SAL7759, Act: V°15.3-R°16.1 (47 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°15.3-R°16.1  
Act
Date: 1469-07-12

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) vanden stote ende geschillen uutstaende tusschen h(er)segheren/
ev(er)arnds prieste(r) en(de) laureyse ev(er)arnds zijnen brueder ter eenre zijde(n)/
ende janne vrancken soen wilen vrancks rijckaerds soen ter ande(re)/
uut saken vanden goeden en(de) versterffeniss(en) den voirs(creven) janne alse/
momboir zijns wijfs verstorven zijnde van wilen pauwelsen/
everarnds heuren vader brueder des voirs(creven) gebruede(re)n ende van/
allen rinten ende p(ro)fijten vanden selven goeden verschenen zijnde/
tot desen daghe toe Ende oic van alsulken quetsue(re)n en(de) mesdaden/
alse jan [natuerlic] sone svoirs(creven) laureys den voirs(creven) janne vrancken and(er)wile/
gegeven heeft en(de) hem mesdaen mach hebben en(de) van all des den/
voirs(creven) saken aencleven mach en(de) voerts van allen saken en(de) gescille(n)/
tusschen hen uutstaende ende zij deen den ande(re)n souden hebbe(n)/
moegen eyschen tot desen daghe toe So hebben hen de vors(creven) p(ar)tie(n)/
verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) mi(n)like yffene(re)n Te weten/
de voirs(creven) gebruede(re)n voer hen en(de) inden name vanden voirs(creven)/
janne laureys soen den welcken de selve twee gebruede(re)n geloeft
//
hebben hier inne te vervanghen in reyne(re)n van wijtvliet en(de) wille(m)me/
maes geheten van wijtvliet en(de) de voirs(creven) jan vrancken in h(ere)n anthoe/
nisen van buren prieste(r) en(de) meester janne philippi geheten/
int woud in alsulker vueghen dat de voirs(creven) goede ma(n)ne elcker/
p(ar)tien redenen en(de) bescheid aengehoirt heure uutsprake dairaf doen/
zelen bynnen drie daghen naistcomen(de) behoudelic dat vander saken/
in recht hanghende tot waelwijck tusschen den voirs(creven) laureyse en(de)/
janne trecht voirts ald(aer) loepen sal tot den ynde om den he(re) ald(aer)/
zijn keuren te moegen weten mair en sal gheender p(ar)tien baten/
noch hinde(re)n hoe tselve vo(n)niss(e) gaet zo verre de zegslude vorscr(even)/
die oic t(er)mine(re)n en(de) sliten met heurer uutspraken Ende hebbe(n) geloeft/
de voirs(creven) gebruede(re)n ter eenre zijden ende jan vrancken ter ande(re) vast/
ende gestentich te houden tot eeuwighen daghen en(de) volcomelic te/
voldoen elck zo verre hem aengaet alle tghene dat de vors(creven) seghslude/
voer heure uutsprake dairaf zeggen en(de) uutspreken zelen en(de)/
dat op een pene van vijftich gulden cronen nu gemeynlic cours/
hebbende te verboe(re)n tot onss(er) gened(iger) h(ere)n behoef elck p(ar)tie voirscr(even)/
de selve uutsprake niet houdende en(de) in gebreke dairaf zijnde cor(am)/
tymple blanckairt julii xii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt