SAL7761, Act: R°236.1-R°237.1 (620 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°236.1-R°237.1  
Act
, geen begin
Date: 1473-08-30

Transcription

2021-02-12 by Walter De Smet
comende van tghene des hij also inne vue(re)n sal dwelck de selve wyn int/
voirs(creven) hof sal halen ende aldair etten ende slijten en(de) dmest dairaf/
oic vue(re)n opte voirs(creven) lande gelijc dande(r) mest voirscr(even) It(em) sal de vors(creven)/
wyn tcoren ende greyn vander selver thienden jairlicx comen(de) der/
voirs(creven) joff(rouwen) theuren huys te loeven vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn/
van desen thiende stroe der voirs(creven) joff(rouwen) jairlicx leve(re)n hond(er)t bussele(n)/
goeder cusbae(re)r walme(re) also verre als de joff(rouwe) die behoeft aende/
huysinghe vanden voirs(creven) hove en(de) aende thiende schue(r) ald(air) Ende eest/
dat de joffr(ouwe) mair de helicht vanden tweedeelen vander vors(creven) thienden/
en heeft zo en sal de wyn jairlicx mair leve(re)n vijftich busselen/
walme(re) inder manie(re)n voirscr(even) It(em) sal de voirs(creven) wyn alle jaire den/
voirs(creven) termijn due(re)nde mergelen met grauwen mergele oft ande(re)n/
inde voirs(creven) lande zijnde een boender lands en(de) dair toe sal de joff(rouwe)/
eenen man setten om hulpen te graven vier daghe dien de joff(rouwe)/
zijn dachue(re)n betalen sal mair de wyn sal hem den montcost/
gheven It(em) wairt datmen inde voirs(creven) lande grauwen of and(ere)n/
mergel vonde en(de) de joff(rouwe) oft de wyn dairaf noch meer lands/
mergelen wouden dien mergel soude de joff(rouwe) doen graven en(de)/
hulpen laden op heuren cost en(de) de wyn soudene op dland vanden/
voirs(creven) hove vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn alle jaire zo langhe als/
de joff(rouwe) de tweedeel vander thienden voirscr(even) hult eenen verre/
en(de) eenen beer moeten houden mair oft de joff(rouwe) de tweedeel vand(er)/
selver thienden mair half en hadde zo en soude zij mair deene/
beeste van dien tween houden It(em) sal de wyn moeten houden/
tooghste twee waghene gaende tot den landen vanden hove ende/
tot der thienden ende over jair eenen goeden vromen knape om/
op de lande met tween plueghen te eriene It(em) wairt dat de/
joff(rouwe) de voirs(creven) thiende ten ynde van zijnen termijne heuren termijne/
niet weder inne en name des zij niet doen en derf zij en wilt/
so soude de wyn alle jaire copen inde thiende schue(r) ald(air) oft elde(re)/
dair omtrint dertich mandelen stroes dairaf de joff(rouwe) de/
tweedeel betalen sal en(de) de wyn tderdel welck stroe de wyn/
int hof halen en(de) slijten sal ende te mest bringhen gelijc vanden/
stroe voirscr(even) es It(em) sal de voirs(creven) wyn de grebben en(de) wat(er)leide(n)/
aende voirs(creven) lande zijnde oft comende houden ende hoeden gelijck
//
hijze vand datter de joffr(ouwe) gheen schade af en gecrighe It(em) sal de/
joff(rouwe) hebben tot heuren p(ro)fijte de poirte en(de) tduyfhuys metten/
stalle dair onderstaende ende de duyven dair op zijnde mair/
de wyn sal dairaf tduyven mest behouden It(em) sal de wyn/
alle jaire moegen zayen voe(r) de joff(rouwe) en(de) voer hem te deylen/
vier of vijf moelevate lijnsaets tot vlasse en(de) dat vlas sal de/
wyn doen wyeden slijten ende roeten ende opdroeghen zonder/
der joff(rouwen) cost en(de) dan deylen en(de) de wyn sal de bollen behouden/
om dat hij den saet alle jaire oft hijt besaeyde soude moeten/
leve(re)n uutgenomen ten iersten jaire zo sal de joff(rouwe) den zaet/
half leve(re)n ende niet meer Ende es van desen bevorwerd/
zo verre de wyn dit lijnsaet aldus eens besaeyde dat hijt voerts/
alle jaire zijnen termijn langh also soude moeten bliven besayende/
It(em) sal de voirs(creven) wyn alle jaire den voirs(creven) termijn due(re)nde xxv/
levender poten bynnen der maend van merte moeten setten/
dairt der joff(rouwe) gelieven sall en(de) wairt dat dair e(n)nighe boome/
verdroeghden die niet en dochten te verty(m)me(re)n die soude de/
wyn hebben en(de) voer elken verdroeghden boom soude hij wed(er)/
moeten setten twee levende poten vanden selven zape elke van/
eenen stuv(er) It(em) sal de voirs(creven) wyn ten eynde van zine(n) t(er)mijne/
tsijnen afscheidene alle de lande laten gelijc hijze vand tsine(n)/
aencomene te weten een block geheten de vroente besaeyt met/
claerd(er) tarwen en(de) noch vi dachmail oic besaeyt met claerd(er)/
tarwen all op vier getidege voren ende alle dander land va(n)/
dien arde tot omtrint vii(½) boend(er) met rogge besaeyt op vier/
getidege voren en(de) zess dachmail dairaf gemest It(em) den zomer/
art houdende omtrint neghen boender sal de voirs(creven) wyn besaeyt/
laten te weten de iiii(½) boender dairaf vanden besten lande met/
ghersten op iii getidege voren en(de) dander iiii(½) boende(r) dairaf/
met evenen op twee getidege voren en(de) de brake sal hij laten/
al eens omgedaen It(em) sal de wyn de boegairde en(de) de beemde/
die hij houdt laten tsijnen afscheiden vanden termijne voirscr(even)/
wail beheymt ende bevreedt met ouden en(de) met nieuwen tuynen/
te weten den thuyn voer aen thof tusschen g(er)truyden smeets ende/
tveken ende vanden vekene voirt tot aende poirte vanden hove vors(creven)/
met eenen edere om den ouden thuyn ende voirt al omgaens thof/
wail beheymt met dornen ende met bremen en(de) tuschen katlinen/
boegairts goede en(de) svoirs(creven) goirds goede eenen nuwen thuyn also/

//
verre alst der voirs(creven) goirde toebehoirt joff(rouwen) toebehoirt te vreden met/
eenen nuwen eynde thuyns voer swanen tsvleeschouwers ter strate(n)/
wairt It(em) die vroente aldair beheymt wel ende loflic met ouden/
thuynen met breemen ende met deurnen uutgenomen vanden dorene/
voer katlinen boegairts tot aen die zoe met nuwen thuyne It(em) den/
beemd geheten dborneken wel en(de) loflic beheymt met deurnen en(de)/
met breemen It(em) oft inde weyde oft beemde voirscr(even) e(n)nige struycke/
van breemen oft deurnen stonden oft wyessen die sal de voirs(creven)/
wyn uutroden It(em) sal de voirs(creven) wyn ten lesten jaire van desen/
termijne alle dmest int voirs(creven) hof zijnde tot onser liever vrouwe(n)/
liechtmisse dan uutgevuerd hebben tslands meesten p(ro)fijte en(de)/
dmest gemaict van liechtmisse voirt tot halfmeye sal hij ten eynde/
vanden termijne tsijnen afscheidene inde messie moegen laten It(em)/
en sal de voirs(creven) wyn egheen land moeghen hoervruchten bynnen den/
lesten drie jairen En(de) hij sal alle dwynter meest en(de) zomer mest/
opte brake vueren It(em) sal de wyn met zijnen wagene ende met/
vier p(er)den alle jaire der voirs(creven) joff(rouwe) dienen vier daghe als hijs/
behoeft en(de) dair voe(r) sal de joff(rouwe) hem jairlicx gheven iiii ellen/
wullens lakens tot eenen tabbairde gelijc de joff(rouwe) heuren knape(n)/
gheven sal oft zij sal den selven wyn dair voe(r) alle jaire afcortten/
twee gripen It(em) sal de voirs(creven) wyn alle jaire vaghen en(de) ruymen/
de zoe gaende aende vroente en(de) alsoe voirt also verre alse aen tgoed/
gheet dat de selve wyn hult datmense niet en beleide op zijnen cost/
en(de) de weghe sal hij oic also houden die aende voirs(creven) goede ligghen/
die hij hult It(em) sal de voirs(creven) joff(rouwe) op dat heur gelieft inde voirs(creven)/
beemde oft lande alle jaire moegen doen graven en(de) ryolen zess daghe/
en(de) dairaf sal de wyn den montcost gheven en(de) de joff(rouwe) de dachue(re)n/
It(em) en sal de voirs(creven) wyn bynnen den voirs(creven) termijne gheen buyten/
land moegen houwen zonder der joff(rouwen) consent oic en sal de/
wyn egheene vanden voirs(creven) goeden moegen uutgheven zond(er) (con)sent/
der selv(er) joff(rouwen) It(em) sal de wyn jairlicx moegen sayen drie of vier/
dachmail vetsen ende dair voe(r) sal de joff(rouwe) hebben evene van alsoe/
vele en(de) geliken lande Oic eest hier inne bevorw(er)t ende ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) joff(rouwe) ende de wyn van malcande(re)n zelen moege(n) scheide(n)/
ten iersten zess jairen vanden voirs(creven) termijne bij alsoe dat de/
ghene die scheiden wilt den ande(re)n dat een jair te voe(re)n ku(n)dige(n)/
sal Ende alle dese vorwerden (et)c(etera) abs(oloens) m(er)cels aug(us)ti pe(nulti)[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt