SAL7754, Act: R°132.1 (308 of 785)
Search Act
previous | next
Act R°132.1  
Act
Date: 1460-11-08

Transcription

2022-11-06 by Kris Groffen
It(em) van den geschille opv(er)staen tuschen lijsbetten zas beghine t(er) eenre ziden/
en(de) henricken de hollande(re) heuren brued(er) t(er) ande(re) alze van dat de /
zelve henrick tegen der voirs(creven) zijnre zust(er) gecocht en(de) v(er)creghen/
hadde zeke(re) goede te weten huys en(de) hof metten lande en(de) ande(re)n zine(n)/
toebeh(oerten) alsoe dat de zelve lijsbeth dat houden(de) was inde p(ro)chie va(n)/
meerbeke by eversberghe met vorwerden en(de) ond(er)spreke dat de/
zelve henrick t(er)stont de vruchten en(de) tijtverdigh hout aenveerde(n)/
mochte en(de) dat hij den co(m)me(r) en(de) allen last uut saken vande(n) selven/
goeden en(de) coope geboe(re)nde dragen en(de) alsoe in tijts betalen/
zoude dat der selv(er) zijnre zust(er) oft hue(re)n ande(re)n goeden egheene(n)/
last hynd(er) oft v(er)antw(er)den d(air)af toegevueght en worde noch en q(ua)me/
dwelcke oft geboerde hij heure t(er)stont afdoen zoude en(de) heure en(de)/
heur goede d(air)af costeloes ontheffen en(de) geheellic en(de) all ontslae(n)/
d(air)af hij nochtan gebreckelic ware want zij alree te ludick wa(r)e/
gedaeght en(de) gescapen te vorde(re)n laste te comen alzo zij zeide/
biedende de voirs(creven) lijsbeth all de voirs(creven) poente te thoene(n) met goede(n)/
ma(n)nen en(de) prieste(re)n dair byd(er) hand zijnde (et)c(etera) D(air)op de voirs(creven) henr(ick)/
hem v(er)antwerden(de) zeide dat hij hoopte dat de voirs(creven) lijsbeth/
zijn zust(er) dat ne(m)mermeer gethoene(n) en zoude willecorende/
datmen thoeniss(en) d(air)op aenhoerde en(de) d(air)af trecht uutsprake/
den welken navolgen(de) v(er)hoirt zijn geweest twee eerbe(re) priest(er)s/
gemae(n)t alsomen priest(er)s tot getuige d(er) wairheit sculdich es te hore(n)/
de welke droegen en(de) claerden de voirs(creven) coma(n)scap vorw(er)den en(de)/
toeseggen gelijc de voirs(creven) lijsbeth heur v(er)meten hadde alsoe geschiet/
te wezen tuygende en(de) clae(re)nde oick hoe en(de) by wat reden(en) die/
vorw(er)den alsoe geschieden all int langhe So es na all desen/
byden rade vand(er) stad overdragen en(de) voir recht tuschen de vors(creven)/
p(ar)tien uutgesproken dat de voirs(creven) henr(ick) gehouden sal zijn zij(n)re/
voirs(creven) zust(er) tontlasten en(de) tontheffen gelijc voirge(ruert) steet en(de)/
de wairheit gedragen heeft Act(um) p(re)siden(tibus) coker(oul) burgim(a)g(ist)ro/
wijtvliet hanckart (et) aliis de (con)silio sabbato nov(embris) viii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator