SAL7762, Act: R°152.1 (275 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°152.1  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-06-13 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat jan van ost als p(ro)cur(eur) der erfghename(n) gielijs/
wijlen hanckaert voir ghewijsde vo(n)nissen hadde doen houde(n) willem(me) en(de)/
peete(re)n moens ghebruede(re)n kinde(re)n arnts moens voir tvoldoen van/
xiiii mudde(n) corens seven(en) hollan(sche) gul(den) ende vii[c] mutsaerts lijft(ochten)/
ten live svoirs(creven) arnts t(er) eenre ende matheeus colcx tot wyens orbe(r)/
ende p(ro)fijte de voirs(creven) vo(n)nissen vervolght sijn t(er) ande(re) come(n) sijn op heden/
voir den raide vander stad aldair gheappointeert es bij consente van beyde(n)/
p(ar)tijen dat arnt lambrechts borghe es bleve(n) voir de voirs(creven) ghehachte/
p(er)soene(n) hen te rechte te bringhen(e) oft voe(r) tprincipael inne te stane/
ende dair op es de vroente gheslaect Te weten(e) dat de voirs(creven) borghe/
met der p(ar)tyen come(n) sal op morghen voir den raide vander stad om/
van hue(re)n p(ri)ncipalen gheschille beslicht te wordde(n) ende oft dat tot/
dien daghe niet en ghebuerde dat sij dan selen come(n) op in vrijdaghe/
naestcomen(de) om ten langsten op in goensdaghe dair nae volghen(de)/
en(de) tallen daghen te (com)pare(re)n tot den scheyden(e) vanden raide En(de) oft/
sij des niet en daden dat de voirs(creven) matheeus den borghe en(de) p(ri)ncipale/
voir sijne(n) p(ri)ncipale(n) eysch sal moghen verreycken Ende oft ten leste(n)/
daghe van rechte de sake niet beslicht en wordde dat dan de/
voirs(creven) borghe de voirs(creven) ghehachte p(er)soene(n) inde vroente leve(re)n sal in/
alsulken staete alsoe sij nu sijn ende [tot] den rechte cor(am) hanck(ar)t substituto/
burg(imagistro) et c(e)t(eris) aliis de (con)silio januarii x[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer