SAL7749, Act: R°170.1 (1349 of 2642)
Search Act
previous | next
Act R°170.1  
Act
Date: 1456-01-27
LanguageNederlands

Transcription

2012-05-15 by Wilfried Geyskens
Cond zij allen lieden dat jan van udekem de jonge zoen jans van udekem/
als geleidt na den rechte d(er) stad van loeven totten goeden jans/
wilen parijs vleeschouwers en(de) lijsbetten van duysborch zijns wijfs/
In teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft verhuert en(de) bekent/
dat hij verhuert heeft m(ar)grieten dochter natuerlic wout(er)s scrijt(er)s/
van libbeke de stove met den huisen hoven en(de) ande(re)n zijnen/
toebehoirten gelegen op te halfstrate gelijc de voirs(creven) wilen jan/
parijs die ald(aer) te houden plach Te houden te hebben ende/
te gebruycken
met alsulken(en) tweelf bedden met hoe(re)r toebeh(oirten)/
als d(aer)inne nu zijn en(de) met een(en) bedde mett(er) chargen en(de) koetsen/
dat de voirs(creven) jan te halfm(er)te naestcomen(de) als de hueri(n)ge begint/
ald(aer) bestellen sal Te houden te hebben en(de) te gebruycken van/
halfm(er)te naestcomen(de) eenen t(er)mijn van zesse jae(re)n langh deen/
na dand(er) sond(er) middel volgende Elcx jaers dae(re)n bynnen te/
weten elke weeke
Elcke weeke dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om thien/
stuv(er)s d(er) mu(n)ten etc(etera) goet en(de) ghinge ten ynde vander weken/
te weten tsat(er)daighs te betalen en(de) ten huise svoirs(creven) jans zo verre/
hij bynnen loeven woenechtich es te leve(re)n den selven ja(n)ne/
oft zijnre werdi(n)nen alle jare [weken] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
telken t(er)mijne alse vervolghde schout Met vorwerden dat/
voirs(creven) margriete houden sal op hoe(re)n cost de stove bynnen van/
kakelen gelasen vynste(re)n plancken bancken due(re)n en(de) ande(re)n en(de)/
beiden due(re)n int stove staende den voirs(creven) t(er)mijn uut en(de) die/
also goet laten te hoe(re)n afscheiden als zij die vynden sal/
thoe(re)n aenveerden Ende de voirs(creven) xiii bedden en(de) des d(aer)toe/
behoirt tsamen metten ketele diemen ten ae(n)nemene vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijne taxe(re)n sal Sal de voirs(creven) m(ar)griete gehouden/
zijn te laten ten afscheiden van den voirs(creven) t(er)mijne alsoe goet/
als die getaxeert en(de) geschatt selen werden en(de) oft zij/
die oft e(n)nige van dien arg(er) liete dat zal sij den voirs(creven) ja(n)ne/
moeten oprichten ten prijse vanden voirs(creven) schatt(er)s ende/
oft zij die beter liete dat sal de voirs(creven) jan hae(r) moeten desgelijx/
oprichten ten prise vanden selven schatters en(de) es vorwerde/
dat de voirs(creven) jan de huysinge van wande dake en(de) sold(er)s houde(n)/
sal op zijnen last wel en(de) loflic It(em) sal de voirs(creven) m(ar)griete gehoude(n)/
sijn te bringen en(de) te houden v bedden mett(er) toebeh(oirten) inde/
voirs(creven) stove den voirs(creven) t(er)mijn uut It(em) sal de voirs(creven) m(ar)griete/
op dat hoir gelieft en(de) zijt een half jaer den voirs(creven) ja(n)ne/
te voe(re)n cundicht te halven tide op te voirs(creven) condicien/
moegen scheiden Ende alle dese maer zij en sal de/
stove sond(er) jans co(n)sent nyeman(ne) moegen v(er)hue(re)n oft late(n)/
houden [En(de) es vorwerde dat de vors(creven) jan oft yemande [een] va(n) zijne(n) huisegesi(n)ne alle weken/
inde voirs(creven) stoven sal moegen gaen sond(er) yet d(aer)af te geven oft te xiiii nachte(n)/
twee gelijc ja(n)ne dat gelieve(n) sal en(de) dat de voirs(creven) m(ar)griete tallen/
vier hoeghgetiden sal moete(n) geven den voirs(creven) ja(n)ne een quarte [lands]wijns] En(de) alle dese vorwerden etc(etera) hier voe(r) es borge/
d(er) voirs(creven) m(ar)grieten gielijs calays geheten vand(er) eycken roel(ofs) borch(oven) ja(nuarii) xxvii
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Michiel van Hortbeke
Last update: 2012-05-15 by Inge Moris