SAL7761, Act: R°20.1-V°21.1 (53 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°20.1-V°21.1  
Act
Date: 1472-08-03

Transcription

2020-03-10 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat een deylinghe en(de) scheydinghe geschied/
zijnde tusschen gorisen ende kerstiaene van dyeven gebruede(re)n soene/
jacobs wilen van dyeven en(de) wilen g(er)truyden vanden wychuyse zijns/
wijfs en(de) goirde vanden berghe ende joffr(ouwe) g(er)truyden zijnre huysvrouwen/
zuster der voirs(creven) gebruede(re)n bij weten en(de) consente meest(er) vrancks/
van dyeven brueder svors(creven) wilen jacobs ende bij consente jans van coelen/
alse maegh der voirs(creven) kynde(re) van heurer voirs(creven) moeder weghen/
ende oic bij weten ende consente van eenen vanden burg(er)meest(ere)n/
en(de) van e(n)nighen vanden raide der stad van loeven op ende vanden/
goeden den voirs(creven) kynde(re)n gebleven na ende vander doot van heuren/
vorde(re)n en(de) oic vanden goeden die zij selve vercregen hebben te/
deylen/
So zijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) gorisen in zijnre deylinghen de/
goede hier ba bescreven Te weten ierst een ca(m)me geheten den/
oliphant met allen heurer toebehoirten gelegen te loeven inde proofst(ra)te/
tusschen de goede gielijs gielijs barbiers en(de) thuys geheten den struys/
It(em) een huys met eenen stellekene en(de) ande(re)n zijnen toebehoirten gelegen/
in deyckstrate neven de goede [vacat]/
It(em) twee huyskens met eenen hoppecruythove en(de) ande(re)n heuren/
toebehoirten gelegen inde ravestrate/
It(em) tween(de)twintich rijnsch(en) gulden(en) erfliker rinten aen ende op zeke(re) goede/
en(de) onderpande wilen willems van daelhem gelegen te daelhem en(de)/
dair omtrint It(em) anderhalven gulden(en) saluyt erfliker rinten aen/
en(de) op zeke(re) goede en(de) onderpande huys ende hof/
gelegen te meldert It(em) twee rijnsche gulden(en) erflic aen en(de) op/
huys en(de) hof jans pedeman gelegen ts(in)t jorijs weerde/
It(em) vijf mudden rogs der maten van loeven erflicx pachts aen/
en(de) op zeke(re) goede en(de) onderpande jans goederthoys gelegen ts(in)t/
jorijs weerde voirs(creven) It(em) een crone erfliker rinten aen en(de)/
op een huys met der toebehoirten/
gelegen neven tgroot gasthuys te loeven/
[vacat] It(em) twee mudden rogs erflic der maten van/
loeven aen en(de) op zeke(re) goede en(de) onderpande gelegen te wack(er)sele/
toebehoiren(de) [vacat] It(em) een stuc eeussele/
gelegen te velthem gelijc de voirs(creven) kynde(re) dat aldair houdende/
waren tusschen [vacat]
//
It(em) drie dachmail beemds gelegen te wijchmale/
It(em) vierdalf dachmail lands gelegen opt dlancvelt/
It(em) anderhalf dachmail lands gelegen opt selve velt tusschen [vacat]/
It(em) thien dachmail lands gelegen topvelpe/
It(em) een dachmail lands gelegen aenden roesselbergh/
It(em) drie dachmail lands gelegen opten maleyserbergh/
It(em) een vierdel wijngairts gelegen opten roesselbergh/
It(em) een vierdel wijngairts gelegen op boxhorens block/
Item sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) kerstiaene in zijnre/
deylinghen de goede hier na bescreven Ierst een hof met/
huysen hoven boeg(ar)den wate(re)n beemden eeusselen en(de) allen zijnen/
toebehoirten gelegen te lovenjoul tsamen met allen den goeden/
die de voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zuster inde prochie van lovenjoul houden(de)/
waren hoedanich die zijn Item vier sacke corens erflic der/
maten van thienen aen en(de) op zeke(re) goede der gebruede(re)n h(er)rots/
gelegen te gheest It(em) twintich moelevaten rogs erflic aen en(de) op/
zeke(re) goede jans spillon te gheest gelegen It(em) alle dande(re) goede/
in beemden bosschen en(de) wynnen(de) landen die de vors(creven) gebrued(ere)n en(de)/
heure zuster te gheest houdende waren It(em) een buschelken/
houden(de) een half boender en(de) xvii roeden met den opgaenden houte/
dair op staende gelegen doir den baenhovel bij ghempe It(em)/
neghen gulden cronen te vie(re)ntwintich stuv(er)s tstuc erflik(er) rinten/
aen en(de) op een huys geheten onser vrouwen huys nu toehoiren(de)/
arnde de witte gelegen inde scepstrate neven den salm en(de) op/
tselve huys geheten den salm jannes tielens/
It(em) een crone erfliker rinten op huys en(de) hof mychiels van/
breedzijp geheten bras gelegen inde hoolstrate It(em) eenen
//
peter erfliker rinten aen en(de) op huys ende hof/
gelegen neven de nieuwbrugghe It(em) acht gulden cronen erflic/
aen en(de) op zeke(re) goede lodewijcks van holair gelegen te weterbeke/
It(em) een stuck beemds geheten de brande gelegen op dlangvelt/
tusschen [vacat]/
It(em) een vierdel wijngairts gelegen op stupers/
Item sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) goirde en(de) joffr(ouwen)/
g(er)truyden zijnre huysvrouwen in heurer deylinghen de goede/
hier na bescreven Ierst drie huyse met heurer toebehoirten/
gelegen opte leye deen neven dande(re) tuschen de goede [vacat]/
en(de) de dyle tsamen met eenen hove gelegen/
inden langenbruel/
It(em) een huys met zijnre toebehoirten gelegen inde borchstrate/
neven de ca(m)me geheten den hazenwynd tusschen [vacat]/
It(em) eenen boegairt/
houden(de) vijf dachmail gelegen te wiltsele/
It(em) eenen beemd gelegen int hamelbroeck [vacat]/
I It(em) een dachmail beemds gelege(n)/
te rotselair ter plaetsen geheten inden ghevel It(em) drie vie(re)ndeel/
beemds oic aldair gelegen It(em) vier saluyte goed ende ghinghe/
erfliker rinten op een huys oft ca(m)me geheten den meynairt jans/
vander phalizen brieders gelegen opte grote merct te loeven aen/
crabbendijck It(em) vier gulden cronen erfliker rinten aen en(de) op/
een ca(m)me metter toebehoirten geheten den yngel gelegen te loeven/
inden wierinck It(em) twee rijnsch(en) gulden(en) erfliker rinten aen/
en(de) op een huys met zijnre toebehoirten lodewijcks willemair gelege(n)/
inde scepstrate/
It(em) drie peters erfliker rinten aen ende op de stad van loeven It(em)/
vier capuyne erflic op huys ende hof gielijs yecks gelegen inde/
dorpstrate/
It(em) twee stuv(er)s oft de weerde d(air)af erflic aen en(de) op huys ende hof/
jans mertens gelegen inde hoolstrate omtrint der dweerser/
goeten It(em) drie ryders erfliker rinten aen en(de) op zeke(re)/
goede peters van voshem gelegen te werchte(r) It(em) een bloc houden(de)
//
een boender gelegen buyten der borghpoirten op dynde vanden steenweghe/
tusschen [vacat]/
It(em) vier zacke corens erflic aen ende op zeke(re) goede ende onderpande/
gelegen te boutershem It(em) twee mudde rogs erflic aen en(de) op/
een moelen met der toebehoirten geheten de borchmoelen gelegen/
onder de borgh te loeven It(em) een half boender lands gelegen/
te velthem/
It(em) drie mudde rogs erflic op zeke(re) goede gelegen opte langhe loe/
toebehoirende der bruederscap van s(in)te quintens te loeven tuschen/
[vacat]/
It(em) anderhalf vierdel wijngairts gelegen te loeven inde cortegroeve/
tusschen [vacat]/
It(em) twee mudde rogs erflic op zeke(re) goede ende onderpande gelegen/
te kyesekem tuschen [vacat]/
En(de) oft yemant e(n)nige goede verloe(r) die hier niet gedeilt en zijn [met rechte dat verlies] selen sij/
namails dey te gelike dragen En(de) of dair e(n)nige bevonden worden [hier] niet gedeilt/
zijnde dat zij die te gelike deylen selen/
Welke deylinghe en(de) scheydinghe aldus wettelic geschied zijnde/
de voirs(creven) p(ar)tien gelooft hebben malcande(re)n vast en(de) gestentich te/
houden elcke op tgedeelte der ande(re)r behoirlic verthijende/
en(de) renu(n)cie(re)nde Gelovende voirts deen den ande(re)n dairaf alt(oes)/
genoech te doen also dat hem vast en(de) zege zeker sal moegen/
wesen tot eeuwighen daghen Cor(am) oppend(orp) borgh/
aug(usti) iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt