SAL7747, Act: V°325.1 (687 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°325.1  
Act

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
Item villicus lov(aniensis) med(iantibus) scabinis lov(aniensibus) add(uxit) joh(ann)em smeets ad om(n)ia et/
singula bona he(re)d(itaria) et i(m)mobilia walt(er)i de vertrijcke filii na(tura)lis joh(ann)is/
quond(am) de vertrijcke quocu(m)q(ue) nomi(n)e censeant[(ur)] et ubicu(m)q(ue) locor(um)/
tam infra lo(vaniu)[m] q(uam) extra sit(a) consistu(n)t pro c(er)tis p(ro)missionib(us) (et)/
condic(ionibus) et recognicio(ni)b(us) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor sequitur et est talis Cond zij allen lieden dat wout(er) van/
vertrijcke zone natuerlic jans wilen van vertrijcke in teg(ewoirdicheit)/
d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen en(de) bekend dat/
hij genomen heeft tegen joff(rouwe) m(ar)grieten van ov(er)dijle drie/
beemde d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) toebehoirende gelegen touthev(er)le gehete(n)/
de poele van roode die jan zoeten voe(r) in hueringen gehouden/
heeft Te houden te hebben en(de) te gebruycken in hueringhen/
vanden daghe van heden eenen t(er)mijn van vier jae(re)n langh/
deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elcx jaers dae(re)n by(n)ne(n)/
o(m)me en(de) voe(r) vijfen(de)twintich grijpen te weten veertich pl(a)c(ken)/
gemeynlic nu in borssen gaende voe(r) elke grijpe gerekent alle jae(re)/
ts(in)te mertensmisse inden wynt(er) te betalen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) wout(er) sal moegen truncken en(de) slenen alle dopgaende hout/
datmen dair geplogen heeft te slenen en(de) te truncken en(de) d(aer) voe(r) sal/
de selve wout(er) houden jairlix de grechten van graven en(de) ruyme(n)/
also hise vynt en(de) die alsoe laten ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne/
gegraven en(de) geruympt Hier ov(er) wae(re)n henric van lynt(er) en(de) jan/
de prijke(re) scepen(en) te loeven Gedaen int jair ons he(re)n dusent vierhond(er)t/
en(de) vijftich op den dertichsten dach d(er) maent van merte na/
costume van onsen scriven It(em) Notum sit univ(er)sis q(uod) q(uam) do(micel)[la]/
m(ar)greta van overdijle contulit joh(ann)i smeets has l(itte)ras p(er)/
quas hec p(rese)ns l(itte)ra est annexa transfixa in om(n)i eodemq(ue) mo(do)/
et iure h(abe)ndas quibus an(te)d(i)c(t)a domicella m(ar)greta eas prius/
habebat Testes ludovic(us) roelofs et henricus de velpe/
scabini lov(anienses) datu(m) anno d(omi)ni millesimoquadringentesimo/
qui(n)quagesimotertio mens(is) junii die secunda et h(ab)uit q(ue)rel(as)/
hiis int(er)f(uerunt) j(aspar) abs(oloens) lynt(re) maii xxiii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-17 by Inge Moris