/
velt It(em) al met rogghe It(em) een half boend(er) opten beynacker/
It(em) and(er)half dachmael opde clackendelle It(em) twee boend(er) tot/
ev(er)sb(er)ghe inde zijpt al met tarwen besaeyt It(em) opten ballinc/
acht en(de) een half dachmael It(em) noch op tselve velt ii(½) dach(mael)/
It(em) tielmans block d(aer) neven gelegen It(em) noch i(½) dach(mael) opden/
hoesberch It(em) x dachmael opte vosholte It(em) vii dach(mael) neve(n)/
de hafflegheemsche heyde It(em) x v dach(mael) in drie stucke(n) d(aer)/
omtrent gelegen It(em) x dach(mael) in vier [vele] stucken d(aer) omtrent/
gelege(n) al met evene(n) besaeyt It(em) (½) boend(er) opten ballinc/
It(em) iii(½) dach(mael) opte lange loe It(em) een block tegen thof ov(er) al/
al met g(er)sten besaeyt en(de) dese aerde voirs(creven) [sal hij] laten also die opte(n)/
dach van heden ge ald(aer) gelegen sijn It(em) en sal de voirs(creven) wyn/
egheen vorlen laten also v(er)re men die mett(er) ploegh geeerien/
can en(de) dlant behouden behueden van nuwen grebben dan d(aer)nu/
sijn en(de) de haffelgheemsche heyde sal de wyn ten afsceiden sijns/
t(er)mijns gerich gegricht laten also hij die vant It(em) en sal/
de voirs(creven) wyn de willegen opde voirs(creven) goede staende moegen/
truncken ten behoirlijke(n) tijde om de selve goede d(aer) des behoeft/
te beheymen en(de) of d(aer) mede meer loecx wae(re) oft ov(er)schote dat/
selen de voirs(creven) wout(er) en(de) de wyn te gelijke deylen It(em) of/
daer e(n)nige boome v(er)droeghden die sal de selve wyn moegen/
afhouwen en(de) d(aer) voe(r) ii pooten [vanden] selven aerde wed(er) setten [It(em)] heeft/
de voirs(creven) wout(er) voirts gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegeve(n) heeft/
den voirs(creven) mathijse de h(er)berghe des selfs wout(er)s te zevenb(er)gento(m)men/
metten lande heyden en(de) bog(ar)de d(aer)toe behoe(re)nde en(de) ande(re)n sijnre/
hae(re)r toebehoirten Te houden te hebben en(de) te gebruycken tsame(n)/
mette(n) voirs(creven) bog(ar)de boven uutgesceiden van sent jansmisse/
dat was nae meye voirs(creven) eene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n/
langc deen nae dand(er) sond(er) myddel volgende Elcx jaers/
dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) om viventwintich grijpen xl pl(a)c(ken) voe(r)/
de grijpe gereekent en(de) een half mudde rogs goet en(de) payabel/
met wa(n)ne en(de) vloegelen wael bereyt d(er) maten van loeven/
te weten de voirs(creven) grijpen half te kersmisse en(de) half te sent/
jansmisse en(de) tvoirs(creven) coren te kersmisse te betalen [en(de) den rogge te loeven te leve(re)n] den voirs(creven)/
woute(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse/
v(er)volghde schout It(em) sal de voirs(creven) wyn jaerlijx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde betalen allen den tsijs en(de) co(m)mer uuter voirs(creven)/
brou h(er)bergen met hoe(re)r toebehoirten gaende sond(er) afslach/
/ vanden voirs(creven) grijpe(n) en(de) pachte It(em) alsmen al ind(er) voirs(creven) h(er)bergen/
dect metst oft plect van ouden wercke of aenden bruwketel/
ald(aer) d(aer)af sal de wyn den werclieden den montcost gheven/
en(de) wouter de dachue(re)n maer sal de voirs(creven) wyn de selve h(er)berge/
houden vand(er) und(er)ster rijkelen ned(er)warts op sijne(n) cost It(em)/
sullen de voirs(creven) wout(er) en(de) de wyn doeft in allen den bog(ar)den/
vanden voirs(creven) goeden wassende deylen jaerlijx half en(de) half/
en(de) te gelijken coste ter erden leve(re)n behoudelijc dat de wyn/
den lese(re) den montcost gheve(n) sal en(de) des voirs(creven) wout(er)s helicht/
sal de wyn te loeven leve(re)n en(de) of d(aer) e(n)nich oeft bij grooten/
stormen van wynde afviele dat selen de voirs(creven) wout(er) en(de) de/
wyn half en(de) half deylen en(de) wynne sal dat te loeven/
leve(re)n It(em) sijn den voirs(creven) wynne int incomen sijns t(er)mijns gelev(er)t/
yerst viii tonnen drie cuelvate en(de) twee brouwcuypen [al wat(er) vaste] een/
stoetgaffel i vier oest van yse(re) ii rieke drie bedden met/
eene(n) hootpoluwe
dwelc hij ald(aer) also laten sal tsijne(n) afsceide(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wyn de lande vand(er) h(er)b(er)gen sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
wael en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n) gelijc reengenooten bove(n)/
en(de) beneden en(de) die bloot laten It(em) sal voirts de voirs(creven) wyn/
gheven den voirs(creven) woute(re)n jaerlijx den voirs(creven) van nu voirtaen/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gheven te kersmi jaerlijx te kersmisse/
van eene(n) heydekene dat wout(er) ald(aer) gecregen tw heeft/
twee grijpen xl pl(a)c(ken) voe(r) de grijpe alse v(er)volghde schout/
It(em) moegen de voirs(creven) wout(er) en(de) wyn [van allen den voirs(creven) goede(n)] van malcande(re)n sceide(n) te weten/
[van elcken] ten halven tijde [vand(er) voirs(creven) yerst(er) pechtingen] behoudelijc dat de ghene die sceiden wilt/
dat den ande(re)n een jaer te voe(re)n kundigen sal en(de) laten weten/
[voe(r) den halven t(er)mijn svoirs(creven) hoefs] Voirts sal de voirs(creven) wyn de buyten lande die de voirs(creven) wout(er)/
van hem ov(er)genomen heeft toebehoe(re)nde den godshuyse(n) van/
gruenendale [en(de) vander roeden cloeste(re)] die de selve wynne van hem te wynne(n) houdt/
laten tsijne(n) afsceiden vanden voirs(creven) t(er)mijn als h(ier) nae volght/
te weten vii dach(mael) en(de) xlv roeden met rogghe besaeyt/
en(de) een half boend(er) met tarwen en(de) noch x dachmael en(de)/
een half toebehoe(re)nde den cloest(er) vanden roeden cloest(er)/
met g(er)sten besaeyt It(em) alle tstroe van allen desen buyte(n)/
lande sal de wyn bynne(n) den voirs(creven) hove etten en(de) slijten/
en(de) mest d(aer)af maken en(de) [dat] vue(re)n op des voirs(creven) wout(er)s lande/
ten meesten p(ro)fijte also wael op tverste als op dnaeste/
Ende alle dese vorw(er)den etc(etera) It(em) sal de voirs(creven) wout(er) gheve(n)/
jaerlijx sijne(n) wynne tot eene(n) tabbarde vijf ellen lakens gelijc/
hij sijne(n) ande(re)n wynne(n) en(de) diene(re)n gheve(n) sal Ende alle dese (et)c(etera) cor(am)/
tymple naen m(ar)tii xix
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-16 by Agata Dierick